ພົບເຫັນຫຼາຍຄົນໄດ້ມີການແຊຣ໌ເວັບໄຊ ໂດຍມີເນື້ອໃນເພື່ອລຸ້ນຮັບຂອງລາງວັນສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າ, ຖ້າຫາກວ່າທ່ານໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມໃນລັກສະນະດັ່ງກ່າວ ບໍ່ວ່າຈະຜ່ານທາງອີເມວ ຫຼື WhatsApp ຫ້າມແຊຣ໌ຕໍ່ເດັດຂາດ ເພາະຂໍ້ຄວາມດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງໃນການລັກຂໍ້ມູນ ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ກົດເຂົ້າລິ້ງເວັບໄຊໃນຂໍ້ຄວາມນັ້ນ ແລະ ກົດດໍາເນີນການຕໍ່ ທ່ານອາດຈະສົ່ງຕໍ່ຂໍ້ຄວາມດັ່ງກ່າວຫາຄອບຄົວ ຫຼື ຄົນທີ່ຮູ້ຈັກໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ, ທາງທີ່ດີບໍ່ຄວນແຊຣ໌ ຫຼື ສົ່ງຕໍ່ຂໍ້ຄວາມດັ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຕົນເອງຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງຜູ້ບໍ່ຫວັງດີ. ວິທີສັງເກດຄວາມຜິດປົກກະຕິພື້ນຖານ ໃຫ້ກວດເບິ່ງທີ່ຢູ່ເວັບໄຊ (URL) ທີ່ມີລັກສະນະເປັນເວັບໄຊແບບສຸ່ມ ຊຶ່ງອາດມີທີ່ຢູ່ເວັບໄຊແຕ່ລະຂໍ້ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ດັ່ງຕົວຢ່າງດ້ານລຸ່ມ.

ຄວນລະມັດລະວັງ ແລະ ກວດສອບຂໍ້ຄວາມທີ່ໄດ້ຮັບທຸກໆ ຄັ້ງກ່ອນທີ່ຈະກົດລິ້ງ, ແຊຣ໌ ຫຼື ສົ່ງຕໍ່, ເພາະຂໍ້ຄວາມເຫຼົ່ານັ້ນອາດຈະເປັນໄວຣັສ, ການຫຼອກລວງໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ຜ່ານທາງອີເມວ, ອີເມວປອມ ຫຼື ເວັບໄຊປອມ ເພື່ອຫຼອກເອົາຂໍ້ມູນ ແລະ ອື່ນໆ.

ເອກະສານອ້າງອີງ:

  1. https://www.telecomhall.net/t/huawei-is-not-giving-gifts-to-anyone-this-year/10061