ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ອອກແຈ້ງການກຳນົດລາຄາຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍຊີ້ນໝູ