ໃນທ່າມກາງສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ທົ່ວໂລກຈາກຜົນກະທົບຂອງພະຍາດໂຄວິດ -19, ປະເທດເຮົາກໍ່ຫລີກບໍ່ໄດ້ໃນຖານະທີ່ພວກເຮົາຍັງມີຄວາມບອບບາງທາງເສດຖະກິດຊຶ່ງລັດຖະບານໄດ້ສຸມທຸກຄວາມພະຍາຍາມໃນການຮັບມື ແລະ ແກ້ໄຂຜົນກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

ຕາມການຊີ້ແຈງຂອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 9 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 24 ມິຖຸນາ ຜ່ານມາ ໄດ້ຮູ້ເຖິງສະພາບທີ່ບໍ່ເອື້ອອໍານວຍ. ສະເພາະ 6 ເດືອນ ຕົ້ນປີ 2020, ຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ -19 ທີ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໜັກຕໍ່ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນທົ່ວໂລກນັ້ນກໍ່ຍິ່ງເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃນການຮັກສາສະເຖຍລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດຂອງລາວເຮົາ ຢ່າງໜັກໜ່ວງຂຶ້ນໄປຕື່ມອີກ, ເນື່ອງຈາກປັດໄຈພາຍໃນຂອງປະເທດເຮົາຍັງມີຄວາມສ່ຽງສູງໃນຫລາຍດ້ານຈາກພື້ນຖານເສດຖະກິດຍັງບໍ່ເຂັ້ມແຂງເພິ່ງພາການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ-ການບໍລິການເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ອື່ນໆ.

ຕໍ່ການຮັກສາສະພາບເງິນຕາຢູ່ປະເທດເຮົາ ກໍ່ໄດ້ມີຫລາຍຄໍາຄິດຄໍາເຫັນທີ່ເປັນປະໂຫຍດຈາກບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຜ່ານກອງປະຊຸມສະພາສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 9 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໂດຍຫລິງເຫັນສະພາບໃນຕໍ່ໜ້າ, ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍ່ໄດ້ມີຄໍາເຫັນໃນລັກສະນະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນຕ້ອງສືບຕໍ່ປະຢັດຈໍາກັດລາຍຈ່າຍທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ. ເປັນຕົ້ນ ການຈໍາກັດການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າທີ່ພາຍໃນມີທ່າແຮງສາມາດຜະລິດໄດ້, ພ້ອມທັງ ສ້າງເງື່ອນໄຂອໍານວຍໃຫ້ຫົວໜ່ວຍການຜະລິດທີ່ມີທ່າແຮງນັ້ນຮອບດ້ານ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃສ່ການຜະລິດສິນຄ້າສະຫງວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເພື່ອທົດແທນການນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງເສີມການຜະລິດຜົນຜະລິດກະສິກໍາປ້ອນໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ; ຮ່ວມກັນສືບຕໍ່ປັບປຸງຂອດຂັ້ນ ລວມທັງ ກົນໄກຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໃນການຂໍອະນຸມັດການລົງທຶນ ແລະ ຕິດຕາມການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຕ່າງປະເທດໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ,ສະດວກ ແລະ ຄ່ອງຕົວຍິ່ງຂຶ້ນເພື່ອດຶງດູດ, ຍາດແຍ່ງເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາໃຫ້ໄດ້ຫລາຍເທົ່າທີ່ຈະຫລາຍໄດ້; ພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບຕ້ອງໄດ້ເລືອກເຟັ້ນຈັດລຽງບຸລິມະສິດໃຫ້ຂະແໜງການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດທີ່ເປັນທ່າແຮງສ້າງລາຍໄດ້ເຂົ້າມາປະເທດຢ່າງແທ້ຈິງເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປັນການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດໃນຂະແໜງການທີ່ຍິ່ງສ້າງແຮງກົດດັນໃຫ້ມີການນໍາເຂົ້າ ແລະ ຂາດດຸນການຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນແຕ່ບໍ່ສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າປະເທດເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະ ອື່ນໆ.

ຕາມຄໍາຊີ້ແຈງຂອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ນັ້ນ, ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ປະລິມານເງິນຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນຈັງຫວະທີ່ເສດຖະກິດສາມາດຮັບໄດ້, ບໍ່ສ້າງແຮງກົດດັນໃຫ້ເງິນເຟີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ທັງສາມາດປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ. ໃນຕໍ່ໜ້າວຽກງານຫລັກໆຈໍານວນໜຶ່ງແມ່ນຈະສຸມໃສ່: ຈັດຕັ້ງບັນດາມາດຕະການກະຕຸ້ນເສດຖະກິດດ້ວຍການສະໜອງທຶນຜ່ານລະບົບທະນາຄານທຸລະກິດ (ສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນສໍາລັບການປູກຝັງ , ລ້ຽງສັດ, ການຜະລິດປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ- ອຸດສາຫະກໍາ, ຜະລິດສິນຄ້າອຸປະໂພກ- ບໍລິໂພກ, ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວການບໍລິການປິ່ນອ້ອມ, ຫັດຖະກໍາ ແລະ ທຸລະກິດອື່ນໆ ທີ່ສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ການສົ່ງອອກ); ຈະຮີບຮ້ອນໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດກົນໄກ ແລກ ປ່ຽນສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນກີບ/ຢວນ ກັບທະນາຄານກາງຂອງ ສປ ຈີນ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍໄປສູ່ທະນາຄານກາງ ປະເທດຄູ່ຄ້າເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂເພີ່ມສະພາບຄ່ອງດ້ານເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ແກ່ປະເທດ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນແຮງກົດດັນຈາກການເອື່ອຍອີງເງິນຕາຕ່າງປະເທດສະກຸນໃດໜຶ່ງໃນອັດຕາສ່ວນທີ່ຫລາຍ; ສືບຕໍ່ປະສານຂໍຄວາມຮ່ວມມືກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງກະແສເງິນເຂົ້າ-ອອກປະເທດໃຫ້ໄດ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ; ຈະປະສານສົມທົບ ກະຊວງ ການເງິນ ເພື່ອໃຫ້ ກະຊວງ ການເງິນ ອອກພັນທະບັດຄັງເງິນ ໂດຍຜ່ານການປະມູນຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອດຸນດ່ຽງງົບປະມານ; ຈະສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບ ແລະ ເຮັດວຽກຢ່າງເປັນປົກກະຕິກັບພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບ ເປັນຕົ້ນ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພື່ອຮ່ວມກັນແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບການຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານລາຄາໃຫ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ທັນສະພາບ…

ທຸກບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຈະຜ່ານພົ້ນໄປຖ້າພວກເຮົາຮ່ວມໃຈກັນສູ້ຊົນຜ່ານຜ່າ, ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບເງິນຕາເປັນວຽກສໍາຄັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມຮ່ວມມືຈາກທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງ ທົ່ວສັງຄົມ, ຢ່າງໜ້ອຍກໍ່ບໍ່ປະຕິບັດໃນສິ່ງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເຮັດໃຫ້ສະພາບເງິນຕາບໍ່ມີສະຖຽນລະພາບ, ສຳຄັນແມ່ນການປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ)