ພໍ່ແມ່ຫຼາຍຄົນເຊື່ອວ່າ “ການຮຽນເກັ່ງ” 90% ລູກຂອງພວກເຂົາຈະມີອະນາຄົດທີ່ດີ ແລະ ມີຊີວິດທີ່ສວຍງາມ ລອງພະຍາຍາມຄິດພາບເບິ່ງວ່າລູກຂອງທ່ານເວລາຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນມີຄະແນນສູງ ແລະ ສອບເສັງໄດ້ທີ 1 ແຕ່ເມື່ອຢູ່ນອກຫ້ອງຮຽນພົບກັບຄົນຕ່າງປະເທດ ພັດບໍ່ກ້າສະແດງອອກ ບໍ່ກ້າເວົ້າ ເພາະຊີວິດຢູ່ນອກຫ້ອງຮຽນຂາດປະສົບການບໍ່ສາມາດເຂົ້າກັບຄົນອື່ນໄດ້ ຮຽນຮູ້ຫຼາຍກວ່າຄົນອື່ນແຕ່ເຂົ້າກັບໝູ່ເພື່ອນທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງບໍ່ໄດ້ ບາງເທື່ອຖືກຫຼອກລວງໄປໃນທາງທີ່ຜິດ ແລະ ລູກຂອງທ່ານກໍ່ບໍ່ຮູ້ປະຕິເສດ.

ເພາະວ່າພຽງແຕ່ການຮຽນທີ່ດີອາດຈະບໍ່ພຽງພໍໃນສະຕະວັດກັບໂລກນີ້ເທົ່ານັ້ນ ເພາະຄົນທີ່ສະຫຼາດ ແລະ ເອົາຕົວລອດ ຄືການສົ່ງເສີມລູກ ຫຼື ການເລືອກໂຮງຮຽນສໍາລັບລູກ ໃນມື້ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນໂຮງຮຽນທີ່ຈະສົ່ງລູກໄປຮຽນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຕ້ອງເປັນປັດໃຈທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລູກຂອງທ່ານ ຮຽນຮູ້ຢ່າງມີຄວາມສຸກຕະຫຼອດໄລຍະເວລາໃນໂຮງຮຽນ.

ຄວນສົ່ງເສີມໃຫ້ລູກຮຽນເກັ່ງ

ເຈົ້າເຄີຍບໍ່? ຄະແນນສອບເສັງສູງໆ ແລະ ແລ່ນຕາມຄະແນນສອບເສັງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ທີ 1 ແຕ່ເມື່ອຢູ່ນອກຫ້ອງຮຽນ ລູກຂອງທ່ານບໍ່ຮູ້ວ່າພວກເຂົາມັກຫຍັງ ຫຼື ຕ້ອງການອັນໃດ ພວກເຂົາມີແຕ່ຄະແນນສູງແຕ່ບໍ່ສາມາດຊອກຫາສີ່ງທີ່ຕົນເອງຕ້ອງການ ເພາະວ່າຖືກພໍ່ແມ່ບັງຄັບໃຫ້ຮຽນເກັ່ງ ໂດຍບໍ່ສົນໃຈສິ່ງທີ່ລູກມັກ ເພາະໃຊ້ພຽງແຕ່ມາດຕະຖານດຽວວ່າຕ້ອງເກັ່ງ ນີ້ເປັນການທໍາຮ້າຍລູກທາງອ້ອມ ພໍ່ແມ່ຄວນຖືເອົາລູກເປັນຫົວໃຈສໍາຄັນກ່ວາສີ່ງອື່ນ ເພື່ອສົ່ງເສີມລູກໃຫ້ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ດີທີ່ສຸດ.

ຄວນໃຊ້ຊີວິດຢູ່ນອກຫ້ອງຮຽນໃຫ້ເປັນ

ເຈົ້າເຄີຍເປັນບໍ່? ໃນຫ້ອງຮຽນລູກຂອງເຮົາແມ່ນເດັກທີ່ມີພອນສະຫວັນທີ່ສຸດ, ຄູຍ້ອງຍໍ ແຕ່ອອກຈາກຫ້ອງຮຽນບໍ່ເຄີຍມີປະສົບການໃນດ້ານອື່ນໆ ຂອງຊີວິດ ຫຼາຍເທື່ອທີ່ເຮົາພົບກັບຄົນທີ່ຮຽນເກັ່ງແຕ່ບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ຄວາມເກັ່ງປັບເຂົ້າໃນຊີວິດໂລກພາຍນອກໄດ້ ພໍ່ແມ່ສະໄໝໃໝ່ເລືອກໂຮງຮຽນໃຫ້ລູກ ພຽງເພື່ອໃຫ້ການສຶກສາໂດດເດັ່ນເທົ່ານັ້ນ ພ້ອມດຽວກັນຕ້ອງພາລູກອອກໄປເບິ່ງໂລກກວ້າງ ຫຼື ເຮັດກິດຈະກໍານອກຫ້ອງຮຽນເພື່ອດຳລົງຊີວິດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈີງ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດປັບຕົວໄດ້ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ລູກຂອງທ່ານຮຽນຮູ້ຢູ່ນອກຫ້ອງຮຽນໄດ້ທຸກມິຕິ.

ຄວນສົ່ງເສີມໃຫ້ລູກໄດ້ຢູ່ໃນສັງຄົມ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ

ເຈົ້າເຄີຍເປັນບໍ່? ລູກຮຽນເກັ່ງແຕ່ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມໝູ່ເພື່ອນທີ່ບໍ່ເຊື່ອຖືໃນການຮຽນ ຫຼື ໝູ່ເພື່ອນບໍ່ສົນໃຈໃນການຮໍ່າຮຽນ ໂດຍພໍ່ແມ່ບໍ່ມີທາງຮູ້ເລີຍວ່າເປັນຫຍັງລູກຂອງທ່ານບໍ່ສົນໃຈໃນການຮຽນ ແລະ ນີ້ກໍ່ແມ່ນສີ່ງສຳຄັນໃຫ້ລູກຂອງທ່ານບໍ່ສົນໃຈຢາກຮຽນ ຖ້າເຮົາເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ກິດຈະກຳໃນລະດັບທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ກໍ່ຈະດຶງດູດຄວາມສົນໃຈໃຫ້ລູກກະຕືລີລົ້ນຢາກຮຽນ ແລະ ພໍ່ແມ່ຄວນໃຫ້ລູກເຂົ້າໂຮງຮຽນທີ່ມີການປະສານງານຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ຮຽນ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນກາຍເປັນຄົນດີ ແລະ ເກັ່ງໃນວິທີການຂອງຕົນເອງ ເພື່ອໃຫ້ບັນຍາກາດໃນການຮຽນຮູ້ເຕັມໄປດ້ວຍວິຊາການ, ຄວາມສາມາດສ້າງຄວາມສຸກ ແລະ ສັງຄົມທີ່ດີ.

ຄວນສົ່ງເສີມໃຫ້ລູກສອບເສັງໄດ້ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງທີ່ລູກຕ້ອງການ

ເຄີຍເປັນບໍ່? ພໍ່ແມ່ທຸກຄົນຫັວງ ແລະ ຝັນຢາກໃຫ້ລູກເປັນໄປຕາມທີ່ຕົນເອງວາງໄວ້ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍຖາມວ່າຄວາມຝັນຂອງລູກແມ່ນຫຍັງ ຈົນສຸດທ້າຍຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມຜິດຫວັງ ທັງໆ ທີ່ລູກເປັນຄົນດຸໝັ່ນ ແລະ ຕັ້ງໃຈຮຽນ ພຽງແຕ່ວ່າພໍ່ແມ່ສົ່ງເສີມສິ່ງທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາ ທຸກໆ ເປົ້າໝາຍຂອງລູກ ຄວນເລືອກໂຮງຮຽນທີ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ສົ່ງນັກສຶກສາໄປສູ່ຄວາມຝັນທີ່ວາງໄວ້, ຄະນະວິຊາທີ່ມັກ, ວິທະຍາໄລທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ເປັນຫຼາຍກ່ອນໂຮງຮຽນ ໃຫ້ເປັນທັງເພື່ອນ ຫຼື ຜູ້ຊ່ວຍ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນເຂົ້າໃຈ, ມີຄວາມສຸກ ແລະ ເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ຕັ້ງໃຈໄວ້.