ຂໍ້ມູນທີ່ເຮົານຳມາຝາກມື້ນີ້ ບອກໄດ້ເລີຍວ່າຫຼາຍໆ ຄົນຈະຕ້ອງຢາກຮູ້ຢ່າງແນ່ນອນ ເພາະເປັນບັນຫາທີ່ໃກ້ໂຕເຮົາຫຼາຍ

ໃນປັດຈຸບັນນີ້ມີຫຼາຍ ທ່ານທີ່ກຳລັງພົບບັນຫາອາການເຈັບຫຼັງ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ພຽງແຕ່ຜູ້ສູງອາຍຸ ຫຼື ຜູ້ເຖົ້າເທົ່ານັ້ນ ທີ່ພົບບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ ແຕ່ອາການເຈັບຫຼັງນັ້ນ ສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ກັບບຸກຄົນໃນທຸກເພດທຸກໄວ ຊື່ງສາຍເຫດສ່ວນໃຫຍ່ຂອງອາການເຈັບຫຼັງນັ້ນ ມາຈາກນິໃສ ຫຼື ພຶດຕິກຳຂອງທ່ານເອງ ທີ່ອາດຈະກໍາລັງທໍາຮ້າຍກະດູກສັນຫຼັງໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຈັບຫຼັງນັ້ນເອງ ຊື່ງຖ້າຫາກຜູູ້ອ່ານທ່ານໃດ ທີ່ກຳລັງປະສົບບັນຫານີ້ຢູ່ ແລ້ວຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າອາການເຫຼົ່ານີ້ເກີດມາຈາກຫັຍງ ລອງມາເບີ່ງກັນວ່າພຶດຕິກຳຫັຍງແດ່ ທີ່ເຮົາເຮັດແລ້ວອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດບັນຫາອາການເຈັບຫຼັງ ໄດ້ນັ້ນເອງ.

ການວາງນໍ້າໜັກຕົວລົງຂາຂ້າງດຽວລະຫວ່າງຢືນ

ສຳລັບສາຍເຫດທຳອິດທີ່ເປັນພຶດຕິກຳສ່ຽງໃຫ້ເຈັບຫຼັງຄື: ເວລາທີ່ເຮົາຢືນແລ້ວວາງນໍ້າໜັກລົງຂາຂ້າງດຽວລະຫວ່າງຢືນນັ້ນ ໂດຍທີ່ເຮົາຮູ້ໂຕ ຫຼື ບໍ່ຮູ້ໂຕກໍ່ຕາມນັ້ນ, ຊື່ງພຶດຕິກຳເຫຼົ່ານີ້ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາເຈັບຂາ ຫຼືເຮັດໃຫ້ຂາເປັນຕະຄິວໄດ້ໂດຍເຊັ່ນກັນ ໂດຍອາດຈະສັງເກດໄດ້ຈາກອາການເຈັບຫຼັງ ລວມກັບອາການປວດບໍລິເວນຂາຂ້າງດຽວນັ້ນເອງ.

ການຍ່າງຫຼັງກົ່ງ ຫຼື ຢືນຫຼັງກົ່ງ: ນອກຈາກທ່ານັ່ງຫຼັງກົ່ງ ເຮັດໃຫ້ເຮົາເກີດອາການເຈັບຫຼັງຈາກເຮົາຢືນ ຫຼື ຍ່າງຫຼັງກົ່ງເລື້ອຍໆ ຍັງສົ່ງຜົນຕໍ່ຮ່າງກາຍຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມງໍ ຂອງກະດູກ ຊື່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ກ້າມເນື້ອຂອງເຮົາເກີດການຄ້າງຈົນເມື່ອຍນຳອີກ ອີກຢ່າງພຶດຕິກຳເຫຼົ່ານີ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ເຮົາມີອາການເຈັບຕັ້ງແຕ່ ຄໍ, ໄຫຼ່ ແລະ ຫຼັງ.

ການຢືນວາງນໍ້າໜັກຂາຂ້າງດຽວ: ຫາກໃຜຢືນດົນໆ ແລ້ວເຈັບຂາຂ້າງດຽວ ຫຼື ເຈັບຫຼັງນັ້ນເປັນເພາະເຮົາກຳລັງຢືນນໍ້າໜັກລົງໃສ່ຂາຂ້າງດຽວ ໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ ຮ່າງກາຍຈະສູນເສຍຄົງທີ່ ອາດຈະເຈັບຂາ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ຂາເປັນຕະຄິວໄດ້.

ນອນຂ້ວມ: ສຳລັບໃຜເວລານອນຂ້ວມ ຈະຕ້ອງນອນຂ້ວມເລື້ອຍໆ ຈະສົ່ງຜົນກັບຮ່າງກາຍເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນນັ້ນຈະຕ້ອງເອນຫຼັງໄປໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ ໂດຍສະເພາະບໍລິເວນແອວນັ້ນເອງ. ຊື່ງຖ້າຫຼີກເວັ້ນບໍ່ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ພະຍາຍາມປ່ຽນທ່ານອນເລື້ອຍໆ.