ທ່ານ ຄໍາແກ້ວ ວິສີສົມບັດ ວ່າການຫົວ​ໜ້າກົມບໍລິການທະນາຄານ​ທະ​ນາ​ຄານ​ແຫ່ງ ສ​ປ​ປ ລາວ (ທ​ຫລ) ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດນະໂຍບາຍການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທະ​ນາ​ຄານ ແລະ ການສະ​ໜອງ​ສິນ​ເຊື່ອ​ໃຫ້​ແກ່ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SMEs) ຕໍ່ກອງປະຊຸມສໍາມະນາວຽກງານວິຊາສະເພາະ​ໂດຍ​ແຫຼ່ງ​ທຶນມີບົດບາດສໍາຄັນຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ, ສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນກໍຄືການສ້າງປະຖົມ​ປັດໄຈໃນການຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາແລະທັນສະໄໝເທື່ອລະກ້າວຊຶ່ງສະຖິ​ຕິການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ (ປີ 2018) ມີທັງໝົດ 154.941 ຫົວ​ໜ່ວຍ, ໃນນີ້ມີຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງກວມ 96,18% (ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ກວມ 77, 14 %, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ກວມ 13,8%, ວິສາຫະກິດຂະ​ໜາດກາງ ກວມ 5%) ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ກວມ 3,82%.

ໃນຜ່ານມາ;ພັກ-ລັດ ໄດ້ມີເເນວທາງຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ SMEs ດ້ວຍການວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ກໍານົດມາດຕະການ ເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂດ້ານຕ່າງໆທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສ້າງຕັ້ງ, ດໍາເນີນ ແລະ ພັດທະນາ SMEs ແນໃສ່ສ້າງຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນດ້ານການຜະລິດ , ການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ດ້ວຍການສະໜັບສະຫໜູທາງດ້ານທຶນຮອນ, ວິຊາການ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ການຕະຫຼາດ, ການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ອື່ນໆ; ໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ SMEs ໄດ້ກໍານົດແຈ້ງຢູ່ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຕັ້ງທີ VIII (ປີ 2016-2020) ໂດຍໃຫ້ປັບປຸງພື້ນຖານການຜະລິດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ດ້ວຍການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ SMEs, ສູມໃສ່ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າໃຫ້ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງ ເພື່ອຊົມໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ, ສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງ SMEs ໂດຍການ ສ້າງໂຄງການສະຫນັບສະໜູນແຫຼ່ງທຶນໄລຍະຍາວໃຫ້ແກ່ທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ສົນໃຈປ່ອຍກູ້ໃຫ້ SMEs ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ທຫລ ໄດ້ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ສ້າງກົນໄກ, ປັບປຸງໂຄງສ້າງດ້ານສິນເຊື່ອ ແລະ ອອກຜະລິດຕະພັນ , ດ້ານການເງິນຫຼາຍປະເພດໃນການສະຫນອງສິນເຊື່ອ, ການຄໍ້າປະກັນສິນເຊື່ອ, ການເຊົ່າສິນເຊື່ອ, ການຮ່ວມລົງທຶນ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ SMEs ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໄດ້ຢ່າງສະດວກ, ກວ້າງຂວາງ ແລະ ມີ ປະສິດທິພາບ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວແບບຍືນຍົງ, ສາມາດຜະລິດສິນຄ້າອອກຈໍາຫນ່າຍຮັບໃຊ້ ສັງຄົມ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ສ້າງເສດຖະກິດໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງເຂັ້ມແຂງ;ດັ່ງນັ້ນ , ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ທຫລ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ທະນາຄານທຸລະກິດສະຫນອງສິນເຊື່ອ ເພື່ອສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງໃນເດືອນກັນຍາ 2019ໂດຍກໍານົດນະໂຍບາຍຕໍ່ທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ສະໜອງສິນເຊື່ອ ເພື່ອສົ່ງເສີມ SMEs ຄື: ໄດ້ຮັບການສໍາຮອງເງິນແຮລວມທົ່ວໄປ 0,2% ຈາກກໍານົດໄວ້ 0,5% ຂອງຍອດເຫຼືອເງິນກູ້ທີ່ເປັນຊັ້ນປົກກະຕິ ສະເພາະລູກຄ້າເງິນກູ້ທີ່ເປັນ SMEs; ມີສິດເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນ ທຫລ ເພື່ອແກ້ໄຂສະພາບຄ່ອງ ເມື່ອເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ; ຮັບການປະຕິບັດການຍ້ອງຍໍເປັນທະນາຄານຕົວແບບໃນການສົ່ງເສີມ SMEs ຈາກລັດຖະບານ ແລະ ທຫລ ເເລະ ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍອື່ນໆ ຕາມການກໍານົດຂອງ ທຫລ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ (COVID-19), ທຫລ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເລກທີ 238/ທຫລ ລົງວັນທີ 26 ມີນາ 2020 ເພື່ອເປັນການຊ່ວຍລູກຄ້າຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດດັ່ງກ່າວໃຫ້ສາມາດສືບຕໍ່ດໍາເນີນທຸລະກິດພາຍຫຼັງການລະບາດໄດ້ຖືກຄວບຄຸມຈົນກວ່າສະພາບເຂົ້າສູ່ປົກກະຕິ ດ້ວຍການປັບປຸງໂຄງສ້າງຫນີຄືນໃໝ່ແກ່ລູກຄ້າ (ເລື່ອນການຊໍາລະໜີ້ຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ), ສະໜອງເງິນກູ້ບ້ວງໃໝ່. ສໍາລັບທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ກໍໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນຍົກເວັ້ນການປະຕິບັດການຈັດຊັ້ນ) ແລະ ການຫັກເງິນແຮຫນີທີ່ຖືກຈັດຊັ້ນ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກ ທຫລ; ພ້ອມນັ້ນ, ທຫລ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍໂຄງການສິນເຊື່ອເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກພະຍາດດັ່ງກ່າວໃນເດືອນພຶດສະ ພາ 2020  ເພື່ອກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ ແລະ ຊ່ວຍບັນເທົາແກ້ໄຂຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບດ້ວຍແຫຼ່ງທຶນຂອງ ທຫລ ທີ່ມີອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍ່າ5,5% ຕໍ່ປີໄລຍະເວລາກູ້ຢືມສູງສຸດ 6 ປີ, ກົນໄກການປ່ອຍກູ້ຜ່ານ ທທກ ແລະ ກໍານົດເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ18 ເດືອນ ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ບຸກຄົນ, ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ແລະ SMEs ທີ່ທໍາການຜະລິດ, ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ-ອຸດສາຫະກໍາ, ຜະລິດສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ, ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ-ການບໍລິການປິ່ນອ້ອມ, ຫັດຖະກໍາ-ທຸລະກິດອື່ນທີ່ສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ການສົ່ງອອກ ສາມາດເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນທີ່ມີຕົ້ນທຶນຕໍາໄດ້ສະດວກ ສາມາດຟື້ນຟູ ແລະ ສືບຕໍ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນໄລຍະທີ່ຍັງມີການລະບາດ ແລະ ພາຍຫຼັງການລະບາດໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ, ທັງເປັນການປະກອບສ່ວນຂອງ ທຫລ ໃນການຊຸກຍູ້ການຜະລິດພາຍໃນ, ຮັບປະກັນຄວາມຫມັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ, ປະຈຸບັນ ມີທະນາຄານທຸລະກິດ (ທທກ)16 ທະນາຄານ ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ທຫລ ໄດ້ອະນຸມັດເງິນກູ້ໃນງວດທີ 1/2020ມີທັງໝົດ 93 ລາຍ ໃນວົງເງິນ 374 ຕື້ກີບ.

ທຫລ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງກອງທຶນສົ່ງເສີມການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນຂອງ ສປປ ລາວ (ກອງທຶນ LAFF) ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນໜູນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ KFW ເພື່ອປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມທາງທຸລະກິດ ສໍາລັບ SMEs(ເຂດນອກຕົວເມືອງໃຫຍ່) ແນໃສ່ການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນໄດ້ຢ່າງສະດວກຄ່ອງຕົວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ. ປະຈຸບັນ ມີ 1 ທທກແລະ 1 ສະຖາບັນການເງິນເຂົ້າຮ່ວມ (ມີລູກຄ້າ 2.316 ລາຍ, ລວມຍອດສິນເຊື່ອ 64,66 ຕື້ກີບ) ສາມາດປ່ອຍສິນເຊື່ອໃນຂົງເຂດ 13ແຂວງທົ່ວປະເທດ; ນອກນີ້, ທຫລ ໄດ້ສະໜອງແຫຼ່ງທຶນສົ່ງເສີມ SMEs ພາຍໃຕ້ກອງທຶນສົ່ງເສີມ SMEs (ທສວ) ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ200 ຕື້ກີບ ໃນປີ 2020 ເພື່ອໃຫ້ ທສວ ປ່ອຍກູ້ຕໍ່ຜ່ານ ທທກ ໃຫ້ SMEs ດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍ 3% ຕໍ່ປີ, ປະຈຸບັນ ມີ 4ທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ໃນເປົ້າໝາຍແມ່ນປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ,ປຸງແຕ່ງກະສິກໍາ, ຫັດຖະກໍາ, ທ່ອງທ່ຽວ.ຮອດທ້າຍເດືອນ ກໍລະກົດ 2020 ທສວ ໄດ້ປ່ອຍກູ້ໃຫ້ 4 ທະນາຄານທຸລະກິດແລ້ວ ປະມານ 47 ຕື້ກີບ.

ທຫລ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກັບທະນາຄານພັດທະນາແຫ່ງຊາດຈີນ (CDB)ໃນການກູ້ຢືມເງິນ 300 ລ້ານໂດລາ, ໃນນັ້ນໄດ້ເຊັນສັນຍາກູ້ຢືມແລ້ວ100 ລ້ານໂດລາເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາ SMEs ທີ່ຢູ່ໃນຂົງເຂດບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ (ການຜະລິດ, ການບໍລິການ, ກະສິກໍາ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ), ປະຈຸບັນມີ 12 ທທກ ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການໃນນີ້ມີ 7 ທທກ ເພື່ອສະເໜີເບີກຖອນເງິນ ງວດທີ່ 1 ນໍາທະນາຄານ CDB.ນອກນີ້, ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ທຫລ ໄດ້ມີນະໂຍບາບ-ລະບຽບການສິນເຊື່ອສະເພາະຂອງຕົນ ເພື່ອປ່ອຍກູ້ ໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດຕ່າງໆ.

ທ່ານ ຄໍາແກ້ວ ວິສີສົມບັດ ວ່າການຫົວ​ໜ້າກົມບໍລິການທະນາຄານ ​ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:ມາຮອດເດືອນ ພຶດສະພາ 2020 ທົ່ວລະບົບທະນາຄານ ສາມາດສະໜອງສິນເຊື່ອໄດ້ທັງໝົດ 77.242 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນສະໜອງໃຫ້ SMEs ໄດ້ 14.210 ກວ່າຕື້ກີບ ກວມ 18,40% ແຍກເປັນຂະແໜງການ ມີຂະແຫນງການຄ້າ ກວມ 37,41% ຮອງລົງມາຂະແໜງກໍ່ສ້າງ ກວມ 21, 19%, ຂະແໜງບໍລິການ 20,06%, ສ່ວນທີ່ເຫຼືອ ແມ່ນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ, ກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ແລະ ອື່ນໆ.

Medialaos MMD (ແຫູ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ)