ທ່ານ ສົມພາ ແກ້ວດາວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນແຂວງເຊກອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນປີ 2020 ແຂວງເຊກອງ ສາມາດສັງລວມການລົງທຶນໄດ້ທັງໝົດ 1.542,3 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ແຜນປະຕິບັດໄດ້ 207,02% (ແຜນ 745 ຕື້ກີບ). ໃນນັ້ນ: ການລົງທຶນຂອງລັດງົບປະມານພາຍໃນ 100,18 ຕື້ກີບ; ທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ-ກູ້ຢືມ 19,16 ຕື້ກີບ; ທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ-ຕ່າງປະເທດ 278,40 ຕື້ກີບ ແລະ ທຶນຈາກການປ່ອຍສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານ 1.144,56 ຕື້ກີບ; ໃນນັ້ນ: ການລົງທຶນຂອງລັດ ທີ່ສະພາອະນຸມັດທັງໝົດ 385 ໂຄງການ, ມີມູນຄ່າລວມ 4.290,42 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນ: ໂຄງການປົກກະຕິ 20 ຕື້ກີບຂຶ້ນໄປ 26 ໂຄງການ ມູນຄ່າລວມ 3,486.71 ຕື້ີກີບ; ໂຄງການປົກກະຕິ 20 ຕື້ກີບລົງມາ 359 ໂຄງການ ມູນຄ່າລວມ 803,71 ຕື້ີກີບ; ໃນນັ້ນ: ບ້ວງທຶນປົກກະຕິ ຈຳນວນ 205 ໂຄງການ ມູນຄ່າລວມ 566,56 ຕື້ກີບ; ບ້ວງພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຈຳນວນ 44 ໂຄງການ ມູນຄ່າລວມ 100,13 ຕື້ີກີບ; ບ້ວງທຶນຈັດສັນພູມລຳເນົາ ແລະບ່ອນທຳມາຫາກິນຖາວອນ ຈຳນວນ 13 ໂຄງການ ມູນຄ່າລວມ 46,08 ຕື້ກີບ; ບ້ວງທຶນຟື້ນຟູໂຄງການໄພພິບັດ ຈຳນວນ 41 ໂຄງການ ມູນຄ່າລວມ 27,56 ຕື້ກີບ; ບ້ວງທຶນສຸກເສີນ ຈຳນວນ 56 ໂຄງການ ມູນຄ່າລວມ 63,38 ຕື້ກີບ.
ສໍາລັບການລົງທຶນຂອງລັດ: ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະກູ້ຢືມ: ປະຕິບັດໄດ້ 27 ໂຄງການ, ມີມູນຄ່າການລົງທຶນລວມ 2,34 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ເທົ່າກັບ 19,16 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 2,17% ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ, ທຽບໃສ່ແຜນປະຕິບັດໄດ້ 17,10%. ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ: ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ (ODA) ມີ 21 ໂຄງການ, ມີມູນຄ່າ 11,76 ຕື້ກີບ,ໃນນັ້ນ: ຂົງເຂດ ຍທຂ ມີ 4 ໂຄງການ,ມູນຄ່າ 0,74 ຕື້ກີບ, ຂົງເຂດ ກະສິກໍາ ມີ 8 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 2,54 ຕື້ກີບ, ຂົງເຂດສາທາ ມີ 8 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 6,24 ຕື້ກີບ, ຂົງເຂດອື່ນໆ ມີ 1 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 2,4 ຕື້ກີບ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ (NGO) 6 ໂຄງການ, ມີມູນຄ່າ 7,39 ຕື້ກີບ; ໃນນັ້ນ: ຂົງເຂດຂົງເຂດກະສິກໍາ ມີ 3 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 1,42 ຕື້ກີບ, ຂົງເຂດສາທາ ມີ 1 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 1,01 ຕື້ກີບ ແລະ ຂົງເຂດແຮງງານ ມີ 2 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 4,96 ຕື້ກີບ.
ຂ່າວ:ພຸດທະສອນ