ເລື່ອງ: ການອະນຸຍາດໃຫ້ສືບຕໍ່ດຳເນີນກິດຈະການຮ້ານຄ້າຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍທີ່ຂາຍສິນຄ້າປະເພດສະບຽງອາຫານແລະອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ