(ພາບປະກອບ)

ເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການໃຫ້ສູງຂຶ້ນຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງແຮງງານລາວໃຫ້ເປັນແຮງງານທີ່ຮັບປະກັນທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ເພື່ອເປັນການກຽມພ້ອມ ທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ສ້າງກຳລັງແຮງງານ ໃຫ້ເປັນພົນລະເມືອງດີ ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ມີຄວາມຮູ້ມີສີມືແຮງງານ, ມີທັດສະນະອຸດສາຫະກຳ, ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ປະເທດ, ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການພັດທະນາຕົນເອງເພື່ອໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ສຳຄັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ.

ຕ້ອງສ້າງກຳລັງແຮງງານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບພາກພື້ນ, ຂົງເຂດເສດຖະກິດ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັນກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຕ້ອງພັດທະນາສີມືແຮງງານຕາມສາຂາອາຊີບຕ່າງໆໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບໂຄງປະກອບເສດຖະກິດໂດຍເນັ້ນໃສ່ຂະແໜງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ, ຫັດຖະກຳ, ກໍ່ສ້າງໄຟຟ້າ, ບໍ່ແຮ່ ແລະ ການບໍລິການເພື່ອປ່ຽນແປງເປັນອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝ.

ສ້າງຕັ້ງສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານໃນແຕ່ລະຂົງເຂດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ປັບປຸງສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານໃນລະດັບຕ່າງໆດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບເຊັ່ນ: ການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະຍາວ, ພາກປົກກະຕິ, ພາກພິເສດ, ຮຽນເຕັມເວລາ ແລະ ຮຽນບໍ່ເຕັມເວລາ.

ຕ້ອງສ້າງ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານລາວຕາມສາຂາວິຊາອາຊີບຕ່າງໆໃຫ້ພຽງພໍທາງດ້ານປະລິມານ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ພ້ອມທັງສ້າງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ ລະຫວ່າງ ການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານຕາມທິດທາງການປ່ຽນແປງອຸດສາຫະກຳທີ່ທັນສະໄໝ.

ສົ່ງເສີມພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຫຼື ໜ່ວຍງານອື່ນໆ ໃຫ້ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບລວມທັງການແນະນຳອາຊີບຕ່າງໆຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ, ສ້າງກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບໜ່ວຍງານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານແຮງງານ ໂດຍການວິໄຈຂໍ້ມູນກຳລັງແຮງງານ ດ້ວຍວິທີລວມເອົາຂໍ້ມູນກຳລັງແຮງງານທັງໃນລະບົບ ແລະ ນອກລະບົບ, ຂໍ້ມູນການພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ຂໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ໂດຍມີການເຊື່ອມໂຍງການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນທາງດ້ານແຮງງານຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ສ້າງຄູຝຶກຕາມສາຂາວິຊາຕ່າງໆໃຫ້ໄດ້ທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສືພິມແຮງງານ)