ກອງປະຊຸມສຳມະນາ-ເຜີຍແຜ່ ແລະ ກະກຽມແຜນດຳເນີນງານ-ກົນໄກການຕິດຕາມປະເມີນຜົນແຜນພັດທະນາ 5 ປີ 2021-2025 ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການແລະຂົນສົ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 7-9 ເມສາ 2021 ທີ່ເມືອງວັງວຽງ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ວຽງສະຫວັດ ສີພັນດອນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງໂຍທາທິການແລະຂົນສົ່ງ, ມີບັນດາຫົວໜ້າ,ຮອງຫົວໜ້າກົມ,ຫົວໜ້າ,ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ,ຕ່າງໜ້າຈາກລັດວິສາຫະກິດເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ແສງດາລິດ ກັດຕິຍະສັກ ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ກະຊວງໂຍທາທິການແລະຂົນສົ່ງ ກ່າວວ່າ: ຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອຮ່ວມກັນປຶກສາຫາລື ພ້ອມທັງ ຊ່ວຍປະກອບຄໍາຄິດເຫັນ ເພື່ອຮ່ວມກັນກໍານົດບັນດາແຜນງານ, ວຽກຈຸດສຸມ ກໍຄື ບັນດາໂຄງການ ແລະ ໜ້າວຽກທີ່ເປັນບູລິມະສິດ ຂອງແຜນພັດທະນາ 5 ປີ ຂອງກະຊວງ ໂຍທາທິການແລະຂົນສົ່ງ ໃຫ້ສາມາດເປັນແຜນທີ່ມີຄວາມສົມເຫດສົມຜົນ, ມີຫລັກການ, ມີບ່ອນອີງ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້.

ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຈະໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ ແລະ ເຊື່ອມຊຶມ ໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ກໍາໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍລວມ, ແຜນງານ ແລະ ວຽກຈຸດສຸມ ທີ່ກະຊວງໂຍທາທິການແລະຂົນສົ່ງໄດ້ກໍານົດ ເພຶ່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນ 5 ປີ ຕໍ່ໜ້າ ເພຶ່ອນໍາເອົາບັນດາແຜນງານ ແລະ ວຽກຈຸດສຸມ ໄປຜັນຂະຫຍາຍ ເພຶ່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນຂະແໜງການຂອງຕົນ, ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈແລະ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ໃຫ້ແກ່ ບັນດາຂະແໜງການ ໃນການສ້າງແຜນ, ການສ້າງລະບົບຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ແລະ ຕີລາຄາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ສະພາບເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມພ້ອມ ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ ເພຶ່ອວາງແຜນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການສ້າງແຜນດໍາເນີນງານ ແລະ ການກໍານົດກົນໄກ ໃນການຕິດຕາມປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ 5 ປີ ຂອງ ກະຊວງ ໂຍທາທິການແລະຂົນສົ່ງ ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂໃນປະຈຸບັນ, ເປັນບ່ອນອີງ ໃນການສ້າງແຜນ ແລະ ກໍານົດແຜນ ເພຶ່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກໃນຕໍ່ໜ້າ ເພຶ່ອໃຫ້ສາມາດກໍານົດວິທີການ, ຄາດໝາຍ ແລະ ໝາກຜົນ ທີ່ຕ້ອງການ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມສະພາບຕົວຈີງ ແລະ ສະພາບເງື່ອນໄຂໃນປະຈຸບັນ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂອງບັນດາແຜນງານ, ແຜນວຽກຈຸດສຸມ ພ້ອມທັງຮ່ວມກັນກໍານົດບັນດາໂຄງການ ແລະ ວຽກຈຸດສຸມ ທີ່ສະໜັບສະໜູນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ແລ້ວ ນໍາສົົ່ງ ໃຫ້ລັດຖະບານ ກໍ່ຄື ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນນາມຜູ້ສັງລວມ ແລະ ສ້າງແຜນດັ່ງກ່າວ.
ພາບ-ຂ່າວ : ບຸນມາ ແກ້ວບຸດດາ.