ຫ້ອງການສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງໃໝ່ແຂວງຜົ້ງສາລີເລົ່າມູນເຊື້ອປະຖະກາຖາວັນແມ່ຍິງສາກົນ (8 /3 1910 – 8 /3 /2021) ຄົບຮອບ 111 ປີຢູ່ທີສະໂມສອນເມືອງໃໝ່ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານນາງ ແດງ ຕີດສະພອນ ຄະນະປະຈຳພັກເມືອງ ປະທານແນວລາວສ້າງຊາດຜູ້ຊີ້ນຳອົງການຈັດຕັ້ງມາຫາຊົນ ມີທ່ານ ນ.ສູກນາວອນມະນີວົງຮອງປະທານແມ່ຍີງເມືອງຂື້ນພ່ານປະຫັວດຄວິມເປັັນມາຂອງແມ່ຍີງແລະນາງບົວຄຳທຳມະວົງ ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍີງຂຶ້ນພ່ານບົດສະຫຼູບຫຍຳ້ຂອງ1ປີພ່ານມາທີຫ້ອງການສະຫະພັນແມ່ຍີງໄດ້ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕີບັດຕະຫລອດໄລຍະ1ປີເຊີ່ງສະແດງອອກຫຼາຍດ້ານທີປະຕີບັດໄດ້ຍ້ອນຄວາມເປັນເອກະພາບ,ຄວາມສາມັກຄີເປັນໝູ່ຄະນະປະຊາທີປະໄຕ ການຈັດຕັ້ງປະຕີບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 3 ດີຂອງຄະນະສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ ຄັດເລືອກແມ່ຍິງສາມດີລວມທັງໝົດມີ 3,252 ຄົນ

 • ບຸກຄົນປະເພດທີ 1 ມີ 2,408 ຄົນ
 • ບຸກຄົນ ປະເພດທີ 2 ມີ 409 ຄົນ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງສ້າງກອງທື່ນໄດ້ທັງ ໝົດ 4 ບ້ານອອ້ມຂ້າງມີເງິນທັງໝົດ 220, 126 ,814 ກີບ
 • ໄດ້ປ່ອຍເງິນກູ້ 166 ,700 ,000ກິບ
 • ເງິນສົດໃນມື້ 53 ,426 ,814 ກີບ 4ບ້ານມີເງີນທັງໝົດ 63 ,246 ,500ກິບ
 • ປ່ອຍເງິນກູ້ 47 ,900 ,000ກິບ
  ເງິນສົດໃນມື້ 14 , 936 ,500 ກິບ ນອກຈາກນີ້ສະມາຊີກແມ່ຍີງໄດ້ຮ່ວມຊີວີດເສຍເງີນບຳລຸງປົກກະຕີ ,ມີການສ້າງຂະບວນການອອກແຮງງານແລະແຂ່ງຂັນກິລາປະເພດຕ່າງຯແມ່ຍີງໄດ້ລົງຊູກຍູ້ໃຫ້ຄະນະໜ່ວຍເຄືອນໄຫວວຽກງານສະຫະພັນແມ່ຍີງຕາມພາລະບົດບາດສີດແລະຫນ້າທີຂອງແມ່ຍີງ,ລົງກວດກາແມ່ຍິງໃນແຕ່ລະໜ່ວຍມີການເປີດກອງປະຊຸມຢູ່ຊັ້ນບ້ານເປັນປົກກະຕິ
  ໃນຕອນທ້າຍທ່ານ ,ນາງແດງຕີດສະພອນ ຄະນະປະຈຳພັກເມືອງ ປະທານແນວລາວສ້າງຊາດ ຜູ້ຊີ້ນຳອົງການຈັດຕັ້ງມາຫາຊົນໄດ້ຂຶ້ນໂອ້ລົມຕໍ່ສະມາຊີກສະຫະພັນແມ່ຍີງເມືອງວ່າແມ່ຍີງມີຄວາມເຂັ້ມແຂງປະກອບສ່ວນເຂົ້າທູກວຽກງານສົມກັບວ່າບົດບາດຍີງຊາຍມີການເຮັດວຽກສຳເລັດຫນ້າທີຕາມການມອບໝາຍຫຼາຍຯດ້ານສີງທີເຮັດໄດ້ນັ້ນຄວນຮັກສາມູນເຊື້ນຕໍ່ໄປ,ແຕ່ວຽກທີຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນຕໍ່ຫນ້ານີ້ມີຄືດັ່ງນີ້
  1 ). ຄະນະສະຫະພັນແມ່ຍິງຕັອງເອົາໃຈໃສ່ ຄົ້ນຄວ້າພາລະບົດບາດ ສີດຫນ້າທີຂອງແມ່ຍີງມີຫັຍງແດ່ໃຫ້ຮູ້ລະອຽດ
  2 ).ຄະນະສະບໍລີຫານງານສະຫະພັນແມ່ຍີງແລະສະມາຊີກແມ່ຍີງຕ້ອງພ້ອມກັນສ້າງສາພັດທະນາເສດຖະກີດຄອບຄົວໃຫ້ມີຢູ່ມີກີນເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ແກ່ມາຫາຊົນກາຍເປັນຄອບຄົວຕົວແບບ
  3 ).ສະມາຊີກສະຫະພັນແມ່ຍີງຕ້ອງເພີ່ມທະວີການຮ່ວມຊີວີດຂອງແມ່ຍີງໃນທູກຯເດືອນໃຫ້ເປັນປົກກະຕີມີບົດສະຫຼູບລາຍງານດ້ານດີ,ດ້ານອອ່ນ,ເພືອຕຳໜີ່ຕີຊົມກໍ່ສ້າງເຊີ່ງກັນແລະໃຫ້ກາຍເປັນສະມາຊີກຜູ້ກ່າວຫນ້າຕໍ່ຫນ້າທີວຽກງານຂອງທູກຄົນ
  ພາບຂ່າວ ນາງຄຳຫລ້າ ເມືອງໃຫ່ມ