ສະພາບນໍ້າຖ້ວມຢູ່ ເມືອງຈຳພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຍັງໜ້າເປັນຫ່ວງ, ນໍ້າຍັງສືບຕໍ່ ຍື່ງຂຶ້ນ, ເຂດເທສະບານເມືອງ ລະດັບນໍ້າທຽບໃສ່ເວລາຫົວຄໍ່າວານນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນບໍ່ໜ້ອຍ ກວ່າ 10 ຊັງຕີແມັດ, ປະຊາຊົນສືບຕໍ່ຍົກຍ້າຍອອກຈາກເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຖືກນໍ້າຖ້ວມຂຶ້ນ ໄປຢູ່ບ່ອນສູງ, ທັງບ່ອນທີ່ທາງອໍານາດການປົກຄອງຈັດໃຫ້ ແລະ ນໍາເຮືອນພີ່ນ້ອງທີ່ຢູ່ເຂດ ໃກ້ຄຽງ.