ອີງຕາມແຜນພັດທະນາສາທາລະນະສຸກ ປີ 2021 ທີ່ສະເໜີໂດຍ ທ່ານ ດຣ ພູສະຫວັນ ບຸບຜາພັນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກ ແຂວງອັດຕະປື ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງາສາທາລະນະສຸກ ທີ່ຫາກໍ່ສໍາເລັດລົງເມື່ອບໍ່ດົນຜ່ານມານີ້ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ: ເພື່ອບັນລຸບັນດາຄາດໝາຍ 11 ຕົວຊີ້ບອກດ້ານວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ພາຍໃນປີ 2021 ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ກໍານົດ 9 ວຽກງານບຸລິມະສິດສໍາຄັນ ຄື: ພັດທະນາພະນັກງານດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ,ແຈກຢາຍ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຢ່າງມີຫຼັກການໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານ, ສ້າງຄວາມສາມາດສຸມໃສ່ແກ້ໄຂສາຍເຫດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ໂດຍສະເພາະປ້ອງກັນການຂາດສານອາຫານ ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບບໍລິການສຸກຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ຂອງເດັກ ແລະ ເດັກເກີດໃໝ່ ສ້າງຄວາມສາມາດ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ຄົບຖ້ວນທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນ ອຸປະກອນທີ່ຈໍາເປັນ ງົບປະມານ ແລະ ອື່ນໆ…

ເພື່ອເຮັກໃຫ້ການເຝົ່າລະວັງ ການຕອບໂຕ້ ການຄວບຄຸມພະຍາດລະບາດໄດ້ຢ່າງທັນການ ປັບປຸງຄຸນະພາບຂອງຕາງໜ່າງບໍລິການໂດຍສະເພາະພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເຄື່ອງມືຊ່ວຍບົ່ງມະຕິ ແລະ ການປິ່ນປົວທີ່ຖືກຕ້ອງສ້າງໄດ້ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ເພິ່ງພໍໃຈຫຼາຍຂື້ນ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການກວດກາອາຫານ ແລະ ຢາ ລວມທັງການສົ່ງເສີມນໍາໃຊ້ຢາພື້ນເມືອງ ນໍາໃຊ້ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານສາທາລະນະສຸກໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ສາມາດຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນເວລາ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ງົບປະມານຈາກທຸກແຫຼ່ງໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຕໍ່ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ ຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບຫຼັກການ ສຸມໃສ່ການບັນລຸຄາດໝາຍສະພາວະທາງດ້ານສຸກຂະພາບນໍາເອົາປະເທດຊາດຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ ເຊິ່ງຈະຕ້ອງບັນລຸແຕ່ລະຄາດໝາຍ ໂດຍສະເພາະບັນດາຄາດໝາຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນບັນລຸ ສຸມໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາການຕາມ 8 ແຜນງານໃຫຍ່ 49 ແຜນງານຍ່ອຍ 133 ໂຄງການ 1.598 ກິດຈະກໍາ.


ເພື່ອບັນລຸ 9 ວຽກບຸລິມະສິດດັ່ງກ່າວທາງສາທາລະນະສຸກແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ວາງ 5 ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄື: ຄະນະນໍາແຕ່ລະຂັ້ນ ຕ້ອງເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເປັນເຈົ້າການຊີ້ນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ແທດເຖິງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ,ປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ມະຕິຄໍາສັ່ງຂອງຂັ້ນເທິງ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບ່ອນອີງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ,ປະຕິບັດລະບຽບທຸກວຽກງານຢ່າງມີຫຼັກການ ໂດຍສະເພາະການປະຕິບັດແຜນການນໍາໃຊ້ງົບປະມານການຈັກຊື້-ຈັດຈ້າງ ໃຫ້ເຂັ້ມງວດ ຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສສາມາດກວດກາໄດ້ ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງແຜນ ແລະ ບົດສະເໜີໂຄງການ ຕາມກອບວຽກບຸລິມະສິດ ແລະ ງົບປະມານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ພ້ອມທັງຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສະຫຼຸບຜົນງານ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍດ້ານປະກັນສຸຂະພາບ ໄດ້ຮັບການບໍລິການສຸກຂະພາບທົ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ .
ພາບ-ຂ່າວ: ວັດທະນາ