ໃນວັນທີ 4 ຕຸລາ 2019 ສະຫະລັດ ປະກາດການສະໜັບສະໜູນ ໃນການສ້າງເຄືອຂ່າຍການເຝົ້າລະວັງພະຍາດໃນສັດປ່າລະດັບຊາດ. ມູນຄ່າ 700.000 ໂດລາສະຫະລັດ, ເຊິ່ງສະໜັບສະໜູນ ໂດຍສະ ຫະລັດ ຜ່ານອົງການປ້ອງກັນຫລຸດຜ່ອນໄພຂົ່ມຂູ່ (DTRA), ຈະສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມຂອງອົງການອະນຸລັກສັດປ່າ (WCS) ແລະ ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ (DLF), ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (MAF) ເພື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ພາຍໃນອົງການ ແລະ ສະຖາບັນຕ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານເພື່ອພັດທະນາເຄືອຂ່າຍເຝົ້າລະວັງພະຍາດ ໃນສັດປ່າລະດັບຊາດ ທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ໃນ ສປປ ລາວ.