ຕາມບົດລາຍງານຂອງຂະແໜງປ່າໄມ້ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ແຂວງເຊກອງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໄລຍະຜ່ານມາ ຄະນະພັກ, ຄະນະພະແນກກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ ແຂວງເຊກອງ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ວຽກງານຄຸ້ມຄອງປ່າຜະລິດ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະຍືນຍົງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຂັ້ນບ້ານ ຊຶ່ງເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະຕິດພັນກັບວຽກງານສາມສ້າງຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຮາກຖານ ແລະມີຈຸດປະສົງເພື່ອຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນມີສິດ ແລະຄວາມສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະນໍາໃຊ້ປ່າໄມ້ ຢູ່ໃນຂອບເຂດບ້ານຂອງຕົນ, ວາງແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຂັ້ນບ້ານ ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນພາລະໜັກໜ່ວງສົມຄວນ, ໂດຍຕິດພັນກັບບັນດາໂຄງການ ຊຶ່ງໄດ້ເກັບກູ້ ແລະ ຂຸດຄົ້ນໄມ້ຕິ້ວ ຈໍານວນ 7.038 ແມັດກ້ອນໄມ້ຟືນ, ເຄື່ອນຍ້າຍຖ່ານຂາວ ອອກຕ່າງປະເທດ ຈໍານວນ 770 ໂຕນ, ເຄື່ອນຍ້າຍຖ່ານຂາວ ພາຍໃນປະເທດ 190 ໂຕນ, ເຄື່ອນຍ້າຍໝາກຈອງບານ ໄປຕ່າງປະເທດ 127.463 ກິໂລກຣາມ, ເຄື່ອນຍ້າຍດອກແຂມ ໄປຕ່າງປະເທດ 5 ພັນກິໂລກຣາມ, ເຄື່ອນຍ້າຍເຄືອແຫມ (ເປັນຝຸ່ນ) ພາຍໃນປະເທດ 211 ກິໂລກຣາມ, ລົງສຶກສາ ແລະປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຈັດຕັ້ງກຸ່ມຜະລິດຫັດຖະກໍາ-ເຟີນີເຈີຫວາຍ ແລະໄມ້ປ່ອງຢູ່ໃນ 4 ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການຫວາຍ ແລະໄມ້ປ່ອງ: ຄືບ້ານລະວີນ້ອຍ, ບ້ານປະອໍ ເມືອງລະມາມ, ບ້ານປະແຫຼງໃຕ້, ບ້ານເກາະຫົວພູ ເມືອງທ່າແຕງ; ໄດ້ສ້າງ ແລະປັບປຸງກຸ່ມປ່າໄມ້ບ້ານ ໃນ 4 ເປົ້າໝາຍ(ບ້ານຕຸ່ບດ່ານ, ວັງຊ້າງ, ນໍ້າຫຽງ ແລະບ້ານປະອໍ ເມືອງລະມາມ), ໄດ້ສໍາເລັດການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ, ສ້າງບັນຊີລາຍຊື່, ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງກຸ່ມປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ ແລະສ້າງລະບຽບການຂອງກຸ່ມ.

ນອກຈາກນີ້ ຍັງຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຊຸມຊົນໃຫ້ອໍານາດການປົກຄອງ ແລະອາສາໝັກປ່າໄມ້ບ້ານ ມີເປົ້າໝາຍ ແລະປະຊາຊົນ ໃນ 4 ບ້ານເຂົ້າຮ່ວມ 15 ຄົນ, ຊຶ່ງເປັນອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະຄະນະກຸ່ມປ່າໄມ້ບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເລື່ອງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານຊຸມຊົນ, ໃນນັ້ນ 30% ແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະຊົນເຜົ່າ; ໄດ້ມອບທຶນພັດທະນາບ້ານໃຫ້ 4 ບ້ານເປົ້າໝາຍ ເພື່ອປະຕິບັດກິດຈະກໍາລ້ຽງງົວ, ລ້ຽງໝູ, ລ້ຽງໄກ່, ຕໍ່າຫູກ, ຈັກສານ ບ້ານລະ 13 ລ້ານກີບ; ການຄຸ້ມຄອງ ແລະຈັດສັນປ່າໄມ້ບ້ານ ຢູ່ເມືອງດາກຈຶງ ໄດ້ 17 ບ້ານ, ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 1.007 ຄົວເຮືອນ, ເນື້ອທີ່ປູກທັງໝົດ 1.487 ເຮັກຕາ, ໃນນັ້ນ ປູກໄມ້ປ່ອງ 17 ເຮັກຕາ, ມີ 1.763 ຄົວເຮືອນ, ປູກໝາກແໜ່ງເສີມກ້ອງປ່າ 11 ເຮັກຕາ, ມີ 927 ຄົວເຮືອນ, ປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະໄມ້ອື່ນໆ 1.460 ເຮັກຕາ, ສະເລ່ຍບ້ານລະ 73 ລ້ານກວ່າກີບ; ຊຶ່ງຟື້ນຟູປ່າແມ່ນນອນໃນເຂດຟື້ນຟູຕາມແລວຈັດສັນ ແລະມີບາງບ້ານບໍ່ນອນໃນແລວຈັດສັນ; ສໍາເລັດເກັບກໍາຂໍ້ມູນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທີ່ນອນໃນເຂດຄຸ້ມຄອງຂອງແຕ່ລະບ້ານ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຊະນິດພັນສັດປ່າທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນທີ່ນອນໃນເຂດຄຸ້ມຄອງຂອງບ້ານ ແລະເຊັນບົດບັນທຶກຮ່ວມກັບບ້ານໃນ 79 ບ້ານເປົ້າໝາຍຕື່ມອີກ.

Medialaos