ວັນທີ 10 ກຸມພາ 2021 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທ່ານ ນາງ ສີສົມບູນ ອຸນາວົງ, ຫົວໜ້າກົມພົວພັນສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ທ່ານ Vincent VIRE ຫົວໜ້າຝ່າຍຮ່ວມມື ສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈຳສປປ ລາວ ທ່ານ ນາງ ດຣ ເພຍ ເຣເບນໂລ ບຣິໂຕ​ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ​ຢູນິເຊັບ​ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມຂອງກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ປະຈຳປີຄັ້ງທີ່ສອງ ກ່ຽວກັບວຽກງານຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງເປັນກາລະໂອກາດທີ່ສຳຄັນ ໃນການແລກປ່ຽນຫຼັກຖານ ແລະ ບົດສະຫຼຸບຈາກການຄົ້ນຄວ້າລ້າສຸດດ້ານໂພຊະນາການ.

ໃນກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີການເປີດຕົວບົດລາຍງານ ແລະ ການສຳຫຼວດຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊັ່ນ: ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບສິ່ງກີດຂວາງຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການໃນຂັ້ນຊຸມຊົນ ເຊິ່ງໄດ້ປະເມີນຂໍ້ຈຳກັດຕ່າງໆທີ່ເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ສະເໜີແນະທີ່ຈະເພີ່ມລະດັບການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການຍອມຮັບການບໍລິການດ້ານໂພຊະນການໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ; ສ່ວນບົດລາຍງານການວິເຄາະວຽກງານດ້ານນະໂຍບາຍໂພຊະນາການແມ່ນໄດ້ປະເມີນໂຄງສ້າງນະໂຍບາຍລະດັບຊາດ ເຊິ່ງເປັນພື້ນຖານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ນອກຈາກນັ້ນທາງພາກລັດຖະບານກໍ່ໄດ້ນຳສະເໜີຜົນໄດ້ຮັບເບື້ອງຕົ້ນ ຂອງການສໍາຫຼວດການບໍລິໂພກ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮືອນ ແລະ ການທົບທວນແຜນການຄິດໄລ່ມູນຄ່າ ຂອງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ.

ທ່ານ ນາງ ສີສົມບູນ ອຸນາວົງ ຫົວໜ້າກົມພົວພັນສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ທັງຍັງເປັນປະທານຄະນະກຳມະການທີ່ປຶກສາ ຂອງວຽກງານຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານໂພຊະນາການຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກໃນປະເທດ ການມີຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຫຼັກຖານທີ່ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງ ແລະ ວາງແຜນນະໂຍບາຍແມ່ນສິ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້” ທ່ານນາງ ສີສົມບູນ ຍັງໄດ້ກ່າວເພີ່ມເຕີມວ່າ: “ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ໃນມື້ນີ້ເປັນໂອກາດທີ່ສຳຄັນຫຼາຍຂອງພວກເຮົາໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຫຼັກຖານ ແລະ ຜົນການຄົ້ນຄວ້າລ້າສຸດ ເຊິ່ງຈະເປັນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຜູ້ອອກນະໂຍບາຍ ລວມທັງບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນການຮັບມືກັບຄວາມທ້າທາຍດ້ານໂພຊະນາການໃນປະເທດລາວ ໃນທ່າມກາງສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວນີ້ຍິ່ງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຂຶ້ນເມື່ອຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຄາດວ່າຂໍ້ມູນນີ້ຈະມີຕໍ່ວຽກງານໂພຊະນາການ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ”.   

ຫຼັກໝາຍທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ທີ່ໄດ້ຖືກເນັ້ນໜັກໃນກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ປະຈຳປີຄັ້ງນີ້ ແມ່ນການເປີດຕົວຂອງກະດານຂ່າວອອນລາຍ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ເຊິ່ງໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນມາເພື່ອແນໃສ່ການສົ່ງເສີມຄວາມອາດສາມາດຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປລາວ ໃນການຕິດຕາມກວດກາຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງວຽກງານໂພຊະນາການທັງໃນລະດັບສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ພ້ອມຍັງຈະຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຕິດຕາມຕົວຊີ້ວັດຂອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບວຽກງານໂພຊະນາການເຊັ່ນກັນ ເຖິງວ່າເວັບໄຊທີ່ສະແດງກະດານຂ່າວ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກນະໂຍບາຍພາຍໃນລັດຖະບານ ພ້ອມທັງບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາກໍ່ຕາມ ແຕ່ວ່າປະຊາຊົນທົ່ວໄປກໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງກະດານຂ່າວ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນນີ້ໄດ້ເຊັ່ນກັນ ເນື່ອງຈາກວ່າເວັບໄຊ້ດັ່ງກ່າວເປັນເວັບໄຊເປີດ (https://nipn.lsb.gov.la/).

ທ່ານ Vincent VIRE ຫົວໜ້າຝ່າຍຮ່ວມມືສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈຳສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ການພັດທະນາກະດານຂ່າວ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການເປັນຜົນສຳເລັດທີ່ສຳຄັນຂອງໂຄງການລະຫວ່າງສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ ເນື່ອງຈາກວ່າມັນໄດ້ໃຫ້ໂອກາດທີ່ດີໃນການຕິດຕາມການລົງທຶນດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການລົງທຶນດັ່ງກ່າວໃນປະເທດ ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຂໍ້ມູນແມ່ນສິ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຍິ່ງສຳລັບວຽກງານນະໂຍບາຍ, ການວາງແຜນ ແລະ ການເງິນ”.

ທ່ານ ນາງ ດຣ ເພຍ ເຣເບນໂລ ບຣິໂຕ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເວົ້າເຖິງບົດສະຫຼຸບ ຂອງການວິເຄາະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານໂພຊະນາການໃນ ສປປລາວ ເຊິ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຫຼາຍກວ່າ 65 ເປີເຊັນ ຂອງງົບປະມານທີ່ວາງໄວ້ສຳລັບແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜອງທຶນ ທ່ານ ນາງ ດຣ ເພຍ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: “ການເພີ່ມການສະໜອງທຶນຈາກລັດຖະບານຈະຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງຂອງວຽກງານໂພຊະນາການໃນປະເທດ ໃນຂະນະທີ່ມີການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເພີ່ມທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານໃນວຽກງານໂພຊະນາການ ນັ້ນກໍ່ຍັງມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງປັບປຸງສາລະບັນບັນຊີເພື່ອຮອງຮັບວຽກງານດ້ານໂພຊະນາການອີກດ້ວຍ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍປັບປຸງການຕິດຕາມ ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍໃນວຽກງານໂພຊະນາການໃນປະເທດ”.

ໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ແມ່ນໂຄງການລິເລີ່ມສາກົນ ຂອງຄະນະກຳມະທິການເອີຣົບ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ພັດທະນາສາກົນຂອງລັດຖະບານແຫ່ງສະຫະລາຊະອານາຈັກອັງກິດ ພ້ອມທັງມູນນິທິ ບິວ ແລະ ເມລິນດາ ເກດ ໃນປະຈຸບັນນີ້ ສປປລາວ ແມ່ນໜຶ່ງໃນ 9 ປະເທດໃນທົ່ວໂລກ ທີ່ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ການລິເລີ່ມນີ້ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງແຜນງານໂພຊະນາການ ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປລາວ ເຊິ່ງຮ່ວມສະໜັບສະໜູນໂດຍສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ ໃນບໍລິບົດຂອງການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືເພື່ອໂພຊະນາການທີ່ດີຂຶ້ນ.

ທ່ານ ຈອນ ເພຍຊັນ ເອກອັກຄະລາຊະທູດ ຂອງສະຫະລາຊະອານາຈັກອັງກິດ ປະຈຳ ສປປລາວ ຍັງໄດ້ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປລາວ ສຳລັບການຊີ້ນຳ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົ້າການ ຂອງລັດຖະບານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ໃນ ສປປລາວ ທ່ານ ຈອນ ເພຍຊັນ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: “ສະຫະລາຊະອານາຈັກອັງກິດ ມີຄວາມປິຕິຍິນດີທີ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການລິເລີ່ມນີ້ ເຊິ່ງໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການເກັບກຳ, ວິເຄາະ ແລະ ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນດ້ານໂພຊະນາການໃນການວາງນະໂຍບາຍ”.