ຂໍແຈ້ງການຂະຫຍາຍຈຸດບໍລິການຂອງເມືອງໄຊທານີ :

  1. ຈຸດສັກ Fizer ສໍາລັບຜູ້ສູງອາຍຸ 60 ປີຂື້ນໄປ ມີ 2 ຈຸດ:
  • ສະໂມສອນປົກຄອງເມືອງໄຊທານີ
  • ໂຮງໝໍເມືອງໄຊທານີ
    2 ຈຸດສັກ Sinopharm ແລະ Astrazeneca ມີ 5 ຈຸດ:
  • ໂຮງໝໍນ້ອຍ/ສຸກສາລາໂຄກສີວິໄລ
  • ໂຮງໝໍນ້ອຍ/ສຸກສາລານາໂງມ
  • ໂຮງໝໍນ້ອຍ/ສຸກສາລາຕານມີໄຊ
  • ໂຮງໝໍນ້ອຍ/ສຸກລາຫາດກ້ຽງ
  • ໂຮງໝໍເມືອງ/ສຸກສາລານາສາລາ

(ຂໍກຳລັງແພດຈາກ ມວສ ມາຊ່ວຍ 20 ຄົນ ໂຮງໝໍເມືອງ 10 ແລະ ສະໂມສອນເມືອງ 1)