ປີ 2019 ເມືອງລະມາມໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ທັງໝົດ 4,49 ຕື້ກວ່າກີບ ເຊິ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ແລ້ວ 3,2 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 74,4% ຂອງແຜນການປີ, ສ່ວນເວລາທີ່ເຫຼືອອີກ 3 ເດືອນທ້າຍປີ ເມືອງຈະຕ້ອງສຸມທຸກກໍາລັງແຮງ ເພື່ອເກັບລາຍຮັບໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍແຜນການທີ່ວາງໄວ້.
ທ່ານ ນາງ ສຸກມະນີ ໄຊຍະວົງຄໍາດີ ຫົວໜ້າຫ້ອງການໆເງິນເມືອງລະມາມໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ໃນປີ 2019 ເມືອງລະມາມໄດ້ຮັບຕົວເລກແຜນການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານທັງໝົດ 35,7 ຕື້ກວ່າກີບ, ໃນນັ້ນມີລາຍຮັບຈາກການດຸ່ນດ່ຽງຂອງແຂວງ 31,2 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະລາຍຮັບພາຍໃນເມືອງ 4,49 ຕື້ກວ່າກີບ ເຊິ່ງຜ່ານການປະຕິບັດມາຮອດວັນທີ 18 ຕຸລາ 2019 ລາຍຮັບພາຍໃນເມືອງສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 3,2 ຕື້ກວ່າກີບເທົ່າກັບ 74,4% ຂອງແຜນການປີ, ໃນນີ້ມີລາຍຮັບຈາກສ່ວຍສາອາກອນ 2,3 ຕື້ກວ່າກີບເທົ່າກັບ 71,3%; ລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມ-ຄ່າບໍລິການ 182 ລ້ານກວ່າກີບເທົ່າກັບ 75,5%; ລາຍຮັບທີ່ດິນ 323 ລ້ານກວ່າກີບເທົ່າກັບ 53,9% ແລະລາຍຮັບຊັບສິນ 383 ລ້ານກວ່າກີບເທົ່າກັບ 85%.

ໂດຍລວມແລ້ວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດຢູ່ພາຍໃນເມືອງລະມາມ ແມ່ນບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້, ທັງນີ້ ກໍເນື່ອງຈາກວ່າຖານຂໍ້ມູນລາຍຮັບບໍ່ທັນລະອຽດຊັດເຈນ ໂດຍສະເພາະຂໍ້ມູນຈໍານວນຕອນດິນ, ບັນດາຂະແໜງການທີ່ມີລາຍຮັບຍັງບໍ່ທັນເປັນເຈົ້າການໃນການປະຕິບັດລະບຽບ, ກົດໝາຍກ່ຽວກັບງົບປະມານການເງິນເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບມີການຮົ່ວໄຫຼ ແລະພະນັກງານວິຊາການຈໍານວນໜຶ່ງຍັງບໍ່ທັນເປັນເຈົ້າການເທົ່າທີ່ຄວນຕໍ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານສະແດງອອກການເກັບອາກອນແມ່ນຊັກຊ້າຈົນເຮັດໃຫ້ມີໜີ້ສິນຄຸມເຄືອ, ແກ່ຍາວ ແລະກ້າວໄປເຖິງໜີ້ທວງຍາກ.
ສ່ວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນລາຍຈ່າຍ ມາຮອດປະຈຸບັນປະຕິບັດໄດ້ 70% ເທົ່າກັບ 25 ຕື້ກວ່າກີບ, ໃນນີ້ມີຈ່າຍເງິນເດືອນ 16 ຕື້ກວ່າກີບ; ເງິນລົງທຶນ 4,4 ຕື້ກວ່າກີບ; ເງິນອຸດໜູນ 1,8 ຕື້ກວ່າກີບ; ເງິນບໍລິຫານ 1,6 ຕື້ກວ່າກີບ; ເງິນດັດສົມສົ່ງເສີມ 655 ລ້ານກວ່າກີບ; ຄ່າທໍານຽມ-ບໍລິການ 136 ລ້ານກວ່າກີບ ແລະຈ່າຍເງິນແຮບັງເອີນ 68 ລ້ານກວ້າກີບ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນ 3 ເດືອນທ້າຍປີ, ເມືອງຈະຕ້ອງສຸມໃສ່ປຸກລະດົມທຸກພາກສ່ວນທີ່ມີພັນທະ ແລະໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ເພື່ອປະກອບພັນທະເຂົ້າງົບປະມານໃຫ້ທັນຕາມກໍານົດເວລາ, ຕິດຕາມ, ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃນຂະແໜງການເງິນໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດ, ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂບໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາແກ່ຍາວ, ສືບຕໍ່ເລັ່ງທວງຊຸກຍູ້ພາກສ່ວນທີ່ຍັງຄ້າງມອບພັນທະ ໂດຍສະເພາະພາສີທີ່ດິນ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະລາຍຮັບວິຊາການ, ປະສານສົມທົບກັບອໍານາດການປົກຄອງແຕ່ລະຂັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ ແລະມີທິດຊີ້ນໍາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານໃຫ້ໄດ້ຕາມຕົວເລກຕາມແຜນການທີ່ກໍານົດໄວ້ໃຫ້ສໍາເລັດ.

ຂ່າວ : ສັນຍາ
Medialaos