ສະພາບເສັ້ນທາງ ນາປົ່ງ ໄປຫາ ສາລະວັນ ພາຍຫລັງນ້ຳຫລຸດລົງ.


ສະພາບຫຼັງນ້ຳຫຼຸດລົງ