ຊຸດອົບຮົມຫົວຂໍ້ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງວຽກງານສ້ອມແປງຕາມກໍານົດ ແລະ ປັບປຸງບາງຈຸດທີ່ແຂວງໄຊຍະບູລີໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 30 ກັນຍານີ້ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງແຂວງໄຊຍະບູລີ, ເຂົ້າຮ່ວມມີ ທ່ານ ຄໍາເພັດ ພົມມະລາດ ຫົວໜ້າພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ, ທ່ານ ທອງເດີນ ຄໍາມະນີ ຮອງຫົວໜ້າກົມການເງິນກະຊວງ ຍທຂ, ມີບັນດາຕາງໜ້າຈາກກົມຂົວທາງ, ຫົວໜ້າໂຄງການ ແລະ ບັນດາຄະນະກໍາມະການປະມູນຈາກ 6 ແຂວງ ຄື: ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ຊຽງຂວາງ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ອຸດົມໄຊ, ຫົວພັນ ແລະ ໄຊຍະບູລີເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ທອງເດີນ ຄໍາມະນີ ຮອງຫົວໜ້າກົມການເງິນກະຊວງ ຍທຂ ໄດ້ກ່າວວ່າ ໂດຍອີງຕາມທິດຊີ້ນໍາຂອງຄະນະພັກຄະນະນໍາກະຊວງ ຍທຂ ແມ່ນມອບໃຫ້ສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງຮ່ວມກັບກົມຂົວທາງທີ່ປຶກສາໂຄງການຂະແໜງຂົວທາງໄລຍະ 2 ( LRSP2 ) ໄດ້ຈັດຊຸດອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ຊຸດອົບຮົມຫົວຂໍ້ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງວຽກງານສ້ອມແປງຕາມກໍານົດ ແລະ ປັບປຸງບາງຈຸດ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບການໃຫ້ນັກຝຶກອົບຮົມ ກໍາໄດ້ເຖິງຫຼັກການ ແລະ ຂະບວນການຈັດຈ້າງ-ຈັດຊື້ວັດຖຸອຸປະກອນ, ບັນດາເອກະສານ ແລະ ຂັ້ນຕອນຂອງການດໍາເນີນງານຂອງແຕ່ລະໜ້າວຽກ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງພະນັກງານຈາກກົມຂົວທາງ, ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ, ຄະນະກໍາມະການປະມູນໃຫ້ເຂົ້າໃຈແຈ້ງກ່ຽວກັບໜ້າວຽກດັ່ງກ່າວ ເປັນຕົ້ນການປະກອບເອກະສານໃນການປະມູນ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນການກວດກາເອກະສານຕ່າງໆຂອງສັນຍາ, ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບວຽກງານຈັດຊື້ທີ່ຢູ່ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ ແລະ ຄະນະກໍາມະການປະເມີນລາຄາໃນການກະກຽມເອກະສານການປະມູນ, ການປະມູນ ແລະ ການມອບຮັບສັນຍາ ເພື່ອປຸກຈິດສໍານຶກໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສໍາລັບວຽກງານຈັດຊື້ກ່ຽວກັບກົດລະບຽບ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດລະບຽບກ່ຽວກັບການຈັດຊື້ສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງ, ການສ້ອມແປງ ແລະ ການບໍລິການຂອງລັດຖະບານ, ແນວທາງການຈັດຊື້ແບບສີຂຽວ ແລະ ກົດໝາຍທຸລະກິດຕ່າງໆ.

ຊຸດອົບຮົມຈະໃຊ້ເວລາ 5 ວັນ ນັກສໍາມະນາກອນຈະໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄ້ວາ ຮໍ່າຮຽນແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໃນແຕ່ລະແຂວງ ເປັນຕົ້ນກົດໝາຍ ແລະ ຄໍາສັ່ງແນະນໍາກ່ຽວກັບການປະມູນຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ, ດໍາລັດຄໍາສັ່ງແນະນໍາການປະມູນຈັດຊື້ຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນຂອງລັດ, ແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ; ຮູບແບບເອກະສານປະມູນຂອງໂຄງການ LRSP2 ຈັດກຸ່ມຕີລາຄາການປະມູນຕົວຈິງຕາມຮູບແບບເອກະສານປະມູນຂອງໂຄງການ LRSP2 , ຮູບແບບບົດລາຍງານການຕີລາຄາການປະມູນ ແລະ ການກະກຽມຄວາມພ້ອມເພື່ອການຕີລາຄາເອກະສານປະມູນວຽກ.

ຂ່າວ: ບຸນທີ