ຊາວບ້ານຕານມີໄຊຮ່ວມກັນອອກແຮງງານວັນເສົາແດງຖະໜົນດົງໂດກ_ໜອງບຶກເພື່ອສ້າງຂະບວນການຕ້ານນໍ້າຖວ້ມ ທາງໃນໄລຍະລະດູຝົນ ແລະເພື່ອຄວາມສະອາດງາມຕາຂອງສັງຄົມ.