ມີເດຍລາວແຂວງສາລະວັນ ພາບ-ຂ່າວ: ສິດຕາ ເພັດວົງສາ
ແຂວງສາລະວັນກໍ່ເປັນອີກແຂວງໜຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ມີທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງໃຫ້ມີການພັດທະນາດີຂື້ນໄປເລື່ອຍໆ ຕາມແນວທາງຂອງພັກ-ລັດວາງອອກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນຄົນມີຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂື້ນກວ່າເກົ່າ ເຊິ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາການນຳແຕ່ລະຂັ້ນຂອງແຂວງ ແລະພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການພັດທະນາ ແລະຊຸກຍູ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ມີການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ. ການຜະລິດອື່ນໆໃຫ້ຫຼາຍເພື່ອສົ່ງຂາຍກາຍເປັນເສດຖະກິດ ແລະລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວ

ປີ2021-2025 ແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ວາງຄາດໝາຍການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດສະເລ່ຍ 7% ຕໍ່ປີ, ແລະສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມຕາມລາຄາໃນແຕ່ລະປີ ລວມ 5 ປີ ໃຫ້ໄດ້ປະມານ 29,140 ກວ່າຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນກະສີກໍາປ່າໄມ້ເພີ່ມຂື້ນສະເລ່ຍ 3,5% ກວມເອົາ 38,3% ຂອງGDP ອຸດສະຫະກຳເພີ່ມຂື້ນໂດຍສະເລ່ຍ 10,1% ກວມເອົາ 26,4% ຂອງGDP,ແລະການບໍລິການເພີ່ມຂື້ນສະເລ່ຍ 9,4% ກວມເອົາ 35,3% ຂອງGDP, ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນສະເລ່ຍຕໍ່ຄົນໃຫ້ໄດ້ 12 ລ້ານກີບຂື້ນໄປ ແລະຄາດຄະເນລາຍຮັບງົບປະມານທັງໝົດ 838 ຕື້ກີບຂື້ນໄປ ກວມເອົາ 3% ຂອງGDP ສະເພາະລາຍຮັບຂອງແຂວງ 555 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນຮັບຈາກສວຍສາອາກອນ 512 ຕື້ກີບ, ຮັບຈາກການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ 42 ຕື້ກີບ, ຮັບຈາກຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ 1 ຕື້ກີບ ແລະຄາດຄະເນລາຍຈ່າຍທັງໝົດ 2,430 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 8-7% ຂອງGDP, ມູນຄ່າສິນຄ້າສົ່ງອອກໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວໃນແຕ່ລະປີຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ຫຼຸດ 12% ຫຼືປະມານ 2.400 ຕື້ກີບ ແລະມູນຄ່າການນຳເຂົ້າປະມານ 911.000 ຕື້ກີບ, ພ້ອມທັງສູ້ຊົນລະດົມແຫ່ງທຶນເພື່ອການພັດທະນາໃນ 5 ປີ ກວມປະມານ 29-30% ຂອງGDP ຫຼືປະມານ 8.750 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນທຶນງົບປະມານຂອງລັດ 1.312 ຕື້ກີບ, ກວມເອົາ 15% ຂອງທຶນທັງໝົດ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະກູ້ຢືມທາງການເພື່ອການພັດທະນາ 875 ຕື້ກີບ, ກວມເອົາ 10% ຂອງທຶນທັງໝົດ, ທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ 4,112 ຕື້ກີບ, ກວມເອົາ 47% ຂອງທຶນທັງໝົດ ແລະທຶນຂອງປະຊາຊົນ 1.051 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 12% ຂອງທຶນທັງໝົດ

ຊຶ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາການນຳແຕ່ລະພາກສ່ວນກໍ່ໄດ້ເປັນເຈົ້າການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ VIII ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງດ້ວຍຈິດໃຈບຸກທະລຸທັງ 4 ດ້ານຢ່າງແຂງແຮງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະຖືກທິດເຮັດໃຫ້ຈັງຫວະການເຕີບໂຕເສດຖະກິດບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ສະເລ່ຍໃນ 5 ປີບັນລຸໄດ້ 7% ຕໍ່ປີລວມຍອດຜະລິດ ຕະພັນພາຍໃນປີ 2015-2020 ປະມານ 20.595 ກວ່າຕື້ກີບ, ສະເລ່ຍລາຍໄດ້ຕໍ່ຄົນບັນລຸ 9 ລ້ານກວ່າກີບ ຫຼືເທົ່າກັບ 1.147 ໂດລາສະຫາລັດ.