ໃນວັນທີ 23 ມິຖຸນາ 2020, ທ່ານ ກິແກ້ວ ໄຂຄໍາພິທູນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ນໍາພາຄະນະເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຄົມວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 23 ເຊ່ິງເປັນກອງປະຊຸມທາງໄກ ພາຍໃຕ້ຫົວຂ້ໍ: ການສ້າງປະຊາຄົມອາຊຽນທ່ີ “ໜຽວແໜ້ນ ແລະ ຕອບສະໜອງຕ່ໍສະພາບການ”.ພາຍ ໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ດ່າວ ງອກ ຢຸງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ແຮງງານ, ນັກຮົບເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ ແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ ໂດຍການເຂ້ົາຮ່ວມຂອງເລຂາທິການໃຫຍ່ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາທ່ານລັດຖະມົນຕີເສົາຄ້ໍາວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມອາຊຽນ.


ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ກິແກ້ວ ໄຂຄໍາພິທູນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຊົມເຊີຍມາຍັງລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ມີຂໍ້ລິເລີ່ມ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມທີ່ສໍາຄັນຄັ້ງນີ້, ພ້ອມສະແດງຄວາມເສ້ົາເສຍໃຈ ແລະ ເຫັນໃຈຢ່າງສຸດຊ້ຶງມາຍັງລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາປະເທດອາຊຽນ ທີ່ໄດ້ສູນເສຍຊີວິດ ແລະ ຖືກຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ໄດ້ເລີ່ມລະບາດຕ້ັງແຕ່ທ້າຍປີ 2019ແລະ ໄດ້ສືບຕໍ່ລຸກລາມໄປຍັງຫລາຍປະເທດໃນທົ່ວໂລກ, ລວມທັງບັນດາປະເທດອາຊຽນຂອງພວກເຮົາເຊ່ິງມັນໄດ້ກາຍເປັນໄພຄຸກຄາມ ແລະ ຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊີວິດຂອງປະຊາກອນ, ຕ່ໍການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄວາມສະຫງົບປອດໄພຂອງໂລກ.

ປັດຈຸບັນມັນກາຍເປັນບັນຫາທ່ີເໜືອຄວາມອາດສາມາດພາຍໃນຂອງປະເທດໃດໜຶ່ງທີ່ຈະແກ້ມັນໄດ້ພຽງຝ່າຍດຽວ. ສະນ້ັນ, ຈ່ຶງມີຄວາມຈໍາເປັນທ່ີອາຊຽນຈະຕ້ອງໄດ້ມາຮ່ວມກັນເພ່ືອແລກປ່ຽນແນວທາງ ແລະ ປະສົບການແກ້ໄຂບັນຫາສໍາຄັນໃນການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ຈໍາກັດພະຍາດດ່ັງກ່າວ; ພ້ອມກັນກໍານົດແຜນການຮ່ວມມື ແລະ ການປະຕິບັດງານໃຫ້ສອດຄ່ອງໃນປັດຈຸບັນ ກໍຄືໄລຍະຍາວເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການ. ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນເອກະພາບສູງຕໍ່ ສສ ຫວຽດນາມໃນການສະເໜີ “ຖະແຫລງການວ່າດ້ວຍການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອຮອງຮັບການປ່ຽນແປງອາຊີບທ່ີເກີດຂ້ຶນໃໝ່ໃນອະນາຄົດ ” ແລະ ເຊື້ອໝັ້ນວ່າຖະແຫລງການດັ່ງກ່າວ ຈະເອື້ອອໍານວຍທາງດ້ານກາລະໂອກາດຫລາຍຂ້ຶນໃຫ້ກັບອາຊຽນໃນການສ້າງຜົນປະໂຫຍດລວມ ແລະ ນາໍມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດອັນສະເພາະໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນແຕ່ລະປະເທດອາຊຽນ, ເວົ້າສະເພາະແມ່ນການຮ່ວມມືໃນຂະແໜງການແຮງງານ ແລະ ສຶກສາທິການ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກໍາຮ່ວມກັນໂດຍອີງຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມສາມາດຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະປະເທດຈະສາມາດກໍານົດໄດ້ແຜນງານ ແລະ ແຜນປະຕິບັດການ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ປະຕິບັດສໍາເລັດຖະແຫລງການຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ພ້ອມກັນນ້ັນ, ກໍໄດ້ມີຄຳເຫັນແລກປ່ຽນເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບແນວທາງໃນຕໍ່ໜ້າໂດຍເນັ້ນວ່າ: ອາຊຽນຈໍາເປັນຕ້ອງສືບຕ່ໍຮ່ວມກັນແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ປະສົບການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ-19, ພ້ອມທັງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນເພ່ືອຂ້າມຜ່ານເວລາຫຍຸ້ງຍາກນ້ີໂດຍສົ່ງເສີມການວິໄຈ ແລະ ການພັດທະນາຮ່ວມກ່ຽວກັບໄວຣັດວິທະຍາ ແລະ ລະບາດວິທະຍາ, ຢາຕ້ານໄວຣັດ ແລະ ການຜະລິດວັກແຊັງ, ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ການເຂົ້າເຖິງ, ການປິ່ນປົວ ແລະ ໄດ້ຮັບວັກແຊັງຢ່າງເທ່ົາທຽມກັນ; ເອົາໃຈໃສ່ຈໍາກັດແກ້ໄຂຂ້ໍຫຍຸ້ງຍາກທ່ີເປັນຜົນມາຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນດ້ານການຈໍລະຈອນສິນຄ້າ, ການບໍລິການ, ຢາປິ່ນປົວ ແລະ ອຸປະກອນການແພດອ່ືນໆ ໃນພາກພ້ືນ; ສືບຕ່ໍໃຫ້ການຮ່ວມມືກັນປະຕິບັດແຜນຟ້ືນຟູຫລັງການລະບາດຂອງພະຍາດ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ມີຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄົນ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນ.


ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກ່າວອີກວ່າ: ຮອດເວລານີ້, ສປປ ລາວ ຖືວ່າສາມາດເອົາຊະນະໃນເບ້ືອງຕ້ົນເໜືອພະຍາດອັກເສບປອດໂຄວິດ-19 ໄດ້ແລ້ວໂດຍຜູ້ປ່ວຍຕິດເຊ້ອື ຄົນສຸດທ້າຍໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີ ແລະ ອອກຈາກໂຮງໝໍໃນວັນທີ 9 ມິຖຸນາ 2020 ເຊິ່ງ ມາຮອດປັດຈຸບັນຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊ້ືອທັງໝົດທ່ີໄດ້ຮັບລາຍງານກໍມີພຽງແຕ່ 19 ກໍລະນີເທ່ົານ້ັນ ແລະ ຍັງບ່ໍມີລາຍງານຜູ້
ຕິດເຊື້ອເພີ່ມເປັນເວລາຫລາຍກວ່າ 2 ເດືອນແລ້ວໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ຜົນສໍາເລັດດ່ັງກ່າວ ແມ່ນຍ້ອນການຊີ້ນຳ-ນໍາພາທີ່ແທດເຖິງແລະ ເດັດຂາດ, ນະໂຍບາຍຖືກຕ້ອງ ແລະ ມາດຕາການເຂັ້ມແຂງ, ຄວາມເປັນເອກະພາບ, ການຮ່ວມມື, ການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບສ່ວນຂອງທຸກຄົນໃນສັງຄົມ ກໍຄື ທຸກພາກສ່ວນຕ່າງໆພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ, ລວມທັງການບໍລິການປິ່ນປົວ ແລະການຢາທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ທັນການ ແລະ ທົ່ວເຖິງ.
ເຖິງວ່າ ສປປ ລາວ ປະສົບຜົນສຳເລັດດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ, ແຕ່ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າບໍ່ໄດ້ພໍໃຈ ແລະ ວາງໃຈແຕ່ຢ່າງໃດ, ຍັງສືບຕໍ່ປະຕິບັດຄໍາສັ່ງແລະ ມາດຕາການຕ່າງໆທ່ີວາງອອກຢ່າງເຂ້ັມງວດ, ເພ່ີມຄວາມລະມັດລະວັງຂຶ້ນຕື່ມເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການລະບາດຮອບ 2 ຂອງເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍຫັນມາພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂໃໝ່ ແລະ ແນະນຳປະຊາຊົນໃຫ້ເປັນເຈ້າົ ການປັບຕົວເຂົ້າສູ່ວິຖີຊີວິດໃໝ່ໃຫ້ທັນການ.
ໂອກາດດຽວກັນ, ທ່ານ ກິແກ້ວ ໄຂຄຳພິທູນ ຍັງສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງຈິງໃຈມາຍັງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ທ່ີໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫລືອ ສປປ ລາວ ໃນຍາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ທ້າທາຍໃຫຍ່ຫລວງຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍໄດ້ຊຸກຍູ້ດ້ານອຸປະກອນການແພດເຊັ່ນ: ເຄື່ອງກວດຫາໄວຣັດ, ຜ້າອັດປາກ ແລະ ໄດ້ສົ່ງຄະນະແພດຊ່ຽວຊານມາຊ່ວຍ ສປປ ລາວ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດດັ່ງກ່າວຈົນມີໄຊເບື້ອງຕົ້ນ.

Medialaos Massmedia