ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການກຳນົດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຈອງພະຍາດ COVID-19 ຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງລາວ. ມີນະໂຍບາຍຫຍັງແດ່ຕໍ່ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນຊາວຄ້າຂາຍຂໍໃຫ້ອ່ານຢ່າງລະອຽດຕາມຂໍ້ກຳນົດ.