ການໃຊ້ໂທລະສັບ

  • ເກີດຈາກການກົ້ມໜ້າ ໃຊ້ສະມາດໂຟນເກີນ  10 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້.
  • ງ່ຽງທຸກໆ 15 ອົງສາ ຈະເພີ່ມແຮງກົດ ຂອງເທີງກະດູກສັນຫຼັງສູງສຸດ ເຖີງ 27 ກິໂລກຼາມ.
  • ພົບເປັນປະຈຳສຳລັບຄົນເຮັດວຽກ.
  • ຄາດວ່າໃນອະນາຄົດຈະມີຜູ້ໃຊ້ອິນເຕີເນັດເທີງມືຖື ຫຼາຍກ່ອນຄອມພິວເຕີ ເຖີງ 26 ເທົ່າ.

ອາການມີດັ່ງນີ້:

  • ເຈັບຄໍ, ປວດຫຼັງ,​ເຈັບຫົວ, ເຈັບໄຫຼ່, ແຂນລ່ອຍ ແລະ ນີ້ວມືບໍ່ມີແຮງ. ຖ້າເປັນໜັກອາດຈະປະສາດອັກເສບ, ໝອນຮອງກະດູກເຄື່ອນ, ກະດູກສັນຫຼັງເສື່ອມສະມັດຖະພາບ.
  • ວິທີປ້ອງກັນເຊັ່ນ: ພັກສາຍຕາດຸໆ, ເງີຍໜ້າຂື້ນ ທຸກໆ 15 ນາທີ, ບໍ່ກົ້ມໜ້າເກີນ 60 ອົງສາ, ຍົກແຂນແທນກົກຄໍ ຫຼື ອອກກຳລັງກາຍຄໍ ແລະ ໄຫຼ່ໃຫ້ແຂງແຮງຢູ່ເລື້ອຍໆ.