ຕາມການລາຍງານຂອງທ່ານ ນາງແຫວນວົງ ນາມວົງສາ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາທິການ-ກິລາເມືອງ ຕໍ່ກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ເມືອງອຸທຸມພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ປະຈຳສົກຮຽນ 2018-2019 ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທົ່ວເມືອງທົ່ວເມືອງມີໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ-ອະນຸບານ 19 ແຫ່ງ, ມີໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 5 ແຫ່ງ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 1 ແຫ່ງ, ມີຫ້ອງລ້ຽງເດັກ 6 ຫ້ອງ, ຫ້ອງອະນຸບານ 45 ຫ້ອງ ເພີ່ມຂຶ້ນ 4 ຫ້ອງ ແລະ ຫ້ອງກຽມປະຖົມ 37 ໂຮງຮຽນ ມີ 41 ຫ້ອງ ເພີ່ມຂື້ນ 7 ໂຮງຮຽນ, ມີນັກຮຽນທັງໝົດ 2.256 ຄົນ. ສ່ວນໂຮງຮຽນປະຖົມທັງໝົດ 76 ແຫ່ງ, ມູນ 14 ແຫ່ງ, ເອກະຊົນ 3 ແຫ່ງ, ມີນັກຮຽນທັງໝົດ 8.478 ຄົນ, ຍິງ 4.152 ຄົນ,

ອັດຕາເລື່ອນຂັ້ນ-ຈົບຊັ້ນປະຖົມໄດ້ 92.13%, ສຳລັບໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນມີ 14 ແຫ່ງ, ໃນນັ້ນຕິດແປະ ມສ 5 ແຫ່ງ, ມີນັກຮຽນທັງໝົດ 4.439ຄົນ, ຍິງ 2.306 ຄົນ, ອັດຕາເລື່ອນຂັ້ນ-ຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນໄດ້ 93.49% ເພີ່ມຂຶ້ນ 1.50% ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍມີ 5 ແຫ່ງ, ມີນັກຮຽນທັງໝົດ 1.982 ຄົນ, ຍິງ 1.064 ຄົນ, ອັດຕາເລື່ອນຂັ້ນ-ຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍໄດ້ 87.60% ລຸດລົງ 3.20%. ເຖິງແມ່ນວ່າຫ້ອງລ້ຽງເດັກ ແລະ ອະນຸບານ ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແຕ່ກໍ່ຂະຫຍາຍຢູ່ພາຍໃນຕົວເມືອງ, ໂອກາດ ການເຂົ້າເຖິງການພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກຍັງມີໜ້ອຍ, ຂະຫຍາຍຕົວຊັກຊ້າ, ຫຼຸດໂຕນກັນກັບຕົວເມືອງ, ຫ້ອງກຽມບາງແຫ່ງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ຂາດເຄື່ອງຫຼິ້ນ, ຂາດອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ, ຄູສອນບໍ່ພຽງພໍ, ບາງໂຮງຮຽນຍັງບໍ່ສາມາດຝາກເດັກໄດ້ໝົດມື້.

ສຳລັບການສຶກສາພາກບັງຄັບ ການຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກໃນຊັ້ນປະຖົມ ບາງບ່ອນຍັງບໍ່ຖືກຕາມເກນອາຍຸ ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການເຂົ້າ ຮຽນລວມສູງ (ບາງບ່ອນອາຍຸຍັງບໍ່ເຖິງເກນ, ບາງບ່ອນອາຍຸກາຍ), ຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ດ້ານວິຊາການຍັງຂາດຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ໃນການຕິດຕາມກວດກາການສອບເສັງ ໃຫ້ຄະແນນໃນແຕ່ລະເດືອນ, ປະຈຳພາກຮຽນ ແລະ ປະຈຳປີຍັງບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບລະບຽບຫຼັກການ, ການປະຕິບັດການເລື່ອນຂັ້ນແບບຕໍ່ເນື່ອງ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີ, ຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີ. ເຊິ່ງໃນສົກຮຽນ 2019-2020 ທາງຫ້ອງການ ກໍ່ໄດ້ມີແຜນ ຂະຫຍາຍຫ້ອງລ້ຽງເດັກຕື່ມອີກ 3 ຫ້ອງ, ຂະຫຍາຍຫ້ອງອະນຸບານ 4 ໂຮງຮຽນ,ຂະຫຍາຍຫ້ອງກຽມປະຖົມ 6 ໂຮງຮຽນ, ສະເໜີສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນມູນລະປະຖົມໃຫ້ເປັນປະຖົມສົມບູນ 2 ແຫ່ງຄື: ປະຖົມບ້ານເອ້ ແລະ ໂຮງຮຽນປະຖົມທົ່ງນາເມືອງ, ສະເໜີສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ໃຫ້ເປັນ ມສ ຕື່ມອີກຈຳນວນ 2 ແຫ່ງຄື: ຢູ່ບ້ານພີນ ແລະ ບ້ານດົ່ງໝາກແງວ, ນອກນີ້ຍັງຈະໄດ້ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການເລື່ອນຂັ້ນ ແບບຕໍ່ເນື່ອງໃນຊັ້ນປະຖົມທົ່ວເມືອງ ໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນທີ່ຂັ້ນເທິງໄດ້ວາງໄວ້.


ເຊິ່ງກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 26-27 ສິງຫາ2019ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນສຶກສາສາມັກຄີເມືອງອຸທຸມພອນ ໂດຍການເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ໂພໄຊ ອິນທະວົງສາ ຮອງເຈົ້າເມືອງໆ ອຸທຸມພອນ, ທ່ານ ຖາວອນ ອິນສີຊຽງໃໝ່ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ-ກິລາແຂວງ, ທ່ານ ຄຳຈັນ ລຽນວົງສາ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາທິການ-ກິລາເມືອງ, ມີບັນດາທ່ານ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຄະນະຫ້ອງການ, ຂະແໜງການ, ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນພາຍໃນເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ.