ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ(ທຫລ) ໄດ້ຈັດພິທີເປີດ​ໂຕ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການກ່ຽວກັບລະບົບການຊຳລະ ແລະ ຫັກບັນຊີຂອງສປປລາວ (LaPASS) ຊຶ່ງເປັນລະບົບສຳຄັນທີ່ ທຫລ ເປັນຜູ້ຄວບຄຸມລະບົບ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການແກ່ສະມາຊິກໃນການໄລ່ລຽງ ແລະ ຫັກບັນຊີທີ່ ທຫລ  ໄດ້ປະຕິບັດພາລະບົດບາດໃນການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບການຊຳລະໃຫ້ມີປະສິດທິພາບໃນຮູບທີ່ທັນສະໄໝ, ສະດວກ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ທ່ານສອນໄຊສິດພະໄຊ ຜູ້ວ່າການ ທຫລ; ພ້ອມນີ້, ກໍ່ມີຄະນະນໍາ,ຄະນະກົມ-ຄະນະອຳນວຍການແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ການເປີດ​ໂຕ​ລະບົບການຊຳລະແລະຫັກບັນຊີຂອງສປປລາວເປັນລະບົບສຳຄັນທີ່ທຫລ ເປັນຜູ້ຄວບຄຸມລະບົບ ຊຶ່ງໃນປີ 1999 ທຫລ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງສູນຊຳລະສະສາງແຊັກ (Cheque Clearing House) ຂຶ້ນກັບກົມບໍລິການທະນາຄານເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສູນຊຳລະສະສາງແຊັກ (ສະເພາະສະກຸນເງິນກີບ) ລະຫວ່າງຜູ້ອອກແຊັກແລະຜູ້ຮຽກເກັບແຊັກຜ່ານລະບົບການໄລ່ລຽງມູນຄ່າຈຳນວນເງິນສຸດທິໂດຍມີສະມາຊິກສູນຊຳລະທັງໝົດ8ທະນາຄານ ແລະ ໃນເວລານັ້ນທຸລະກຳການຊຳລະສະສາງດ້ວຍແຊັກຍັງມີບໍ່ຫຼາຍ. ມາຮອດປີ2011ທຫລໄດ້ສືບຕໍ່ພັດທະນາລະບົບການຊຳລະໄປສູ່ການເຊື່ອມໂຍງກັນຫຼາຍຂຶ້ນຈຶ່ງນຳໃຊ້ລະບົບການຊຳລະແບບທັນທີ (ລະບົບ Real Time Gross Settlement = RTGS) ຊຶ່ງລະບົບດັ່ງກ່າວນໍາໃຊ້ມາດຕະຖານຂໍ້ຄວາມ ISO 15022 ດ້ວຍຮູບແບບຂໍ້ຄວາມ MT (Message Type) ມີສະມາຊິກນຳໃຊ້ລະບົບຈຳນວນ 23 ທະນາຄານແລະ 1 ກະຊວງ (ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງການເງິນ) ແລະ ມາຮອດປະຈຸບັນມີສະມາຊິກທັງໝົດ 41 ທະນາຄານແລະ 1 ກະຊວງ (ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງການເງິນ).

ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາສປປລາວ 10 ປີ (2016-2025) ແລະວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ທີ່ທຫລໄດ້ກຳນົດໄວ້ຊຶ່ງ 1 ໃນ 4 ຍຸດທະສາດຫຼັກແມ່ນການພັດທະນາລະບົບການຊຳລະແຫ່ງຊາດໃຫ້ເປັນສູນກາງຊຳລະທີ່ທັນສະໄໝແລະປອດໄພ. ທຫລໄດ້ສຸມໃສ່ສ້າງລະບົບການຊຳລະສະສາງແຫ່ງຊາດໃຫ້ມີລັກສະນະລວມສູນ ແລະ ທົ່ວເຖິງສາມາດຮອງຮັບທຸລະກຳການຊຳລະທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ມີຄວາມປອດໄພ, ຮັບປະກັນໄດ້ດ້ານຄວາມໄວໃນການຊຳລະສະສາງ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນແລະສາກົນ. ຈາກຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ, ທຫລໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງ-ຍົກລະດັບລະບົບການຊຳລະທີ່ຮອງຮັບມາດຕະຖານ ISO 20022 ຊຶ່ງເປັນມາດຕະຖານຂໍ້ຄວາມການຊຳລະເງິນທາງອີເລັກໂທຼນິກລະຫວ່າງສະຖາບັນການເງິນ, ຄົ້ນຄວ້າກົນໄກຫັນປ່ຽນການຊຳລະສະສາງແຊັກທີ່ນຳໃຊ້ປະຈຸບັນທີ່ເປັນລະບົບແບບເຄິ່ງອັດຕະໂນມັດເຂົ້າສູ່ລະບົບອັດຕະໂນມັດທີ່ທັນສະໄໝຢ່າງເຕັມສ່ວນໂດຍແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາລະບົບຊຳລະສະສາງແຊັກຫັນເປັນທັນສະໄໝ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບຄົ້ນຄວ້າຍົກລະດັບລະບົບການຊຳລະແບບທັນທີ (RTGS) ແລະລະບົບການໄລ່ລຽງແບບອັດຕະໂນມັດ (ACH) ທີ່ຮອງຮັບມາດຕະຖານ ISO 20022 ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຄົ້ນຄວ້າສ້າງລະບຽບການ ແລະ ນະໂຍບາຍການດຳເນີນງານຂອງລະບົບ RTGS ແລະລະບົບ ACH ທີ່ຮອງຮັບມາດຕະຖານ ISO 20022.

​ທ່ານຜູ້ວ່າການ ທຫລ ໄດ້ເນັ້ນວ່າ: ການເປີດຕົວລະບົບ ລາປາສ ​ຖືເປັນບາດກ້າວ​ທີ່​ສຳຄັນ​ໃນ​ການພັດທະນາຂອງລະບົບການຊຳລະຂອງ ສປປ ລາວໃນການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ຮັບໃຊ້ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃຫ້ສາມາດດຳເນີນທຸລະກຳໄດ້ຢ່າງຄ່ອງຕົວ ດ້ວຍການມີລະບົບທີ່ຮອງຮັບການຊຳລະທັງມູນຄ່າສູງ, ມູນຄ່າຕໍ່າ ແລະ ສາມາດ ເຊື່ອມໃຊ້ຮ່ວມກັນໄດ້ ໝາຍຄວາມວ່າບໍ່ວ່າຈະຢູ່ຄົນລະທະນາຄານ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການກໍ່ຈະສາມາດຊຳລະຂ້າມກັນໄດ້ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນ, ລັດຖະບານ ກຳລັງເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານລະບົບການຊຳລະ ເພື່ອຫັນການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານໃຫ້ທັນສະໄໝ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື; ອັນພິເສດສຳລັບລະບົບລາປາສແມ່ນຈະຫັນເອົາລະບົບການຊຳລະງົບປະມານເຂົ້າມາລວມສູນ ຢູ່ ທຫລ ດ້ວຍການເຊື່ອມໂຍງລະບົບງົບປະມານເຂົ້າກັບລະບົບໄລ່ລຽງອັດຕະໂນມັດ (ຫຼື ACH) ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍຊຸກຍູ້ວຽກງານງົບປະມານໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານສາມາດຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ເກັບລາຍຈ່າຍ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນໃນການພັດທະນາລະບົບການຊຳລະທີ່ຕິດພັນກັບງົບປະມານ ແລະ ທີ່ສຳຄັນແມ່ນການຫຼຸດຜ່ອນການຮົ່ວໄຫຼຂອງການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານເທື່ອລະກ້າວ.

Medialaos MMD