ລະຫວ່າງ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາສາຂາແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປາແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 19 ພະຈິກ 2019 ນີ້ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປາແຂວງ. ຮ່ວມລົງນາມເຊັນສັນຍາຄັ້ງນີ້ ໂດຍແມ່ນທ່ານ ອາລິຍະ ຂັນຕິ ຫົວໜ້າບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປາສາຂາແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ທ່ານ ບັນດິດ ແສງດາວົງ ຫົວໜ້າທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາສາຂາແຂວງໄຊຍະບູລີ ພ້ອມດວ້ຍພະນັກງານ ວິຊາການເຂົ້າຮ່ວມ. ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຕົກລົງເປັນເອກະພາບກັນເຮັດສັນຍາສະບັບນີ້ຂຶ້ນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການບໍລິການຊໍາລະຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆ ສິດໜ້າທີ່ຂອງທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາສາຂາແຂວງໄຊຍະບູລີ ເປີດໃຫ້ບໍລິການຊໍາລະ ສະສາງຄ່ານໍ້າປະປາຜ່ານປ່ອງບໍລິການ ຂອງທະນາຄານເພື່ອຊໍາລະສະສາງຄ່ານໍາໃຊ້ນໍ້າປະປາຮູບແບບເງິນສົດ ແລະ ເງິນໂອນຜ່ານຊ່ອງທາງເຊັ່ນ:

ຜ່ານເຄົ້າເຕີ ແລະ ລະບົບເອເລັກໂຕນິກຕ່າງໆຂອງທະນາຄານ ພ້ອມທັງອອກເອກະສານຢັ້ງຢືນການຊໍາລະນັ້ນເປັນລາຍການຍ່ອຍ ຫຼືລາຍການລວມພາຍໃນກໍານົດຊ້າສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 2 ວັນນັບແຕ່ມື້ຊໍາລະມາ; ສ່ວນສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປາມອບໃຫ້ທະນາຄານເປັນຜູ້ຮັບການຊໍາລະຄ່ານໍ້າປະປາ ຈາກຜູ້ຊົມໃຊ້ນໍ້າປະປາ ຂອງແຂວງໄດ້ທຸກປະເພດ ຂອງລູກຄ້າຕາມມູນຄ່າແຕ່ລະລາຍໃນໃບແຈ້ງຊໍາລະຄ່ານໍ້າປະປາລາຍເດືອນຂອງລູກຄ້າ ແຕ່ລະລາຍການໃຫ້ລະອຽດ, ເປັນເຈົ້າການຮັບລາຍງານ ແລະ ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂອງລະບົບການຊໍາລະແຕ່ລະລາຍການ ທີ່ຜ່ານລະບົບອອນລາຍເປັນແຕ່ລະວັນຈາກທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ, ກວດຮັບເອົາໃບບິນແຈ້ງຄ່ານໍ້າປະປາ ເພື່ອອອກເອກະສານຢັ້ງຢືນການຊໍາລະໃນການຊໍາລະຄ່າບໍລິການ ທະນາຄານຈະເກັບຄ່າບໍລິການຮັບຊໍາລະນໍ້າປະປານໍາລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປາແຂວງ ໃນວົງເງິນ 0,5 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງມູນຄ່າຊໍາລະໃນແຕ່ລະເດືອນສໍາລັບທຸກປະເພດລູກຄ້າ ໂດຍຕັດເງິນໃນບັນຊີຂອງລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປາແຂວງໄຊຍະບູລີ ຄິດໄລ່ແຕ່ລະເດືອນ ແລະ ຕັດຄ່າທໍານຽມນັ້ນເປັນແຕ່ລະງວດ, ງວດໜຶ່ງ 3 ເດືອນ. ສັນຍາສະບັບນີ້ເປັນສັນຍາຮ່ວມທຸລະກິດລະຫວ່າງ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ກັບນໍ້າປະປາແຂວງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງເຊິ່ງມີອາຍຸສັນຍາ 3 ປີນັບແຕ່ມື້ລົງນາມເປັນຕົ້ນໄປ ຫຼັງຄົບກໍານົດສັນຍາຖ້າຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງ ຫຼືທັງສອງຝ່າຍມີເຈດຈໍານົງທີ່ຈະຍົກເລີກສັນຍາຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ກັນຮູ້ກ່ອນ 60 ວັນ ຫຼືຫຼັງຄົບກໍານົດສັນຍາຖ້າຫາກມີການປ່ຽນແປງເນື້ອໃນບັນດາເງື່ອນໄຂຕ່າງໆໃນຄູ່ສັນຍາຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ອີກຝ່າຍໜຶ່ງຮັບຮູ້ລ່ວງໜ້າ 60 ວັນ. ຖ້າຫາກວ່າຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງຫາກມີເຈດຈໍານົງທີ່ຕ້ອງການຢຸດຕິການໃຫ້ບໍລິການຊໍາລະສະສາງຄ່ານໍ້າປະປານີ້ ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ອີກຝ່າຍໜຶ່ງຮັບຮູ້ເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ອນ 30 ວັນ.

ຂ່າວ: ບຸນທີ.
Medialaos xayaboury