ແນ່ນອນວ່າໃຜກໍ່ຢາກມີລູກທີ່ສະຫຼາດ, ຫົວໄວ, ຮຽນເກັ່ງ ພ້ອມທັງໃຫຍ່ຂື້ນມາເປັນຄົນດີ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ການງານ ທີ່ຜ່ານມານັກຈິດຕະວິທະຍາ ໄດ້ສຶກສາວິໃຈ ກ່ຽວກັບເລື່ອງດັ່ງກ່າວພົບວ່າສ່ວນຫຼາຍເດັກນ້ອຍທີ່ເກັ່ງ, ສະຫຼາດ, ຫົວໄວ ແລະ ເຂົ້າຂັ້ນອັດສະລິຍະ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ຜ່ານການອົບຮົມລ້ຽງ ແລະ ສັ່ງສອນຈາກພໍ່ແມ່ດ້ວຍວິທີຄ້າຍໆ ກັນ ວິທີການທີ່ວ່າຈະເປັນແບບໃດ ໄປຕິດຕາມກັນເລີຍ.

  1. ໃຫ້ລູກເຮັດວຽກບ້ານ: ຖ້າລູກບໍ່ເຄີຍເຮັດວຽກບ້ານເລີຍ ກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າມີຄົນອື່ນ ຄ່ອຍເຮັດໃຫ້ຕະຫຼອດ ພໍ່ແມ່ຫຼາຍທ່ານອາດຈະລ້ຽງລູກແບບຕາມໃຈ, ຢາກໃຫ້ລູກສະບາຍຈີ່ງເຮັດທຸກຢ່າງ, ການເຮັດວຽກບ້ານຈະເປັນການຊ່ວຍຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມໃຫ້ລູກມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຮູ້ຈັກໜ້າທີ່ຕັ້ງແຕ່ຍັງເປັນນ້ອຍ ຊື່ງຈະເຮັດໃຫ້ລູກໃຫຍ່ຂື້ນມາເປັນຄົນມີຄຸນນະພາບ ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນໄດ້ຢ່າງບໍ່ມີບັນຫາ ມີຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ ແລະ ຄ່ອຍຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ອື່ນ ອີກຢ່າງຍັງເຮັດສີ່ງທີ່ມອບໝາຍໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
  2. ການຄຽດເລື່ອງໃນບ້ານ: ແນ່ນອນວ່າທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ມີບັນຫາຄວາມຄຽດ ຊື່ງຖ້າຈະບໍ່ໃຫ້ຄຽດເລີຍຄົງເປັນໄປບໍ່ໄດ້, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຄຽດເລື່ອງວຽກ,​ ເລື່ອງເງີນ ຫຼື ເລື່ອງຄອບຄົວ. ຕັ້ງແຕ່ເດັກເກີດ ເຖີງ 11 ປີ ເປັນໄລຍະສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການກຳນົດອະ ນາຄົດຂອງເດັກ ຫາກພໍ່ແມ່ທີ່ມີຄວາມຄຽດກໍ່ຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ໄປຫາລູກ, ບາງຄອບຄົວອາດຈະມີການລົງໄມ້ລົງມື, ຮ້າຍດ່າ, ໃຊ້ຄຳຫຍາບຢ່າງຮຸນແຮງກັບລູກ ເພາະຄວາມຄຽດນັ້ນຈະສົ່ງຜົນເສຍກັບເດັກຢ່າງຮ້າຍແຮງ ແລະ ຈາກການສຳຫຼວດກໍ່ພົບວ່າຄອບຄົວທີ່ມີລູກສະຫຼາດ ພໍ່ແມ່ມັກຈະອາລົມດີ ບໍ່ສະແດງຄວາມຄຽດຈົນໄປລົງທີ່ລູກ.
  3. ຜະເດັດການກັບລູກ: ຄຳວ່າຜະເດັດການບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຕ້ອງອອກຄຳສັ່ງກັບລູກ ແລະ ສັ່ງໃຫ້ລູກຕ້ອງເຮັດ, ແຕ່ເປັນການລ້ຽງລູກໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດ, ບໍ່ແມ່ນຕາມໃຈທຸກຢ່າງ ແລະ ແນະນຳໃຫ້ລູກເຮັດໃນເລື່ອງຕ່າງໆ ຢ່າງມີເຫດຜົນ ອະທິບາຍໃຫ້ລູກເຂົ້າໃຈວ່າຕ້ອງເຮັດເພາະຫັຍງ, ດີແນວໃດ? ບໍ່ດີແນວໃດ? ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ລູກຮູ້ເຖີງເຫດຜົນ, ບໍ່ເກັບກົດ, ບໍ່ເປັນເດັກເອົາແຕ່ໃຈ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລູກມີຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ພໍ່ແມ່.
  4. ທ້ອນເງີນເພື່ອລູກ: ເພາະທຸກຄົນຕົ້ນທຶນຕ່າງກັນ ແຕ່ການທີ່ພໍ່ແມ່ມີເງີນທ້ອນພຽງພໍ ທີ່ຈະສົ່ງເສີມໃຫ້ລູກໄດ້ຮຽນບ່ອນດີໆ ກໍ່ເທົ່າກັບວ່າເຂົ້າໃກ້ຄວາມສຳເລັດລ່ວງໜ້າໄປແລ້ວ 1 ຂັ້ນ. ສຳລັບຄອບຄົວທີ່ມີຖານະດີຢູ່ແລ້ວກໍ່ອາດຈະບໍ່ກັງວົນເພາະສາມາດສົ່ງລູກຮຽນຕໍ່ໃນລະດັບສູງໄດ້ເລື້ອຍໆ ແຕ່ສຳລັບຄອບຄົວອື່ນໆ ແລ້ວການວາງແຜນທາງການເງີນໄວ້ຕັ້ງແຕ່ລູກຍັງບໍ່ເກີດ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີເງີນທີ່ທ້ອນໄວ້ໃຊ້ລ້ຽງລູກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວມີຄວາມສຸກໄດ້ໃນອະນາຄົດ.
  5. ສອນລູກໃຫ້ມີຄວາມພະຍາຍາມ: ຫາກລູກຕ້ອງການເຮັດໃນສີ່ງທີ່ເຂົາມັກຢ່າງໃດຢ່າງໜື່ງ ພໍ່ແມ່ຄວນປ່ອຍໃຫ້ເຂົາລອງເຮັດເບີ່ງ ບໍ່ຄວນເຂົ້າໄປເຮັດແທນຕະຫຼອດເວລາ ແຕ່ລູກຈະເຮັດບໍ່ໄດ້ໃນເທື່ອທຳອິດ ແລະ ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄວາມຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອກໍ່ຕາມ ພໍ່ແມ່ທີ່ມີລູກເກັ່ງມັກຈະຄ່ອຍໆ ອະທິບາຍໃຫ້ລູກໄດ້ຮູ້ເຖີງວິທີການຕ່າງໆ ແລະ ອະທິບາຍສາຍເຫດຂອງບັນຫາຕ່າງໆ ຢ່າງໃຈເຢັນ ແລະ ບໍ່ໃຈອ່ອນຊ່ວຍເຮັດລູກທຸກເທື່ອ.

ອີກເລື່ອງໜື່ງທີ່ສຳຄັນນອກຈາກທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທີງນັ້ນຄືເລື່ອງ ຂອງການສື່ສານ ພໍ່ແມ່ຄວນຊ່ວຍໃນການຄິດ, ຊ່ວຍໃນການວາງແຜນອະນາຄົດຂອງລູກຕັ້ງແຕ່ເນີ້ນໆ ແລະ ເມື່ອລູກໃຫຍ່ແລ້ວພໍທີ່ຈະເຂົ້າໃຈໄດ້ ກໍ່ຢ່າລືມເປີດໃຈລົມກັບລູກໃນສີ່ງທີ່ເຂົາມັກ ແລະ ສີ່ງທີ່ເຂົາຕ້ອງການ.