ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ວຽກປົກປ້ອງສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ ສະແດງອອກໃນໄລຍະຜ່ານມາ ສປປ ລາວ ໄດ້ເປັນພາຄີກັບປະຊາຄົມສາກົນ ແລະ ອາຊຽນ ໃນການຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາສົນທິສັນຍາ ແລະ ຂໍ້ ແນະນໍາທີ່ພົວພັນເຖິງ ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນຖະແຫລງການສາກົນ ວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດ,​ 5 ໃນ 8 ສົນທິສັນຍາສິດທິພື້ນຖານຂອງແຮງງານ​, ສົນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດ້ວຍສິດທິດ້ານເສດຖະກິດ-​ສັງຄົມ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຂໍ້ແນະນໍາຂອງອົງການ ແຮງງານສາກົນວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງສັງຄົມຂັ້ນພື້ນຖານ ສະບັບເລກທີ 202 ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ປີ 2030 ແລະ ຮັບ ຮອງຖະແຫລງການອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີ ການປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ຖະແຫລງການອື່ນໆໃນຂອບອາຊຽນ.

ທ່ານ ຄໍາແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດ ຜ່ານວີດີໂອຄອນຟາເຣນ ຕໍ່ທ່ານ ນາງ ຊີຕາ ສໍາລິດ  (SitaSumrit) ຫົວໜ້າພະແນກຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ເພື່ອລົງໃສ່ວາລະສານ ຂອງອາຊຽນ “The ASEAN”Magazine ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້:​ ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມຢູ່ ສປປ ລາວ, ວັນທີ 28 ກໍລະ ກົດ 2020​ ຢູ່ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີ ການສັງຄົມ (ຮສສ) ວ່າ: ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມສູງ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ບັນຈຸເອົາເນື້ອໃນຈິດໃຈ ບັນດາສົນທິສັນຍາ, ຂໍ້ຕົກລົງລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ຖະແຫລງການ ທີ່ພົວພັນກັບວຽກ ປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ​ເຊິ່ງໄດ້ຮັບ ຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຍຸດທະສາດ ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ທີ່ມີສາມອົງປະກອບຫລັກ ຄື:​ ປະ ກັນສຸຂະພາບ, ປະກັນສັງຄົມ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໂດຍໄດ້ເຊື່ອມສານເຂົ້າໃນ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຕາມທິດນໍາທີ່ວ່າ: ສ້າງຄວາມກົມກຽວ ແລະ ເຊື່ອມສານ ລະຫວ່າງ ການພັດທະນາ ດ້ານເສດຖະກິດ ກັບການພັດທະນາ ດ້ານວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ເພື່ອຮັບປະກັນການປັບປຸງຊີວິດ ການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ບັນດາ​ເຜົ່າໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ພ້ອມນີ້, ແຜນພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ແຜນພັດທະນາ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄລຍະແຕ່ປີ 2016-2020 ແລະ ແຜນ 5 ປີ ຄັ້ງຕໍ່ໄປ ກໍໄດ້ກໍານົດ ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການ ການຊ່ວຍເຫລືອ ດ້ານສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດ ເພື່ອຮັບປະກັນການ ດຳລົງຊີວິດຂັ້ນພື້ນຖານ, ຫລຸດຜ່ອນຄວາມ ທຸກຍາກ ແລະ ມີໂອກາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແບບເທົ່າທຽມກັນ ເຊິ່ງສະແດງເຖິງ ນະໂຍບາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການສົ່ງເສີມດ້ານສິດທິ ແລະ ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ສໍາລັບກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ ເພື່ອແນໃສ່ການພັດທະນາ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ​ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃນທຸກຮູບແບບ ແລະ ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມ ບໍ່ເທົ່າທຽມກັນຂອງບຸກຄົນ ແລະ ກຸ່ມປະຊາກອນ ໂດຍບໍ່ປະຖິ້ມໃຜໄວ້ຂ້າງຫລັງ.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ)