ຜ່ານມາຜູ້ທີ່ມີລາຍໄດ້ໃນ ສປປ ລາວ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເສຍອາກອນໃຫ້ລັດ ແຕ່ຫຼັງຈາກລົງທະບຽນແລ້ວທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ປະກອບສ່ວນເສຍພັນທະອາກອນໃຫ້ລັດຖະບານຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ຊື່ງບໍ່ເວັ້ນແຕ່ແມ່ຄ້າອອນລາຍ ຫຼື ພະນັກງານທະຫານຕຳຫຼວດ, ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ມີລາຍຮັບຢູ່ ສປປລາວ.
ກະຊວງການເງິນ ອອກແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 0831/ກງ ລົງວັນທີ 10 ກຸມພາ 2021 ເລື່ອງການລົງທະບຽນອອກເລກບັດປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນສຳລັບບຸກຄົນ ພ້ອມນີ້ກໍ່ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມບຸກຄົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ຢູ່ ສປປລາວ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດເຊັ່ນ: ລັດຖະກອນ, ພະນັກງານທະຫານ, ຕຳຫຼວດ, ນັກທຸລະກິດ, ແມ່ຄ້າທົ່ວໄປ ແລະ ຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍ, ນັກກິລາ, ນັກສະແດງ, ນາຍຊ່າງ, ຊ່ຽວຊານ, ທີ່ປຶກສາ, ນາຍຈ້າງ, ລູກຈ້າງ, ກຳມະກອນ, ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ອື່ນໆ ພ້ອມທັງເປັນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ມີລາຍໄດ້ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນຕໍ່ລັດໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຕາມກົດໝາຍ ນອກນັ້ນຍັງເປັນການຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນຜູ້ມີລາຍໄດ້ເຂົ້າໃນລະບົບທັງໝົດແນໃສ່ເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງສາພັດທະນາປະເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ.
ໂດຍອີງຕາມມາດຕາ 6 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ສະບັບເລກທີ 67/ສພຊ ລົງວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2019 ກະຊວງການເງິນ ຈິ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງເພື່ອມາລົງທະບຽນອອກເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ຢູ່ຫ້ອງການສ່ວຍສາອາກອນທຸກຂັ້ນ ສ່ວນກຳນົດເວລາໃນການລົງທະບຽນເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນແມ່ນບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2021 ເຊິ່ງປະກອບມີເອກະສານດັ່ງລຸ່ມນີ້:
– ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນທີ່ບໍ່ທັນໝົດອາຍຸນຳໃຊ້
– ປື້ມສຳມະໂນຄົວ
– ເບີໂທລະສັບທີ່ລົງທະບຽນຢັ້ງຢືນຕົວຕົນແລ້ວທຸກເລກໝາຍ
– ອາຊີບໃຫ້ລະບຸສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ຕຳແໜ່ງຢ່າງຈະແຈ້ງ
– ເລກບັນຊີທະນາຄານທຸກບັນຊີທີ່ມີ
– ບັດປະກັນສັງຄົມ
ມອບໃຫ້ກົມສ່ວຍສາອາກອນ, ສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳເມືອງ, ນະຄອນ ກະກຽມພ້ອມທັງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ບຸກຄົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ຢູ່ ສປປລາວ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ປະຕິບັດຕໍ່ຜູ້ລະເມີດຕາມລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.