ໃນວັນທີ 23 ພະຈິກ 2020 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທ່ານຮອງເຈົ້າເເຂວງທັງໝົດຈາກ 18 ແຂວງທົ່ວປະເທດ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເພື່ອປະເມີນຜົນຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງວຽກງານການສົ່ງເສີມສິດທິເດັກທຸກເເຂວງທົ່ວປະເທດ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາໄວ້ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ເນື່ອງໃນໂອກາດຄົບຮອບ 30 ປີ ຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ (CRC) ເເລະ ເພື່ອພັດທະນາເເຜນງານ ເເລະ ງົບປະ ມານ ສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ສະເພາະເເຂວງທີ່ສຸມໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງເດັກໃນຫຼາຍໆ ລະດັບການສົນ ທະນາໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ເເມ່ນຈະໄດ້ຮັບການສືບຕໍ່ໃນກອງປະຊຸມຂັ້ນ​ສູງ Reimagine Lao Generation 2030 ເຊິ່ງຈະໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 25 ພະຈິກ 2020.

ທ່ານ ອາລຸນເເກ້ວ ກິດຕິຂູນ, ລັດຖະມົນຕີປະຈຳສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເເລະ ຮອງປະທານຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ (ຄຊກມດ) ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ໃນການປະເມີນສະພາບການໂດຍລວມຂອງ ສປປ ລາວພວກເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າປະເທດເຮົາ ສາມາດສ້າງຜົນດີໄດ້ຫຼາຍພໍສົມຄວນໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ດ້ວຍອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບນັ້ນເເມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມທຸກຍາກທາງດ້ານການເງິນໃນປະຈຸບັນແມ່ນຢູ່ທີ່ 18% ແລະ ຈຳ ນວນເດັກທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຄົວເຮືອນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນປະມານ 17% ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຍັງມີອີກຫຼາຍສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງເດັກ ດັ່ງນັ້ນກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນລະດັບແຂວງນັ້ນ ເເມ່ນມີຄວາມສຳຄັນເປັນຢ່າງສູງ”.

ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບໃນປີ 2018 Multiple Overlapping Deprivation Analysis (MODA) 88% ຂອງເດັກອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 18 ປີ ໃນສປປ ລາວ ແມ່ນມີການດ້ອຍໂອກາດໃນຫຼາຍໆ ດ້ານ ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາປະສົບກັບຄວາມທຸກຍາກໃນຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງຕົວຊີ້ວັດ; ເດັກຈຳນວນ 70% ເເມ່ນຍັງປະສົບກັບຄວາມທຸກຍາກຢ່າງໜ້ອຍສອງຕົວຊີ້ວັດ ແລະ ຈຳນວນ 50% ເເມ່ນໄດ້ປະສົບກັບຄວາມທຸກຍາກຈາກສາມຕົວຊີ້ວັດ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນໃນດ້ານໂພຊະນາການ, ສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ, ການພັດທະນາກ່ອນໄວຮຽນ, ການປົກປ້ອງເດັກ, ນ້ຳ, ສຸຂາພິບານ, ທີ່ຢູ່ອາໄສ ຫຼື ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ.

ທ່ານຮອງເຈົ້າເເຂວງ ຫົວພັນ ທ່ານພູໂຊນ ທຳມະວິໄຊ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເດັກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນເດັກທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງທີ່ຈຳກັດ, ເດັກທີ່ແມ່ມີການສຶກສາຈຳກັດ, ເດັກຈາກກຸ່ມຊົນເຜົ່າທີ່ບໍ່ໃຊ້ພາສາ ລາວ-ໄຕ ແລະ ເດັກທີ່ມາຈາກຄົວເຮືອນໃນກຸ່ມທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາແຜນການສະເພາະສຳລັບແຕ່ລະແຂວງຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຈັດສັນຊັບພະຍາກອນເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການໃນສະຖານະການຕົວຈິງ ເເລະ ພວກເຮົາຕ້ອງໃຫ້ເດັກມີສ່ວນຮ່ວມໃນສິ່ງເຫຼົ່າ ”ໃນລະດັບຂັ້ນແຂວງອັດຕາຂອງຄວາມທຸກຍາກໃນຫຼາຍໆ ດ້ານ ທີ່ມີຄວາມຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ເເມ່ນສາ ມາດພົບເຫັນໄດ້ຢູ່ໃນ 5 ແຂວງ, ກໍ່ຄືແຂວງຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ໄຊສົມບູນ ແຂວງທີ່ມີອັດຕາຂອງຄວາມທຸກຍາກໃນຫຼາຍໆ ດ້ານ ທີ່ໜ້ອຍທີ່ສຸດແມ່ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ການລະບາດຂອງໂລກພະຍາດ COVID-19 ໄດ້ສົ່ງຜົນກະ ທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກັບເດັກ ເເລະ ໃນສປປ ລາວ ໃນຊ່ວງໄລຍະປິດກັ້ນປະເທດ ເດັກຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາໄດ້, ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການບໍລິການສັກຢາວັດຊິນ ກໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຫຼາຍຄອບຄົວກໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມສ່ຽງຍ້ອນຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງໂລກພະຍາດດັ່ງກ່າວ.

ທ່ານ ນາງ ດຣ Pia Rebello Britto ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ: “ເພື່ອທີ່ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ໂດຍສະເພາະ SDG 1.2 ນັ້ນ ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທີ່ມີຄວາມສອດຄອງກັນເພື່ອທີ່ຈະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນທຸກຕົວຊີ້ວັດເປັນຈຳນວນເຄິ່ງໜຶ່ງ ໃນປີ 2030 ນອກຈາກນັ້ນ SDG ‘2’ ລວມທັງ SDG 2.2 ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດສານອາຫານ SDG 3.2 ເພື່ອຢຸດການເສຍຊີວິດຂອງເດັກ SDG 4.2 ສໍາລັບການພັດທະນາຂອງເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ SDG 16.2 ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດສ້າງຄວາມເຂັ້ມເເຂງໃຫ້ເເກ່ວຽກສົ່ງເສີມສິດທິເດັກ ເເລະ ໃນຂະນະດຽວກັນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍ SDGs ໄດ້ ” ນອກນັ້ນ ທ່ານ ນາງ ດຣ Pia Rebello Britto ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ຍັງໄດ້ກ່າວເພີ່ມອີກວ່າ: “ການລົງທືນໃນອະນາຄົດຂອງເດັກກໍ່ຄືການລົງທືນໃນຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ມະ​ນຸດ ເເລະ ຄວາມຮຸ່ງເຮືອງສີວິໄລຂອງ ສປປ ລາວ.”

ທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງທັງໝົດຈະນຳສະເໜີແຜນງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງພວກທ່ານ ໃນວັນທີ 25 ພະຈິກ ທີ່ກອງປະຊຸມຂັ້ນ​ສູງ Reimagine Lao Generation 2030 ເຊິ່ງຈະໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເເລະ ຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍ CSOs ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ເດັກ.