ເລຶື່ອງນີ້ແມ່ນຄວາມຮູ້ໃໝ່ ສຳລັບໃຜທີ່ຖືກເຜີ້ງ ແຕນ ຕໍ່ຕອດ ບໍ່ໄດ້ເຖີງຂັ້ນເສຍຊີວິດ ຊື່ງເຮົາມີວິທີຖອນພິດແບບງ່າຍໆ ໂດຍດືງເອົາໄລທີ່ຝັງໃນຜິວໜັງອອກກ່ອນ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນເອົາ “ຫົວຜັກບົວແດງ” ທຸບ ຫຼື ປາດບາງໆ ຖູບໍລິເວນທີ່ຖືກຕອດຊ້າໆ ຖູໄປຖູມາ ຖ້າຖືກຕອດບໍລິເວນລຳຄໍໃຫ້ຫຍໍ້າ “ຫົວຜັກບົວແດງ” ສົດໆ 1 ຫົວ ແລ້ວໃຫ້ກືນລົງຄໍໄປເລີຍ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຊົາເຈັບປວດຈາກພິດໄດ້ ຖ້າເປັນແມງໄມ້ກັດ ຫຼື ຕອດທຳມະດາ ໃຫ້ເອົາຫົວສົດໆ ຕຳປະສົມກັບເຫຼົ້າຂາວມາແປະໃສ່ ຮັບຮອງວ່າເຊົາເຈັບປວດຢ່າງແນ່ນອນ.

“ຫົວຜັກບົວແດງ” ມີຖີ່ນຖານກຳເນີດຈາກປະເທດຊີເລຍ ເລີ່ມປູກຈາກປະເທດຈີນ ອິນເດຍ ແລະ ເອຢິບ ກ່ອນຈະເຜີຍແຜ່ໄປຫຼາຍປະເທດທ່ົວໂລກ ຫົວຜັກບົວແດງມີແຄລຊຽມ ຟອສຟໍຣັສ ເບຕ້າແຄໂລທີນ ມີສານຟາໂວນອຍ ໂດຍສະເພາະເຄວໍຊີທີນ ສາມາດປ້ອງກັນມະເຮັງ ແລະ ສານສະເປລິໂອໄຊ ມີໃນຜັກພືດຫຼາຍຊະນິດ ຄົນເປັນຫັວດ ຕັນດັງ ເຈັບຫົວ “ຫົວຜັກບົວແດງ” ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຫາຍໃຈໄດ້ສະດວກດີ.