ໃນການຮຽນພາສາອັງກິດຂັ້ນພື້ນຖານເຊື່ອວ່າຄຳສັບທີ່ຈື່ໄດ້ຂື້ນໃຈ ແລະ ໃຊ້ງ່າຍທີ່ສຸດ ສໍາລັບທຸກໆຄົນແມ່ນ “Yes” & “No”  ເພາະວ່າການຕອບຄໍາຖາມໃດໆ ກໍ່ຕາມໃນພາສາອັງກິດ ພຽງແຕ່ເລືອກຄຳຕອບ 1 ໃນ 2 ຄໍານີ້ກໍ່ຈະຮູ້. ແຕ່ເມື່ອມີທັກສະຂື້ນມາຈະໃຫ້ຕອບຄຳຖາມງ່າຍໆ ຊື່ງເປັນໄປບໍ່ໄດ້ອີກແລ້ວຍັງມີຄຳສັບຫຼາຍຄໍາ ແລະການປ່ຽນແປງອີກຫຼາຍຢ່າງທີ່ສາມາດໃຊ້ແທນຄຳວ່າ Yes ແລະ No ມີສີ່ງໃດແດ່ສາມາດເລື່ອນລົງເບີ່ງລຸ່ມນີ້ເລີຍ:

  Yes

ຄຳສັບທີ່ບໍ່ເປັນທາງການຂອງ ‘Yes’

Sure – ຄວາມໝາຍແປວ່າ ແນ່ນອນ ເປັນຄໍາເວົ້າທໍາມະດາ, ສະບາຍ ແລະ ເປັນມິດ ມັກໃຊ້ຂໍຄວາມຕ້ອງການ ຫຼື ຄວາມຄິດເຫັນ.

Okay – ເປັນຄຳທີ່ນິຍົມໃຊ້ທີ່ສຸດ ແລະ ກໍ່ມີຄວາມໝາຍຄືກັນກັບ Yes ເຊັ່ນກັນ.

Yeah – ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປຕັ້ງແຕ່ເດັກນ້ອຍຈົນເຖິງຜູ້ໃຫຍ່ ສ່ວນຫຼາຍມັກເວົ້າກັບໝູ່ເພື່ອນ ຫຼື ຄົນທີ່ມີອາຍຸເທົ່າກັນ.

ຄຳສັບເປັນທາງການຂອງ ‘Yes’

Certainly – ແປວ່າ ‘ແນ່ນອນ’ ແມ່ນວິທີການເວົ້າດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈແບບສຸພາບ.

With Pleasure – ແປວ່າ ‘ດ້ວຍຄວາມຍິນດີ’ ໝາຍຄວາມວ່າມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງໃຫ້ກັບຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ.

Indeed – ແປວ່າ ‘ແທ້ຈີງ’ ມີຄວາມໝາຍໃກ້ຄຽງກັບ Yes ສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອສະແດງຄວາມເຂົ້າ ໃຈ.

No

ຄຳເວົ້າທີ່ບໍ່ເປັນທາງການຂອງ ‘No’

Nope – ແມ່ນວິທີການເວົ້າແບບງ່າຍໆ ທີ່ມີຄຳສັບຄ້າຍຄືກັບ ‘No’ ໃນທຸກດ້ານເປັນຄຳກົງກັນຂ້າມກັບ ‘Yeah’.

Nah – ແມ່ນຄຳທີ່ໃຊ້ໃນການສື່ສານເພື່ອສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈໃນຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆ.

No way – ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການເວົ້າວ່າ ‘No’ ຊື່ງເໜັ້ນໄປໃນທາງລົບ.

ຄຳສັບເປັນທາງການຂອງ ‘No’

I’m afraid that – ແມ່ນຄໍາເວົ້າທີ່ຢ້ານກົວສະແດງຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ການບໍ່ເຫັນດີກັບຜູ້ເວົ້າ ຫຼື ສາມາດປະຕິເສດທີ່ຈະຮັບເອົາການເຊື້ອເຊີນເຊັ່ນກັນ.

I appreciate the offer, however – ເປັນວິທີທີ່ສຸພາບເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຟັງເຂົ້າໃຈງ່າຍຂຶ້ນວ່າທ່ານຕ້ອງການປະຕິເສດສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງສະເໜີ.

No, I’m sorry but – ເປັນຄຳທີ່ຊື່ເລັກໜ້ອຍ ສໍາລັບປະໂຫຍກນີ້ການອະທິບາຍເຫດຜົນເພີ່ມເຕີມທາງຫຼັງ But ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍຂື້ນວ່າທ່ານຕ້ອງການປະຕິເສດ.

ການຮຽນຮູ້ກັບຄຳສັບຈາກປະໂຫຍກງ່າຍໆ ທີ່ໄດ້ຍິນມາຕັ້ງແຕ່ເດັກນ້ອຍຄື Yes ແລະ No ທ່ານສາ ມາດເຫັນໄດ້ວ່າພຽງແຕ່ 2 ຄຳ ນີ້ສາມາດປັບປຸງທັກສະຄຳສັບໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ ຖ້າທ່ານຮຽນຮູ້ຄຳສັບຫຼາຍຂື້ນ ທ່ານຈະມີໂອກາດຮຽນພາສາອັງກິດເກັ່ງເທົ່ານັ້ນ:)