ມື້ນີ້ບອກວ່າເປັນຂ່າວດີຂອງນັກດື່ມທັງຫລາຍຖດຍສະເພາະນັກດື່ມເບຍເນື່ອງຈາກວ່າການດື່ມເບຍນັ້ນແມ່ນໃຫ້ຄຸນປະໂຫຍດແກ່ຮ່າງກາຍຫລາຍປະການເນື່ອງຈາກວ່າໃນສ່ວນປະສົມຂອງເບຍມີທັງ ພະລັງງານ ແລະ ຄາບອນຮາຍເດຣດ ອັນສຳຄັນສຸດແມ່ນທຸກເບຍຈະບໍ່ມືທາດນໍ້າຕານຕາມທີ່ຫລາຄົນເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຂົ້າໃຈຜິດຕະຫລອດມາ. ຕາມການສອບຖາມຕົວຈິງຈາກບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດເບຍໃຫ້ຮູ້ວ່າເພື່ອເປັນການຢືນຢັນນອນຢັນວ່າການດື່ມເບຍແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ຫຼື ຜິດພະຍາດເບົາຫວານເນື່ອງຈາກວ່າເບຍມີທາດນໍ້າຕານສູງນັ້ນແມ່ນການເຂົ້າໃຈທີ່ຜິດ. ສະນັ້ນເຮົາມາເບິ່ງການຢັ້ງຢືນຜົນການວິໄຈຈາກສະຖາບັນອິດສະຫຼະ  ປະເທດອັງກິດ ເດືອນ 9. 2020 (Campden BRI food and drink innovation)ທີ່ບໍລິສັດເບຍລາວໄດ້ສົງຕົວຢ່າງໄປວິເຄາະໃຫ້ຮູ້ວ່ານໍ້າຕານໃນເບຍລາວມີຄ່າເປັນ 0. ສະນັ້ນ, ນັກດື່ມທັງຫລາຍແມ່ນວາງໃຈໄດ້ແລ້ວບາດນີ້. ເຮົາມາເບິ່ງຕາຕະລາງຜົນຂອງການວິໃຈເລີຍຕາມຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້: 

Nutrition data (per 100ml)Carlsberg (from group standard)Beerlao LargerBeerlao Dark
Energy ພະລັງງານ168KJ/41Kcal165kJ/40Kcal207kJ/50Kcal
Fat ໄຂມັນ0 g0 g0 g
Fat, of which saturates ໄຂມັນອີ່ມຕົວ0 g0g0 g
Carbohydrate ຄາໂບໄຮເດຣດ2.7 g2.8g3.6 g
Carbohydrate, of which sugars ນ້ຳຕານ0 g0 g0 g
Protein ໂປຼຕິນ<0.5g<0.5g<0.5 g
Salt ເກືອ0 g0 g0 g

ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເບຍທຸກສະນິດແມ່ນມີຄ່ານໍ້າຕານເປັນສູນ. ດັ່ງນັ້ນເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລິກໄປກວ່ານີ້ເີົາມາເບິ່ງຂັ້ນຕອນການຜະຫລິດເບຍວ່າມີຄືແນວໃດ ແລະ ເປັນຫຍັງເບຍລາວຈຶ່ງມີລົດຊາດທີ່ມີເອກະລັກສະເພາະ.

ສ່ວນປະສົມໃນ ເບຍລາວ Ingredients in Beerlao ມີ ເຂົ້າມອນ (ບາເລ), ເຂົ້າຈ້າວ, ດອກຮັອບ, ນ້ຳສະອາດ.

ເປັນຫຍັງຈິ່ງໃຊ້ເຂົ້າຈ້າວເປັນສ່ວນປະສົມຂອງເບຍລາວ? ອັນໜຶ່ງ:ຜະລິດເບຍລາວໃຫ້ມີລົດຊາດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ສອງ: ເຮັດໃຫ້ລົດຊາດນຸ່ມນວນ ດື່ມງ່າຍ, ສາມ: ສົ່ງເສີມຊາວກະຊິກອນ.  

ຂະບວນການຕົ້ມ Brewing Process

ສໍາລັບທາດນ້ຳຕານທີ່ໄດ້ຈາກການຕົ້ມເຂົ້າ ແມ່ນ maltose &Glucose ເຊີ່ງຕ່າງຈາກນ້ຳຕານເມັດທີ່ວາງຂາຍໃນຕະຫລາດ

ຂະບວນການດອງFermentation Process ທາດນ້ຳຕານທີ່ໄດ້ຈາກການຕົ້ມຈະຖືກສົ່ງເຂົ້າຖັງດອງ ແລະ ເຕີມຢີດໃສ່, ຢີດກິນນ້ຳຕານ ແລ້ວຜະລິດ ເຫລົ້າ, CO2 ແລະ ລົດຊາດເບຍ.

ເບຍທຸກຊະນິດມີທາດເຫຼົ້າ ຄື ອີທາໂນນ(Ethanol) ແລະ ເປັນເຫຼົ້າຊະນິດດຽວທີ່ຄົນສາມາດດື່ມໄດ້ ຂະບວນການດອງ Fermentation Process ມີຄື ຢີດຈະສືບຕໍ່ກີນນ້ຳຕານ ແລະ ຜະລິດ ເຫລົ້າ ແລະ CO2 ໄປເລື້ອຍຈົນກວ່ານ້ຳຕານໝົດ, ຂະບວນການດອງຈິ່ງສີ້ນສຸດ.

ເບຍຈະຖືກກວດກາຄຸນນະພາບຫຼາຍຂັ້ນຕອນ ແລະ ຜ່ານການຊີມທຸກຖັງ ຈົນໝັ້ນໃຈວ່າ ເບຍມີຄຸນນະພາບດີ ແລະ ບໍ່ມີສານອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກ ຈິ່ງຈຳໜ່າຍ.

ສ່ວນປະກອບໃນເບຍ Beer components ມີ ນ້ຳ Water, ເຫລົ້າ Alcohol, CO2, ຄາໂບໄຮເດຣດ Carbohydrate, ໂປຣຕິນ Protein, ແຮ່ທາດ Minerals, ວິຕາມິນ Vitamins.

ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ມາຈາກບໍລິສັດທີ່ມີການຜະຫລິດລະດັບໂລກ. ສະນັ້ນ, ນັກດື່ມທັງຫລາຍຄືຊິໝັ້ນໃຈແລ້ວຕອນນີ້.

Medialaos MMD