ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຍັງເຫລືອຄູອາສາສະໝັກທັງໝົດຢູ່ 1.100 ກ່ວາຄົນ, ໃນຂະນະທີ່ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍໃນການແກ້ໄຂບັນຫານີ້ ແລະ ຄາດວ່າຕ້ອງໃຊ້ເວລາອີກດົນສົມຄວນຈຶ່ງຈະແກ້ໄຂໄດ້.

ທ່ານ ຊົມພູ ແກ້ວປັນຍາ, ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ: ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄູອາສາສະໝັກຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ພວກເຮົາໄດ້ປະຕິບັດຕາມ 3 ມາດຕະການສໍາຄັນ ຄື:

1). ສັບຊ້ອນຄູອາສາສະໝັກທີ່ຢູ່ມາດົນແລ້ວໃຫ້ເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນຄູໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມວິຊາທີ່ຮຽນມາ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການທຸກຢ່າງຕາມໂຄຕາທີ່ໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

2). ສໍາລັບຄູອາສາສະໝັກທີ່ຢູ່ມາດົນແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການບັນຈຸເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນຄູ ແລະ ບໍ່ມີທາງເລືອງແລ້ວຈະໄດ້ລະດົມໃຫ້ບໍາລຸງວິຊາຊີບໃດໜຶ່ງຕາມທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາຈັດຂຶ້ນ; ຫລັງຈາກບໍາລຸງສໍາເລັດແມ່ນໃຫ້ອອກໄປປະກອບອາຊີບຕາມທີ່ໄດ້ບໍາລຸງມາ ແລະ

3). ລະດົມຄູອາສາສະໝັກໃຫ້ອອກເລີຍຍ້ອນບໍ່ມີໂຄຕາ ແລະ ວິຊາທີ່ຮຽນມາກໍ່ບໍ່ຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍໃນການຮັບເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນຄູ.

ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ການແກ້ໄຂບັນຫາຄູອາສາສະໝັກຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນໃນໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍທີ່ສຸດ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຂອດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການທີ 3 ເພາະຄູອາສາສະໝັກທີ່ມີຢູ່ບໍ່ຢາກອອກ ຍ້ອນໄດ້ເຮັດວຽກມາດົນແລ້ວ, ຈຶ່ງເກີດມີການຕໍ່ລອງ ແລະ ຂໍຄວາມເຫັນໃຈຕ່າງໆນາໆ ຈາກພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ເພື່ອຂໍໂອກາດປະຕິບັດວຽກງານຕໍ່ໄປ, ເນື່ອງຈາກໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຄູອາສາສະໝັກແມ່ນໄດ້ຮັບການອູ້ມຊູຊ່ວຍເຫລືອຈາກປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຕົ້ນຕໍ ຕາມສະພາບເງື່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະບ້ານ ເປັນຕົ້ນ: ເຂົ້າກິນ, ເງິນເບ້ຍລ້ຽງຈໍານວນໜຶ່ງ ແລະ ອື່ນໆ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄູອາສາສະໝັກຫລາຍຄົນມີຄວາມຜູກພັນກັບໂຮງຮຽນ ກໍ່ຄື ກັບປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຢ່າງດີ.