ຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດການສໍາຫຼວດເສດຖະກິດທົ່ວປະເທດຂັ້ນແຂວງຄັ້ງທີ III ໄດ້ຈັດຊຸດອົບຮົມໃຫ້ ນັກເດີນສໍາຫຼວດຂັ້ນແຂວງທົ່ວປະເທດ ໃນການສໍາຫຼວດເສດຖະກິດທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ III ທີ່ ແຂວງໄຊຍະບູລີເປັນເຈົ້າພາບ ສໍາລັບພາກເໜືອມີ 7 ແຂວງຄື: ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ຫຼວງນໍ້າທາ, ອຸດົມໄຊ, ຫົວພັນ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ແລະ ໄຊຍະບູລີ. ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມມີ ທ່ານ ຍັນຍົງ ສີປະເສີດ ຮອງເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ ທັງເປັນຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນໍາການສໍາຫຼວດເສດຖະກິດຂັ້ນແຂວງ, ທ່ານ ນາງ ເພັດສະໝອນ ສອນ ຮອງຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດການສໍາຫຼວດເສດຖະກິດທົ່ວປະເທດ, ມີຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ມີຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ມີນາຍບ້ານ, ຮອງນາຍບ້ານ, ບໍລິສັດ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ, ນັກກວດກາຂັ້ນແຂວງ ແລະ ນັກເດີນສໍາຫຼວດ ທີ່ມາຈາກ 7 ແຂວງ ແລະ ເຈົ້າພາບເຂົ້າຮ່ວມເກືອບ 200 ຄົນ.

ໃນພິທີ ທ່ານ ຍັນຍົງ ສີປະເສີດ ຮອງເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປະຈຸບັນພັກ-ລັດທົ່ວປວງຊົນລາວພວມສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 (2016-2020) ຊຶ່ງເປັນເປັນປີມ້ວນທ້າຍຂອງແຜນການ; ເວົ້າລວມ ສະເພາະແຂວງໄຊຍະບູລີກໍ່ຂຸ້ນຂ້ຽວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນແຂວງ ໃຫ້ສໍາເລັດຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ບັນດາຂໍ້ມູນຈາກການສໍາຫຼວດສະຖິຕິກະສິກໍາທົ່ວປະເທດ ແລະ ຂໍ້ມູນການສໍາຫຼວດເສດຖະກິດທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ III ນີ້ຈະເປັນຫຼັກຖານອັນສໍາຄັນ ຢັ້ງຢືນໃຫ້ເຫັນໄດ້ໝາກຜົນຂອງການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາດັ່ງກ່າວ ແລະ ທັງເປັນຂໍ້ມູນທີ່ສ່ອງແສງຄວາມເປັນຈິງໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ກໍ່ຄືການນໍາຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ເຂົ້າໃຈສະພາບການຜະລິດ ຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ທຸລະກິດການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ. ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ, ການນໍາໃຊ້ແຮງງານ, ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອື່ນໆໃນການຜະລິດ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄັ້ງທີ 9 (2021-2025) ຕາມທິດການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ສີຂຽວໃນປີ 2030 ແລະ ນໍາພາປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສະຖານະພາບຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ.

ຈາກນັ້ນ ທ່ານ ນາງ ເພັດສະໝອນ ສອນ ຮອງຫົວໜ້າສູນາະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ບັນດານັກສໍາຫຼວດຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ບັນດານິຍາມວິທີຈົດກ່າຍ, ເກັບກໍາບັນທຶກຂໍ້ມູນດ້ວຍລະບົບ CAPI (ຄາປີ) ເຊັ່ນ: ຄວາມໝາຍ ຄວາມສໍາຄັນຂອງການສໍາຫຼວດ, ໜ້າທີ່ຂອງນັກເດີນສໍາຫຼວດ ແລະ ນັກກວດກາຮູບແບບ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຝຶກອົບຮົມນັກເດີນສໍາຫຼວດ, ຄຸນລັກສະນະທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງຫົວໜ້າວິສາຫະກິດ, ກິດຈະກໍາຕົ້ນຕໍທີ່ເຄື່ອນໄຫວໃນປີ 2018 ແລະ ຮູບແບບວິສາຫະກິດ, ສະຖານະດ້ານການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຂຶ້ນບັນຊີຂອງຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ, ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວິສາຫະກິດ, ຄຸນລັກສະນະທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ, ແຮງງານ ຄ່າແຮງສະຫວັດດີການ ແລະ ປະກັນສັງຄົມ, ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ແລະ ອັດຕາສ່ວນລາຍຮັບຂອງແຕ່ລະກິດຈະກໍາຕໍ່ລາຍຮັບ ລວມປີ 2018 ແລະ ການສ້າງແຜນ, ການສ້າງແຜນດໍາເນີນງານກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມນັກເດີນສໍາຫຼວດ, ແຜນການທົດລອງເກັບກໍາຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ, ການຈໍາແນກບັນຫາຕ່າງໆຕ້ອງປະຕິບັດຕາມນິຍາມ ແລະ ຫຼັກການທີ່ໄດ້ລະບຸໃນຄູ່ມືການສໍາຫຼວດເຄັ່ງຂັດ, ຕ້ອງເຮັດວຽກ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນບ້ານຢ່າງໃກ້ສິດ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ນັດໝາຍກັບແຕ່ລະຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດຫ້າງຮ້ານ ໃຫ້ໄດ້ຖືກຈົດນັບຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ. ການສໍາຫຼວດໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນນໍາໃຊ້ແບບສອບຖາມດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ ດ້ວຍລະບົບ CAPI ແລະ ການຕອບທາງອີເມວທີ່ມີຫຼາຍພາສາ ເພື່ອຄວາມສະດວກ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ຊຸດອົບຮົມຈະໄດ້ດໍາເນີນໄປເປັນເວລາ 6 ວັນ ຈຶ່ງສໍາເລັດ ແລະ ຄາດວ່າການສໍາຫຼວດເສດຖະກິດທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ III ຈະໄດ້ເປີດຂຶ້ນໃນ ເດືອນມີນາ ຫາ ເດືອນເມສາ 2020 ນີ້.

ຂ່າວ: ບຸນທີ.
Medialaos xayaboury.