ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 23 ມີນາ 2021 ເອກະອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈໍາລາວ, ທ່ານນາງ ອີນາ ມາຈູລໍນີແຕ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການຢູນີເຊັບ, ທ່ານນາງ ດຣ ເພຍ ເຮເບນໂລ ບຣິໂຕ, ໄດ້ຮ່ວມກັນໄປຢ້ຽມຢາມ ແຂວງ ຫົວພັນ ກໍ່ຄື ເມືອງ ຊໍາເໜືອ ແລະ ເມືອງ ວຽງໄຊ ເພື່ອລົງຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກໍາດ້ານໂພຊະການ ພາຍໃຕ້ ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງດ້ານໂພຊະນາການ (PIN).

ໃນລະຫວ່າງການລົງຢ້ຽມຢາມ, ຕາງໜ້າຈາກ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ອົງການ ຢູນິເຊັບ ໄດ້ຖືເອົາໂອກາດນີ້ເຂົ້າຢ້ຽມຄໍານັບ ທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງຫົວພັນ, ທ່ານ ພອນສຸກ ອິນທະວົງ ແລະ ບັນດາທ່ານຫົວໜ້າພະແນກ ເພື່ອປຶກສາຫາລືແຜນດໍາເນີນງານຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດສານອາຫານ.

ຢູ່ແຂວງຫົວພັນ, ອັດຕາການຂາດສານອາຫານແບບຊໍາເຮື້ອ (ເຕ້ຍ) ໃນກຸ່ມເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີ ແມ່ນຍັງສູງເມື່ອທຽບໃສ່ອັດຕາທົ່ວປະເທດ ຢູ່ທີ່ 33%  ອີງຕາມຜົນການສໍາຫຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມ (LSIS-II) ຊຶ່ງຢູ່ທີ່ 41%. ໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ ຄວາມຄືບ  ໜ້າໃນການພະຍາຍາມຫລຸດຜ່ອນອັດຕາເດັກເຕ້ຍແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນເປັນທີ່ໜ້າພໍໃຈ, ຊຶ່ງສາມາດຫລຸດໄດ້ປະມານ 20% ໃນລະ ຫວ່າງປີ 2011 ແລະ 2017, ແຕ່ອັດຕາຜົນກະທົບຍັງຄົງຮຸນແຮງ ໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວຂອງໂພຊະນາການໃນເດັກ. ນອກຈາກນີ້, ອັດຕາການຂາດສານອາຫານແບບກະທັນຫັນ (ຈ່ອຍຜອມ) ໃນເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ກໍ່ຍັງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງ   ໜ້າຕົກໃຈ ຢູ່ໃນ ແຂວງ ຫົວພັນ ຈາກ 2% ໃນປີ 2011 ມາເປັນ 16% ໃນປີ 2017. ເດັກນ້ອຍ 2 ໃນ 5 ຄົນ ແລະ ແມ່ຍິງໃນໄວຈະເລີນພັນ ຍັງປະເຊີນກັບພາວະເລືອດຈາງ.

ທ່ານນາງ ອີນາ ມາຈູລໍນີແຕ ກ່າວວ່າ “ພາຍໃຕ້ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງດ້ານໂພຊະນາການ (PIN), ສະຫະພາບເອີຣົບ ຮ່ວມກັບ ອົງການ ຢູນິເຊັບ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,  ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການຂະຫຍາຍບັນດາກິດຈະກໍາດ້ານໂພຊະນາການ ທີ່ສຸມໃສ່ການປະສານງານຈາກຫຼາຍຝ່າຍ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ, ການສ້າງສິ່ງທີ່ເປັນອັນຢັ້ງຢືນ, ການປຸກລະດົມຈິດສໍານຶກ ແລະ ການເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດຂອງບັນດາສະຖາບັນຕ່າງໆ. ການໄປຢ້ຽມຢາມແຂວງຫົວພັນໃນຄັ້ງນີ້ ຖືເປັນກາລະໂອກາດອັນດີທີ່ເຮົາຈະໄດ້ເຫັນບາງບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ຂັ້ນແຂວງພາຍໃຕ້ໂຄງການ PIN ດ້ວຍຕາຂອງຕົນເອງ ທີ່ເລັງໃສ່ເພື່ອປັບປຸງໂພຊະນາການຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ພ້ອມທັງຖືເປັນໂອກາດໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ປະເມີນຄືນໃນສິ່ງທີ່ເຮົາຈະສາມາດເຮັດໄດ້ໃນອະນາຄົດ ເພື່ອປັບປຸງວຽກງານໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ.

ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ຊໍາເໜືອ, ຄະນະໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ບ້ານ ຫ້ວຍໂຄ່ ເພື່ອຕິດຕາມບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນບ້ານດັ່ງກ່າວ ພາຍໃຕ້ “ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງດ້ານໂພຊະນາການການປ່ຽນແປງແບບຍືນຍົງ ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ ໂດຍຜ່ານການເຊື່ອມໂຍງ ການປັບປຸງໂພຊະນາການ ແລະ ການປົກຄອງ ຫລື Sustainable Change Achieved through Linking Improved Nutrition and Governance” (SCALING), ຊຶ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມຍິງ, ແມ່ຍິງຖືພາ, ແມ່ໃຫ້ນົມລູກ ແລະ ເດັກລຸ່ມ 5 ​ປີ ໃນທັງໝົດ 14 ເມືອງ ຂອງ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ຫຼວງນໍ້າທາ, ຜົ້ງສາລີ ແລະ ຫົວພັນ ໃນເຂດພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ. ໂຄງການນີ້ດໍາເນີນງານໂດຍອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ໂດຍຮ່ວມມືກັບ ອົງການ CARE, ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືກັບປະເທດລາວ (CCL) ແລະ ອົງການຊາຍຟັນ (ChildFund) ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໂດຍຜ່ານ ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງດ້ານໂພຊະນາການ (PIN).


ຢູ່ທີ ເມືອງ ວຽງໄຊ, ຄະນະໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ບ້ານ ນາແທ່ນ ເພື່ອຕິດຕາມການໃຫ້ບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ບັນດາກິດຈະກໍາດ້ານໂພຊະນາການ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ ອົງການ UNICEF ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ. ບັນດາກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານີ້ ລວມມີ ການຝາກທ້ອງ ແລະ ການດູແລຫຼັງເກີດ, ຕິດຕາມການເຕີບໃຫ່ຍຂອງເດັກ, ການສັກຢາກັນພະຍາດ, ການສະໜອງວິຕາມິນ ອາ ແລະ ອາການຖອກທ້ອງໃນເດັກອາຍຸລະຫວ່າງ 6-59 ເດືອນ, ການຄັດກອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ທີ່ຂາດສານອາຫານແບບກະທັນຫັນ ພ້ອມທັງໃຫ້ສຸຂະສຶກສາກາຽວກັບການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການຜ່ານໜ່ວຍເຄື່ອນທີ່ແບບເຊື່ອມສານ ຊຶ່ງເປັນໜຶ່ງໃນຍຸດທະສາດການໃຫ້ບໍລິການທີ່ລັດຖະບານເປັນເຈົ້າການ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າເຖິງການຮັບບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນເຂດບ້ານທີ່ຍັງບໍ່ມີໂຮງໝໍນ້ອຍ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຄະນະຍັງຈະໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ໂຮງໝໍຊຸມຊົນເມືອງ ວຽງໄຊ ທີ່ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ສືບຕໍ່ໃນອະນາຄົດ ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ການສະໜອງໂພຊະນາການທີ່ຈໍາເປັນ ຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ອົງການ UNICEF ພາຍໃຕ້ ການຮ່ວມມືໃນການປັບປຸງວຽກງານໂພຊະນາການ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວການຂາດສານອາຫານ.

ດຣ ເພຍ ເຮເບນໂລ ບິຣິໂຕ ຍັງກ່າວວ່າ “ການໄດ້ຮັບໂພຊະນານການທີ່ຄົບຖ້ວນໃນຊ່ວງ 1000 ວັນທໍາອິດຂອງຊີວິດ ສົ່ງຜົນເຖິງຄວາມອາດສາມາດໃນການເຕີບໃຫ່ຍ, ການຮຽນຮູ້ ແລະ ຄວາມສໍາເລັດໃນອະນາຄົດຂອງເດັກ. ການຮ່ວມມືໃນການປັບປຸງດ້ານໂພຊະນາການ ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສາມາດຍາດໄດ້ໂອກາດໃນການປະກອບສ່ວນ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍອັນສໍາຄັນຕາມແຜນພັດທະ ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 8. ແລະພ້ອມດຽວກັນນີ້, ມັນຍັງເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າຍິນດີທີ່ຈະໄດ້ເຫັນວ່າແຂວງຫົວພັນ ມີຄວາມຄືບໜ້າສູງໃນການຮັບມືກັບຈໍານວນເດັກເຕ້ຍທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນກໍ່ຍັງມີອີກຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ພວກເຮົາຍັງສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເດັກນ້ອຍຢູ່ໃນແຂວງຫົວພັນ ຈະໄດ້ຮັບອາຫານທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການ, ການບໍລິການ ແລະ ການດູແລທີ່ຈໍາເປັນທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການເຕີບໃຫ່ຍ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການຮັບຮູ້ເຖິງສັກກະຍາພາບທີ່ຕົນເອງມີ.

ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງດ້ານໂພຊະນາການ (PIN) ນີ້ ເປັນໂຄງການລິເລີ່ມທີ່ຂອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບຫຼາຍຝ່າຍ. ການຮ່ວມມືຂອງໂຄງການ PIN ກັບ ອົງການ ຢູນິເຊັບ ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນເດືອນກໍລະກົດ 2016 ແລະ ມີແຜນຈະສີ້ນສຸດລົງໃນວັນທີ 15 ທັນວາ 2021. ລວມມູນຄ່າທັງມົດຂອງໂຄງການ 14,750,000 ເອີໂຣ, ຊຶ່ງ ສະຫະພາບເອີຣົບປະກອບສ່ວນ 11,500,000 ເອີໂຣ ແລະ 2,250,000 ເອີໂຣ ແມ່ນການປະກອບສ່ວນຈາກ ອົງການ UNICEF. ໂຄງການນີ້ ດໍາເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນທັງໝົດ 10 ແຂວງ ຂອງ ສປປ ລາວ ກໍ່ຄື ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງພະບາງ, ຫຼວງນໍ້າທາ, ຫົວພັນ, ບໍ່ແກ້ວ, ຊຽງຂວາງ, ຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ ແລະ ອັດຕະປື.

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການນີ້ແມ່ນແນໃສ່ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານດ້ານໂພຊະນາການທີ່ເປັນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ ເພື່ອຂະຫຍາຍການບໍລິການໂພຊະນາການທາງກົງທີ່ຈໍາເປັນທີ່ສຸດອີງຕາມຫຼັກຖານ ທີ່ຈະນໍາໄປສູ່ການປັບປຸງໂພຊະນາການໃນເດັກນ້ອຍ ແລະ ແມ່ ໃນສປປ ລາວ. ຈຸດປະສົງນີ້ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ ປີ 2016-2025, ເປົ້າໝາຍທີ 2 ຂອງ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ “ລຶບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ, ບັນລຸໄດ້ການຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ປັບປຸງໂພຊະນາການ ແລະ ສົ່ງເສີມກະສິກໍາແບບຍືນຍົງ” ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ປີ 2016-2020 ຂອງ ສປປ ລາວ.