• ລ້າງ, ຜັດຖູໄຫນ້ຳ, ອ່າງນ້ຳທຸກອາທິດ
  • ເກັບມ້ຽນ ແລະ ທຳລາຍພາຊະນະທີ່ມີນ້ຳຂັງ ເຊັ່ນ: ກະໂປະ, ກະປ໋ອງ, ຢາງຕີນລົດເກົ່າ…
  • ຖາງຫຍ້າ, ຖາງປ່າ, ລະບາຍນ້ຳອັ່ງ ຫຼື ນ້ຳຂັງຕາມບໍລິເວນເຮືອນຊານ
  • ປົກປິດໄຫນ້ຳ, ອ່າງນ້ຳ ຫຼື ເອົາຜ້າມຸ້ງປິດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຍຸງໄຂ້ໃສ່ ຫຼື ໃຫ້ປ່ອຍປາຫາງນົກຍຸງ ເພື່ອກິນໜອນນ້ຳຍຸງ
  • ນອນໃນມຸ້ງບໍ່ວ່າກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນ ເພື່ອປ້ອງກັນຍຸງກັດ
  • ທາຢາ ຫຼື ໃຊ້ສະບູກັນຍຸງ
  • ໃຊ້ຢາອູດຍຸງ, ຢາສິດຍຸງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ ທີ່ສາມາດຂັບໄລ່ ຫຼື ຂ້າຍຸງ

ບໍ່ມີໜອນນ້ຳ, ບໍ່ມີຍຸງລາຍ, ບໍ່ມີໄຂ້ເລືອດອອກ

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສືພິມ ສຶກສາ-ກິລາ)