ວັນທີ 5 ກຸມພາ ປີ 2021 ນີ້ ທີ່ສະໂມສອນໃຫຍ່ຂອງເມືອງໂພນທອງ ໂຄງການ ສົ່ງເສີມຊຸມຊົນເພື່ອຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຄວາມເປັນເຈົ້າການ ແລະຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີ ປະຈຳເມືອງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ປືກສາຫາລື ແລະ ຄົ້ນຄ້ວາຮ່າງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ບ້ານເປົ້າໝາຍ ຢູ່ພາຍໃນເມືອງ ໂດຍເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນຈັນ ປານຟອງເພັດ ເຈົ້າເມືອງໂພນທອງ, ມີຕາງໜ້າກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ,ຕາງໜ້າໂຄງການ ສົ່ງເສີມຊຸມຊົນເພື່ອຄວາມເຂັ້ມແຂງ,ຄວາມເປັນເຈົ້າການ ແລະຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີ ຕະຫຼອດຮອດຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ຕາງໜ້າໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຄວາມເປັນເຈົ້າການ ແລະຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ສຳລັບການພັດທະນາພາຍໃນ 16 ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ແມ່ນນໍາໃຊ້ທ່າແຮງທີ່ມີ ໃນຊຸມຊົນ ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ເປັນຕົ້ນ ຂົງເຂດວຽກງານດ້ານການສຶກສາຂອງຊຸມຊົນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ວີທີການສ້າງສັນ, ເຄື່ອງມືໃນການຮຽນການສອນ ແລະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໂຮງຮຽນ, ປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນ ການເຂົ້າເຖິງນໍ້າສະອາດ ແລະສຸຂະອະນາໄມຂອງບ້ານ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງກໍ່ສ້າງ ແລະຄຸ້ມຄອງຮັກສາ ນໍ້າລິນ ແລະ ວິດຖ່າຍ, ປັບປຸງເງື່ອນໄຂການດຳລົງຊີວິດຂອງຊຸມຊົນ.

ຊຸກຍູ້ຄວາມຮູ້ດ້ານເຕັກນິກ ການຮຽນຮູ້ຂອງຊາວກະສີກອນ ແລະທັດສະນະສຶກສາໃນການປູກຝັງ, ລວມທັງວຽກງານກະສີກຳແບບປະສົມປະສານ, ກະສີກຳແບບເກື້ອກູນກັນ, ການປູກພືດປົກຄຸມ, ການປູກພືດແຊກຊ້ອນ, ການປັບປຸງການເຮັດໄຮ່, ການປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ການເກັບຮັກຜົນລະປູກ ແລະການສ້າງຊົນລະປະທານຂະໜາດນ້ອຍ, ໄລຍະປະຕິບັດຂອງໂຄງການແມ່ນ 5 ປີ ໂດຍຈະເລີີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕີນັບແຕ່ມື້ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ຈົນເຖີງວັນທີ 30 ມີຖຸນາ 2025. ການພັດທະນາ ແລະສືບຕໍ່ປະຕິບັດໂຄງການນີ້ ມີຄວາມຈຳເປັນ ເພາະວ່າຊຸມຊົນທີ່ເປັນບ້ານເປົ້າໝາຍແມ່ນຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ການພັດທະນາແມ່ນມີປະສິດຕິຜົນ ແລະມີຄວາມຢືນຍົງ ໃນຊຸມຊົນໃຫ້ສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ດ້ວຍການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງຊຸມຊົນ. ຈາກນັ້ນກໍໄດ້ມີການເຊັນສັນຍາ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ພ້ອມທັງເປີດໂຄງການສົ່ງເສີມຊຸມຊົນເພື່ອຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຄວາມເປັນເຈົ້າການ ແລະຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີ ຢ່າງເປັນທາງການ.