ວັນທີ 3 ມີນາ 2021 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ຄະນະທີມງານອີຢູ ແລະ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກປະຈໍາລາວໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມບ້ານໂຄງການທີ່ ອີຢູ ປະຈໍາລາວ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານສົ່ງເສີມການປ່ຽນແປງ ດ້ານພຶດຕິກໍາໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ຕິດຕາມບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ບ້ານເປົ້າໝາຍ, ສຸກສາລາ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຮ່ວມກັບຄະນະໂພສະນາການຂັ້ນແຂວງ ດ້ານວຽກງານປັບປຸງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວຽກໂພສະນາການ ແລະ ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນຈາກກຸ່ມທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢູ່ຂັ້ນບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ເມືອງ. ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 12 ທ່ານ ມາຈາກຫ້ອງວ່າການເມືອງນານ, ຄະນະກໍາມະທິການໂພສະນາການຂັ້ນເມືອງນານ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການສາທາເມືອງ, ມີຕາງໜ້າຈາກຫ້ອງການສາທາແຂວງ, ຕາງໜ້າຈາກພະແນກພົວພັນການຕ່າງປະເທດ, ຈາກຫ້ອງການອີຢູ ປະຈໍາລາວ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການຈາກອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກວຽງຈັນ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານໂພຊະນາການ ແລະ ຮອງອໍານວຍການອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ແລະ ມາຈາກຫ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຫຼວງພະບາງ.


ເຊິ່ງບ້ານເປົ້າໝາຍທີ່ລົງໄປຢ້ຽມຢາມໃນຄັ້ງນີ້ມີ ບ້ານນາລິນ, ບ້ານປ່າເພີ່ມ ແລະ ສຸກສາລານໍ້າພັກ ບ້ານທີ່ລົງໄປທໍາອິດກໍ່ຄືບ້ານນາລິນເຊິ່ງມີກຸ່ມເປົ້າໝາຍເຂົ້າຮ່ວມເຊັ່ນ: ແມ່ຍິງບ້ານ, ແລະ ແມ່ 1000 ວັນ, ກຸ່ມທ້ອນເງີນ, ຕົວແທນວຽກງານການຕະຫຼາດວິດຖ່າຍຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານໂຄງການນູຊັບ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ຈາກນັ້ນນາຍບ້ານກໍ່ໄດ້ຂຶ້ນລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຜ່ານມາທີ່ທາງໂຄງການ ແລະ ເມືອງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໂດຍຫຍໍ້ ແລະ ທາງໂຄງການກໍ່ໄດ້ສອບຖາມບັນຫາວຽກງານຕ່າງໆ ຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວ 1000 ວັນ 2 ຄອບຄົວໃຫ້ ອສບ ເຮັດສາທິດວິທີຢ້ຽມຢາມໃນແຕ່ລະຄັ້ງພ້ອມທັງລົງຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບສັດລ້ຽງ ຫຼື ປູກພືກຈາກໂຄງການນູຊັບ 2 ຄອບຄົວ ນອກນີ້ທາງໂຄງການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຍັງໄດ້ມາແລກປ່ຽນບົດຮຽນນໍາປະຊາຊົນບ້ານປ່າເພີ່ມໂດຍສະເພາະຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກໂຄງການເປັນຕົ້ນແມ່ນຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບສັດລ້ຽງ ຫຼື ປູກພືດຈາກໂຄງການນູຊັບເພື່ອສອບຖາມກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທີ່ຜ່ານມານໍາອີກ.


ຈາກນັ້ນຄະນະທີມງານກໍ່ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມສຸກສາລາ ນໍ້າພັກໂດຍມີພະນັກງານສຸກສາລາ ນໍ້າພັກໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂດຍຫຍໍ້ຂອງສຸກສາລາໃນໄລຍະຜ່ານມາພ້ອມທັງສາທິດວິທີການຊ່ວຍເກີດ.
ພາບ-ຂ່າວ: ຫຸມາແພງ ສີດາໄລ