ບັນດາທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງ ແລະ ຕົວແທນຈາກ ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າ ຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ແລະເດັກ ຈາກແຂວງຕ່າງໆ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງພາຍໃນ, ໄດ້ມາຮ່ວມປະຊຸມກັນໃນມື້ນີ້ ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ເພື່ອປະເມີນຄວາມຄືບຫນ້າ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນການປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ແລະ ເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ແລະຍັງຈະໄດ້ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ບົດບາດຂອງແຂວງ ໃນການເລັ່ງລັດ ການປະຕິບັດບັດສິດທິຂອງເດັກທຸກຄົນ.

ຄະນະປະທານຈັດກອງປະຊຸມ

ປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມລວມມີ ທ່ານ ອາລຸນແກ້ວ ກິດຕິຄຸນ ລັດຖະມົນຕີ ປະຈໍາສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຮອງປະທານຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ, ທ່ານ ສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ, ເຈົ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ທ່ານ ອ໋ອກຕາວຽນ ບີໂວນ, ຜູ້ຕາງຫນ້າອົງການ ຢູນີເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ. ກອງປະຊຸມ ຈະໄດ້ແລກປ່ຽນ ຄວາມຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບ ຂະບວນການຕ່າງໆໃນໂອກາດວັນຄົບຮອບ 30 ປີ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ສິດທິເດັກ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ ຄວາມໝາຍຫມັ້ນຂອງບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງທົ່ວປະເທດ ເພຶ່ອໄປກ່າວໃນກອງປະຊຸມລະດັບສູງໃນໂອກາດວັນຄົບຮອບ 30 ປີ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ສິດທິເດັກ ທີ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໃນວັນທີ່ 11 ພະຈິກ 2019.

ທ່ານ ສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ

ທ່ານ ສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ, ເຈົ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ພວກເຮົາໝາຍຫມັ້ນ ທີ່ຈະລົງທຶນໃສ່ເດັກ, ໄວລຸ້ນ ແລະ ໄວຫນຸ່ມທີ່ເປັນເສົາຫລັກ ຂອງ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຄັ້ງທີ່ 9; ເຮັດວຽກໂດຍປະສານສົມທົບກັບກະຊວງ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ສະເຫນີແນະຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ. ທັງນີ້ ກໍເປັນການປະກອບສ່ວນ ໃນການພັດທະນາ ການລົງທຶນໃສ່ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເຮັດໃຫ້ຄວາມທຸກຍາກໃນຫລາຍມິຕິຂອງເດັກ ຫລຸດລົງຢ່າງຫນ້ອຍ 30 ເປີເຊັນ ຢູ່ໃນແຕ່ລະແຂວງ ກ່ອນປີ 2030. ເພື່ອສ້າງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຫລັກຖານ, ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍ ຄວາມສາມາດ ແລະ ກົນໄກການເຮັດວຽກ ໃນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເພື່ອການວາງແຜນທີ່ດີກວ່າ, ການປະຕິບັດ ແລະ ການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ຂໍ້ລິເລິ່ມຕ່າງໆ ເພື່ອແກ້ໄຂ ຄວາມທຸກຍາກໃນຫລາຍມິຕິຂອງເດັກ ແລະ ປະກອບສ່ວນອັນຫ້າວຫັນ ໃນການພັດທະນາທ່າແຮງຂອງຄົນລາວ ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2030.”

ທ່ານ ອາລຸນແກ້ວ ກິດຕິຄຸນ

ທ່ານ ອາລຸນແກ້ວ ກິດຕິຄຸນ, ລັດຖະມົນຕີ ປະຈໍາສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຮອງປະທານຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມວ່າ ຄວາມໝາຍຫມັ້ນໃນການປະຕິບັດສິດທິເດັກ ກໍ່ເປັນບາດກ້າວໜື່ງຂອງຄວາມຄືບຫນ້າ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ສະເຫນີແນະ ຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ. “ເດັກໃນວັນນີ້ ຄືຜູ້ນໍາໃນວັນຫນ້າ ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ກັບທຸກຂະແຫນງການ ເພື່ອໃຫ້ເດັກທຸກຄົນ ໄດ້ຮັບສິດ ທີ່ເຂົາຄວນໄດ້ຮັບ. ກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງທົ່ວປະເທດ ແມ່ນເປີດຂື້ນໃນເວລາ ທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດ ໃນຂະນະທີ່ ລັດຖະບານກຳລັງສ້າງ ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ່ 9. ພວກເຮົາແມ່ນມີກາລະໂອກາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ໃນການຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານສິດທິເດັກ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເດັກລາວບັນດາເຜົ່າ ໄດ້ມີໂອກາດພັດທະນາຕົນເອງຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ ແລະ ເຕັມຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງເຂົາເຈົ້າ.”

ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີຜົນສຳເລັດຫລາຍດ້ານກໍ່ຕາມ, ແຕ່ເດັກໃນ ສປປ ລາວ ຍັງມີແນວໂນ້ມຖືກປະລະຂ້ອນຂ້າງສູງ, ອີງຕາມບົດລາຍງານ ‘ເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ເດັກ – ການວັດແທກ ຄວາມຄືບຫນ້າຂອງການປັບປຸງ ຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງເດັກລາວ. ປະມານ 71 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ ຖືກປະລະ ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ດ້ານ ໃນຂົງເຂດໂພຊະນາການ, ສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ, ການພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ, ການປົກປ້ອງເດັກ, ນໍ້າສະອາດ, ສຸຂາພິບານ, ບ່ອນຢູ່ອາໃສ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

ເຖິງແມ່ນວ່າ ການຖືກປະລະ ແມ່ນບັນຫາສໍາຄັນຂອງແຕ່ລະຄົນ, ແຕ່ກໍຍັງສົ່ງຜົນກະທົບໄປເຖິງ ຕົວເດັກເອງ ແລະ ຄອບຄົວ, ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ ກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊັ່ນກັນ ຖ້າຫາກເດັກທີ່ຂາດສານອາຫານ ຫລື ເດັກເຕ້ຍ ແລະ ເດັກຖືກປະລະ ບໍ່ສາມາດຮຽນຕໍ່ໃນໂຮງຮຽນໄດ້ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກທັກສະທີ່ຈຳເປັນໃນການປະກອບສ່ວນພັດທະນາ ປະເທດຊາດ.

ທ່ານ ອ໋ອກຕາວຽນ ບີໂວນ

ທ່ານ ອ໋ອກຕາວຽນ ບີໂວນ, ຜູ້ຕາງຫນ້າອົງການຢູນີເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວ ຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ: “ການເຂົ້າໃຈບັນຫາການດ້ອຍໂອກາດຂອງເດັກ ແມ່ນສໍາຄັນຫລາຍ ເພື່ອຮັບປະກັນອານາຄົດທີ່ດີກວ່າ ສຳລັບຄົນລຸ້ນໃຫມ່ ທີ່ຈະນຳພາການພັດທະນາປະເທດຊາດ ພາຍຫລັງທີ່ ປະເທດໄດ້ຫລຸດພົ້ນຈາກການເປັນປະເທດ ທີ່ດ້ອຍພັດທະນາ. ລະດັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມທີ່ສູງກວ່າເກົ່າ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນ ຈະປາກົດຜົນເປັນຈິງໄດ້ ຫາກຜົນຜະລິດເພິ້ມຂື້ນຢ່າງມີຄຸນະພາບ. ເພື່ອຈະບັນລຸສິ່ງດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ຈັດບູລິມະສິດ ແລະ ດຳເນີນການລົງທຶນທີ່ຍືນຍົງໃສ່ເດັກ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ເດັກລາວລຸ້ນໃຫມ່ ທີ່ຈະເຕີບຕົວ ໃນຊ່ວງນີ້ ຫາ ປີ 2030 ແລະ ໃນໄລຍະທີ່ປະເທດລາວ ຕ້ອງບັນລຸການປະຕິບັດເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ເດັກມີການພັດທະນາ ຄວາມສາມາດຂອງໂຕເອງຢ່າງເຕັມສ່ວນ ເພື່ອສຶບຕໍ່ພັດທະນາປະເທດໃນຕໍ່ຫນ້າ.

ວັນທີ່ 20 ພະຈິກ 2019 ຈະໄດ້ມີການສະເຫລີມສະຫລອງ 30 ປີ ຂອງການຮັບຮອງເອົາ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ຢູ່ໃນເວທີລະດັບໂລກ, ຊຶ່ງເປັນ ຫນຶ່ງໃນ ສົນທິສັນຍາ ທີ່ສຳຄັນຂອງການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ. ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ຫລື ຮັບຮອງເອົາ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ສິດທິເດັກ ໃນວັນທີ່ 8 ພຶດສະພາ 1991. ໃນປິນີ້ ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ລວມທັງ ພາກເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ເດັກ ໂດຍການສະຫນັບສະຫນູນ ຈາກອົງການຢູນີເຊັບ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍ ຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສິດທິເດັກ, ສະຫນັບສະຫນູນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ແລະ ເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

MEDIALAOS