ກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີແຮງງານອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 26 ແລະ ລັດຖະມົນຕີແຮງງານອາຊຽນ ບວກສາມ ຄັ້ງທີ 11 (ແບບທາງໄກ), ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 28 ຕຸລາ 2020 ໂດຍການເປັນເຈົ້າພາບຂອງ ກະຊວງແຮງງານ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ນໍາໂດຍ ທ່ານ ຄໍາແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະ ຫວັດດີການສັງຄົມ, ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ຈາກກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ, ກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ໃນນາມຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ ອາວຸໂສແຮງງານອາຊຽນ ສປປ ລາວ, ກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ, ອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ກົມອາຊຽນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ອີດາ ໂຟຊີຢາ (Ida Fauziyah) ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ປະທານລັດຖະມົນຕີ ແຮງງານອາຊຽນ ແລະ ທ່ານ ຕວນ ຮາຈິ ອາວັງບິນ ຮາຊີມ (Tuan Haji Awang Bin Hashim) ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ປະເທດຟີລິບປິນ, ຮອງປະທານ ລັດຖະມົນຕີແຮງງານອາຊຽນ, ມີບັນດາທ່ານລັດຖະມົນຕີ ແຮງງານອາຊຽນ ແລະ ອາຊຽນບວກສາມ,  ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສແຮງງານອາຊຽນ ແລະ ອາຊຽນບວກສາມ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ອາຊຽນ, ກອງເລຂາອາຊຽນອາຊຽນ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຈາກບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກອາຊຽນເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ພ້ອມກັນ ປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມື ດ້ານແຮງງານອາຊຽນ ແລະ ພິຈາລະນາບັນຫາສໍາຄັນຕ່າງໆ ແນໃສ່ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານໃນອາຊຽນ ເພື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການປັບຕົວຂອງການປ່ຽນແປງວຽກທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ໃນອະນາຄົດ, ໂດຍໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະແຫລງການຮ່ວມຂອງລັດຖະມົນຕີແຮງງານອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 26 ແລະ ລັດຖະມົນຕີແຮງງານອາຊຽນ ບວກສາມ ຄັ້ງທີ 11 ແລະ ໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອກະສານສໍາຄັນຕ່າງໆດັ່ງນີ້: 1) ແຜນງານອາຊຽນວ່າດ້ວຍ ການລຶບລ້າງການນໍາໃຊ້ແຮງງານເດັກໃນທຸກຮູບແບບ ທີ່ຮຸນແຮງຮອດປີ 2025 (ASEAN Roadmap for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour by 2025); 2) ຄູ່ມືອາຊຽນ ກ່ຽວກັັບການເຊື່ອມສານບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນນະໂຍບາຍແຮງງານ ແລະ ການຈ້າງງານເພື່ອກ້າວໄປສູ່ວຽກງານທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນທຳສຳລັບທຸກຄົນ (ASEAN Guideline on Gender Mainstreaming into Labour and Employment Policies Towards Decent Work for all); 3) ຄູ່ມືກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ສຳລັບວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ (Guidelines on Occupational Safety and Health (OSH) Risk Management for Small and Medium Enterprises in ASEAN Member States); 4) ຄູ່ມືອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການກັບຄືນປະເທດ ແລະ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບ ປັດຈຸບັນຂອງແຮງງານ ເຄື່ອນຍ້າຍ ທີ່ມີປະສິດທິຜົນ (ASEAN Guideline on Effective Return and Reintegration of Migrant  Worker) 5) ແຜນງານລັດຖະມົນຕີແຮງງານ ອາຊຽນໄລຍະແຕ່ປີ 2021-2025 (ASEAN Labour Ministers’ Work Programme 2021-2025); 6) ແຜນງານໜ່ວຍງານ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສແຮງງານອາຊຽນ 2021-2025 (SLOM-WG Work Plan 2021-2025); 7) ແຜນງານວຽກສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພແຮງງານ (ASEAN-OSHNET Work Plan 2021-2025); 8) ແຜນງານເຈົ້າໜ້າທີ່ ອາວຸໂສແຮງງານອາຊຽນ ບວກສາມ 2021-2025 (SLOM plus three Work Plan 2021-2025); 9) ປັບປຸງເອກະສານ ຄວາມເປັນເອກະສັນ ຂອງອາຊຽນ ໃນແຜນປະຕິບັດງານ ຂອງອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມສິດທິແຮງງານ ເຄື່່ອນຍ້າຍອາຊຽນ 2018-2025 (Updated Action Plan of the ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers 2018-2025); 10) ຮັບຮອງເອກະສານແນວຄວາມຄິດ (Concept Note) ຫົວຂໍ້ກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີ ແຮງງານອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 26  ໃນໄລຍະການເປັນປະທານ ຂອງເທດອິນໂດເນເຊຍ ແຕ່ປີ 2020-2022 ຄື: ການສົ່ງເສີມແຮງງານອາຊຽນ ໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງ ຕໍ່ວຽກທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃໝ່ໃນອະນາຄົດ (Promoting ASEAN Workers for Competitiveness, Resilience, and Agility on The Future of Work)

ໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້, ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນ ແລະ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ແຮງງານອາຊຽນຄັ້ງທີຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະ ຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານເຈົ້າໜ້າທີ່ ອາວຸໂສແຮງງານອາຊຽນ 2016-2020 ຊຶ່ງໄດ້ນໍາມາເຖິງຜົນສໍາເລັດຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງໃນພາກພື້ນອາຊຽນ ແນໃສ່ການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍໄປເຮັດວຽກຕ່າງປະເທດ ລວມທັງກົນໄກການຮ່ວມມື ຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ອາຊຽນບວກສາມ ເພື່ອສ້າງຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມືກັບການປ່ຽນ ແປງຕໍ່ວຽກທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ ໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ ຂອງແຕ່ລະປະເທດ ເຊິ່ງບັນດາຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງອາຊຽນຈະຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມທະວີ ການຮ່ວມມືກັນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກແຮງງານໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດ ໂດຍບໍ່ປະປ່ອຍໃຜໄວ້ຂ້າງຫຼັງ.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ)