ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການແຈ້ງມອບອາກອນ ແລະ ພັນທະຕ່າງໆລວມສູນຢູ່ບ່ອນດຽວໃຫ້ເປັນໄປຕາມລະບຽບກົດໝາຍກຳນົດໄວ້ ທີ່ຕິດພັນກັບຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ, ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ແລະ ປະກັນໄພ ໃຫ້ມາແຈ້ງມອບພັນທະດັ່ງກ່າວຜ່ານລະບົບ TaxRis ຂອງກົມສ່ວຍສາອາກອນ ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ຫ້ອງການ ກະຊວງການເງິນ ອອກແຈ້ງການໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ເປັນນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລວມທັງອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ແລະ ສາກົນຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດທີ່ມີຈຸດປະສົງຈະມອບພັນທະຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບຂະແໜງຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ແລະ ປະກັນໄພ ໃຫ້ມາແຈ້ງມອບພັນທະດັ່ງກ່າວ ຜ່ານລະບົບ TaxRis ຂອງກົມສ່ວຍສາອາກອນ ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ ເຊິ່ງມີວິທີ ແລະ ຂັ້ນຕອນປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

ວິທີການແຈ້ງພັນທະຕ່າງໆສາມາດແຈ້ງໂດຍບໍ່ຜ່ານປ່ອງບໍລິການຂອງສ່ວຍສາອາກອນ ໄດ້ດ້ວຍ 2 ວິທີ ຄື:

  • ກໍລະນີໄດ້ສະໝັກນຳໃຊ້ການແຈ້ງດ້ວຍຕົວເອງແລ້ວ ໂດຍແຈ້ງຜ່ານ Taxservice.mof.gov.la ໄດ້ເລີຍ.
  • ກໍລະນີຍັງບໍ່ໄດ້ສະໝັກຂໍນຳໃຊ້ການແຈ້ງດ້ວຍຕົວເອງແຕ່ມີຈຸດປະສົງຢາກແຈ້ງມອບພັນທະຕ່າງໆສາມາດຕິດຕໍ່ພະນັກງານປະຈຳຢູ່ຈຸດບໍລິການບ່ອນທີ່ຂຶ້ນທະບຽນ ຫຼື ຕິດຕໍ່ຜ່ານ Messenger, Whatapp ຫຼື E-mail ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ບ່ອນຂຶ້ນທະບຽນກົມສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳນະຄອນຫຼວງ/ແຂວງ ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້: ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນໃຫ້ປະສານຫາພະນັກງານສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ສົ່ງເອກະສານການແຈ້ງພັນທະຕ່າງໆຜ່ານ Messenger, Whatapp ຫຼື E-mail ໃຫ້ພະນັກງານສ່ວຍສາອາກອນພ້ອມລາຍລະອຽດເປັນໄຟລ໌ເອກະສານ (ໃຫ້ປະຕິບັດຄືກັນກັບມາຍື່ນຢູ່ປ່ອງບໍລິການຂອງສ່ວຍສາອາກອນ); ພະນັກງານສ່ວຍສາອາກອນຈະກວດເອກະສານ ແລະ ອອກໃບແຈ້ງທີ່ມີບາໂຄດ ແລ້ວສ່ົ່ງກັບຄືນໃຫ້ວິສາຫະກິດເພື່ອໄປຊຳລະພັນທະຕ່າງໆຜ່ານທະນາຄານ ແລະ ຊ່ອງທາງການຊຳລະທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຂໍ້ທີ 2 ຂອງແຈ້ງການ.

ສ່ວນການຊຳລະພັນທະຕ່າງໆໃນປັດຈຸບັນສາມາດຊຳລະຜ່ານ 5 ທະນາຄານ ຄື: ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ; ທະນາຄານພັດທະນາລາວ; ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ; ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ-ຫວຽດ ແລະ ທະນາຄານຫວຽດຕິນ ໂດຍຊ່ອງທາງຊຳລະຕ່າງໆຂອງທະນາຄານ ເຊັ່ນ: Mo-bile Banking, Internet Banking, ATM, SMS ແລະ ຜ່ານປ່ອງບໍລິການທະນາຄານ.

ມອບໃຫ້ກົມສ່ວຍສາອາກອນ, ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ, ກົມຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ແລະ ປະກັນໄພ, ສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງ, ນະຄອນ ແລະ ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ, ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ແລະ ປະກັນໄພໃນແຕ່ລະຂັ້ນໃຫ້ປະສານສົມທົບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ພ້ອມທັງແນະນຳບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນທີ່ເປັນນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດ, ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ແລະ ສາກົນຕ່າງໆໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດການແຈ້ງມອບພັນທະອາກອນ ແລະ ພັນທະຕ່າງໆລວມສູນຢູ່ບ່ອນດຽວໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ຮັບປະກັນການເກັບລາຍຮັບດັ່ງກ່າວເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດໃຫ້ຄົບຖ້ວນ.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ການຄ້າ)