ແຂວງຊຽງຂວາງ, ວັນທີ 10ສິງຫາ 2020ບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງ, ບັນດາພະແນກການຂອງແຂວງ ໃນ 6 ແຂວງ(ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ໄຊສົມບູນ, ວຽງຈັນ, ຫົວພັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງ) ທີ່ເປັນປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ກຳມະການ ໃນຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກແຂວງ, ພ້ອມທັງເສນາທິການຊ່ວຍວຽກຂັ້ນແຂວງ, ບັນດາກະຊວງຫຼັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ຫ້ອງການກອງເລຂາຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ແລະ ຕາງໜ້າອົງການຢູນິເຊັບປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ມາປະຊຸມກັນໃນມື້ນີ້ທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ; ເພື່ອປຶກສາຫາລືທົບທວນຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວາມໝາຍໝັ້ນຂອງບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກເພື່ອພັດທະນາທ່າແຮງເດັກລາວບັນດາເຜົ່າຮອດປີ2030ແລະການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ1.2ແລະ ຮ່ວມກັນປຶກສາຫາລືບັນດາວຽກຈຸດສຸມແລະຕົວຊີ້ວັດເພື່ອຕິດຕາມການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງເດັກໃນຫຼາຍມິຕິຢູ່ສປປລາວ.

ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງທ່ານນາງບັນດິດປະທຸມວັນຮອງປະທານຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແລະແມ່-ເດັກ,ທ່ານບຸນຈັນສີພົງພັນ ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ປະທານຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ທ່ານ ນາງ ບີອາເຕ້ ດາສເທວ, ຮອງຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ ຢູນິເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ມີບັນດາທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງ ທັງເປັນປະທານ ຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ, ໄຊສົມບູນ, ວຽງຈັນ, ຫົວພັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ; ພ້ອມທັງເສນາທິການຊ່ວຍວຽກ ຄກມດ ແຂວງ, ບັນດາກະຊວງຫຼັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ຫ້ອງການກອງເລຂາ ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ແລະ ຕາງໜ້າອົງການຢູນິເຊັບປະຈໍາລາວຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ77ທ່ານ, ຍິງ33ທ່ານຊາຍ34ທ່ານ.

ທ່ານນາງ ບັນດິດ ປະທຸມ ໄດ້ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມວ່າ: ກອງປະຊຸມໃນມື້ນີ້ ເປັນກອງປະຊຸມໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ ທີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ພ້ອມກັນປຶກສາຫາລືການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຄວາມໝາຍໝັ້ນຂອງບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກເພື່ອພັດທະນາທ່າແຮງຂອງເດັກລາວບັນດາເຜົ່າຮອດປີ 2030ແລະ ການບັນລຸເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ1.2 ທີ່ລົງນາມ ແລະ ຮັບຮອງເອົາໃນປີ2019ຢ່າງມີວິທະຍາສາດ ໂດຍອີງໃສ່ຜົນການວິໄຈຄວາມຂາດເຂີນແບບທັບຊ້ອນຫຼາຍມິຕິສໍາລັບເດັກຢູ່ ສປປ ລາວ ພ້ອມທັງຮ່ວມກັນກໍານົດບັນດາຕົວຊີ້ວັດ ແລະ ວຽກງານຈຸດສຸມເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງເດັກໃນຫຼາຍມິຕິ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ການດຳເນີນກອງປະຊຸມທົບທວນ ແລະ ຕິດຕາມຄວາມໝາຍໝັ້ນຂອງບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງ ຂອງຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ (ຄຊກມດ)ແມ່ນຈະໄດ້ດໍາເນີນໄປພ້ອມໆກັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍຈັດເປັນ 03 ພາກຄື: ພາກໃຕ້ທີ່ແຂວງ ຈໍາປາສັກ, ພາກກາງທີ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ພາກເໜືອທີ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ຊຶ່ງຜົນຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເປັນການສ້າງຂອບວຽກ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດໃນການຕິດຕາມ ແລະ ລາຍຄວາມຄືບໜ້າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວາມໝາຍໝັ້ນຂອງບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃນຫຼາຍມິຕິຂອງເດັກຢູ່ ສປປ ລາວ ຕິດພັນກັບການຕິດຕາມ, ການເກັບກຳຂໍ້ມູນບໍລິຫານແລະປະເມີນສະພາບຄວາມທຸກຍາກຂອງເດັກໃນມິຕິຕ່າງໆໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມທົບທວນວຽກສິດທິເດັກ ປະຈໍາປີ ໃນວັນທີ 20 ພະຈິກຂອງແຕ່ລະປີ.ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານທຶນຮອນ ແລະ ວິຊາການຂອງອົງການຢູນີເຊັບປະຈໍາ ສປປລາວ.

ນອກນັ້ນກອງປະຊຸມ ຍັງເຫັນດີໃຫ້ມີການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວາມໝາຍໝັ້ນຂອງບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງເປັນແຕ່ລະປີ ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບທາງດ້ານຫຼັກການຕໍ່ບັນດາຕົວຊີ້ວັດ ແລະ ບັນດາວຽກງານຈຸດສຸມເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃນຫຼາຍມິຕິຂອງເດັກຢູ່ສປປລາວ ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບທາງດ້ານຫຼັກການໃຫ້ເພີ່ມແຜນງານແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃນຫຼາຍມິຕິຂອງເດັກຢູ່ສປປລາວເຂົ້າໃນຮ່າງແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອແມ່ແລະເດັກ ໄລຍະ2021-2025.

ຂໍ້ມູນເພິ້ມເຕີມຕິດຕໍ່:
ທ່ານ ສຸວັນທອນ ສຸວັນນະຈັກ  ຫົວໜ້າພະແນກສິດທິເດັກ, ຫ້ອງການກອງເລຂາ ຄຊກມດ
ອີເມວ:thone.souvannachack@gmail.com, ໂທ: 02054000860