ວິທີການກູ້ເອົາມືຖືຕົກນໍ້າແບບງ່າຍໆ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນ ທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ຄື “ສະຕິ” ເພາະວ່າໂທລະສັບຕົກນໍ້າແມ່ນເລື່ອງທໍາມະດາ ທີ່ອາດເກີດໄດ້ທຸກເວລາ.

ປະຈຸບັນໂທລະສັບລຸ້ນໃໝ່ໄດ້ຖືກກຳນົດໃຫ້ມີມາດຕະຖານ IP (ມາດຕະຖານການປົກປ້ອງສາກົນ) ເຊິ່ງແມ່ນມູນຄ່າທີ່ບົ່ງບອກເຖິງການກັນນໍ້າ ແລະ ຝຸ່ນ. ມື້ນີ້ເຮົາມີວິທີການແກ້ໄຂໂທລະສັບຕົກນໍ້າມາຝາກທ່ານດັ່ງນີ້:

 • ປິດໂທລະສັບຢ່າງໄວວາທີ່ສຸດ ຫຼັງຈາກປິດເຄື່ອງແລ້ວພະຍາຍາມຖອດຊິມກາດອອກໂດຍໃຊ້ເຂັມເຈາະ ແລ້ວຖອດຖາດຊິມທັງໝົດອອກຊ້າໆ ເພາະວ່າອາດຈະມີນໍ້າ ຫຼື ຢົດນໍ້ານ້ອຍທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໃນຖາດຊິມ.
 • ເຮັດໂທລະສັບໃຫ້ແຫ້ງໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ ນີ້ເປັນພື້ນຖານທີ່ຄວນເຮັດ ແຕ່ຫຼາຍໆ ຄົນອາດຈະຍັງເຊື່ອແບບວິທີເກົ່າໆ ແລະ ອາດຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ໂທລະສັບຫຼາຍຂື້ນ.
 • ຢ່າສັ່ນໂທລະສັບອາດຈະເຮັດໃຫ້ນໍ້າໃນເຄື່ອງແຜ່ຂະຫຍາຍກ່ອນເກົ່າ.
 • ການແຊ່ເຂົ້າສານສາມາດເຮັດໄດ້ແຕ່ບໍ່ແມ່ນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດ ກໍລະນີທີ່ມີນໍ້າເຂົ້າໃນໂທລະສັບຫຼາຍ ຫຼື ຂີ້ຝຸ່ນຂອງເຂົ້າສານອາດຈະເຂົ້າໄປຕັນເຄື່ອງໄດ້.
 • ຢ່າໃຊ້ເຄື່ອງເປົ່າຜົມເດັດຂາດ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ນໍ້າໄຫຼເລີກກວ່າເກົ່າ ແລະ ອາດຈະທຳລາຍແບັດເຕີຣີ ຫຼື ຊິ້ນສ່ວນຕ່າງໆ ເສຍຫາຍໄດ້ ເພາະມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການກັນຕອງໃນສ່ວນທີ່ມີນໍ້າ.
 • ຢ່າເອົາເຂົ້າໄປໄມໂຄຣເວັບ (ເຄີຍມີຄົນເຮັດແທ້).
 • ຄວນວາງໃສ່ບ່ອນທີ່ມີແດດ
 • ຄວນໃຫ້ຢູ່ໃນກ່ອງທີ່ມີສານດູູດຄວາມຊຸ່ມ (desiccant) ເຊິ່ງມີປະສິດທິພາບດີກ່ອນການແຊ່ໃນເຂົ້າສານແນ່ນອນ.
 • ເປີດເຄື່ອງເພື່ອກວດກຳມະຈອນ.
 • ຫຼັງຈາກຮັບປະກັນວ່າໂທລະສັບແຫ້ງແລ້ວພະຍາຍາມເປີດເຄື່ືອງເບີ່ງ ຖ້າເປີດໄດ້ໃຫ້ກວດເບີ່ງອາການພື້ນຖານເຊັ່ນ: ໜ້າຈໍປົກກະຕິບໍ່? ການໂທເຂົ້າ -ໂທອອກໄດ້ບໍ່? ລຳໂພງດັງບໍ່? ປຸ່ມທຸກຢ່າງເຮັດວຽກປົກກະຕິບໍ່? ກ້ອງຖ່າຍຮູບສາມາດໃຊ້ໄດ້ບໍ່? ແມັມຄວາມຈຳເຫັນ ຫຼື ບໍ່? ລວມທັງການທົດລອງໃຊ້ເມນູ ແລະ ໂປແກຼມຕ່າງໆ ເບິ່ງວ່າຍັງເຮັດວຽກດີບໍ່? ຖ້າທ່ານບໍ່ພົບບັນຫາຫຍັງໃຫ້ຊອກຫາເວລາເຂົ້າໄປສູນໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານກວດເບິ່ງອາການພາຍໃນຂອງເຄື່ອງເບີ່ງກໍ່ດີ.
 • ກໍລະນີເປີດເຄື່ອງແລ້ວບໍ່ສາມາດໃຊ້ໂທລະສັບໄດ້: ໂທລະສັບຂອງເຮົາຕົກນໍ້າເປັນເວລາດົນໆ ແລະ ເປີດບໍ່ໄດ້ ຖ້າຢູ່ພາຍໃຕ້ການຮັບປະກັນໃຫ້ເຮົາເຮັດໂທລະສັບໃຫ້ແຫ້ງໆ ກ່ອນຈະນຳມັນໄປເຄມ ວິທີນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີໂອກາດໄດ້ເຄມຫຼາຍຂື້ນ ຖ້າຫາກການຮັບປະກັນໝົດອາຍຸຕ້ອງພະຍາຍາມສ້ອມແປງ ຫຼື ຂາຍອອກເທົ່ານັ້ນ.