ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ ໄດ້ມອບເງິນປັນຜົນ ປະຈຳປີ 2019 ຈໍານວນ 21 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວ ໃນນາມຜູ້ຖືຮຸ້ນ, ຊຶ່ງເປັນການປະກອບສ່ວນດ້ານ ການເງິນທີ່ສໍາຄັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ. ນອກຈາກເງິນປັນຜົນຍັງມີການຖອກພັນທະອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ຄ່າຊັບພະຍາ ກອນແຮ່ທາດ, ອາກອນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄ່າທໍານຽມນໍາເຂົ້າ.

ໃນເດືອນສິງຫາ ປີ 2012, ລັດຖະບານ ໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ 10% ໃນບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ, ມາເຖິງປີ 2017 ລັດຖະບານ ໄດ້ຖອກຮຸ້ນ ຈຳນວນ 29 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຄົບຖ້ວນ ດ້ວຍເງິນປັນຜົນທີ່ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ ໄດ້ມອບໃຫ້ໄລຍະປີດັ່ງກ່າວ. ມາຮອດທ້າຍປີ 2017, ພາຍຫລັງການຖອກຮຸ້ນສໍາເລັດຄົບຖ້ວນ, ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ ໄດ້ມອບເງິນປັນຜົນເປັນເງິນສົດໃຫ້ລັດຖະບານໂດຍກົງ. ສະນັ້ນ, ນັບແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ, ເງິນປັນຜົນສະສົມທີ່ບໍລິສັດມອບໃຫ້ລັດຖະບານມີຫລາຍກວ່າ 58 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ທ່ານ ຈັນເພັງ ບຸນນະຜົນ ປະທານບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ ກ່າວວ່າ: ເງິນປັນຜົນດັ່ງກ່າວ ສະແດງເຖິງພັນທະຂອງບໍລິສັດ ຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຂອງລາວ. ເຖິງວ່າການຜະລິດຄົງທີ່ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດໄດ້ຫລຸດລົງຢູ່ໂຮງງານຜະລິດທອງ-ຄໍາ ພູຄໍາ ແລະ ໂຮງງານຜະລິດຄໍາ-ເງິນ ບ້ານຫ້ວຍຊາຍໃນໄລຍະປີ 2019 ຜ່ານມາ, ແຕ່ບໍລິສັດຍັງສາມາດມອບເງິນປັນຜົນໃນຈໍານວນດັ່ງກ່າວ, ຊຶ່ງໄດ້ສະແດງອອກເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນເພື່ອສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າລາຍຮັບສໍາລັບລັດຖະບານລາວ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ປີ 2020 ຈະເປັນອີກປີທີ່ບໍລິສັດ ສາມາດປະກອບສ່ວນຕໍ່ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນລາວໄດ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ.

Medialaos MMD