ທ່ານ ນາງ ແພງຈັນ ແກ້ວມະນີວົງ ຫົວໜ້າພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນ 1 ປີຜ່ານມາຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານມີຜົນສໍາເລັດຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້, ເຊິ່ງສະແດງອອກໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນຜູ້ທີ່ຕ້ອງການມີວຽກເຮັດງານທໍາຢູ່ພາຍໃນ 1.874 ຄົນ, ຍິງ 435 ຄົນ. ໃນນັ້ນຂົງເຂດອຸດສາຫະກໍາ 1.456 ຄົນ, ຍິງ 295 ຄົນ, ບໍລິການ 418 ຄົນ, ຍິງ 140 ຄົນ. ຂຶ້ນທະບຽນຜູ້ທີ່ຫວ້າງງານໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມ 200 ກວ່າຄົນ ຍິງ 58 ຄົນ, ອອກໃບຢັ້ງຢືນການຫວ້າງງານ 418 ຄົນ, ຍິງ 145 ຄົນ ແລະ ໄດ້ຈັດຫາງານພາຍໃນ 2.199 ຄົນ, ຍິງ 281 ຄົນ.

ໃນນີ້ຢູ່ຂົງເຂດອຸດສາຫະກໍາ 1.162 ຄົນ, ຍິງ 122 ຄົນ ແລະ ບໍລິການ 1.037 ຄົນ, ຍິງ 159 ຄົນ ເທົ່າກັບ 33,8% ຂອງແຜນການປີ. ພ້ອມນີ້ຍັງໄດ້ສົມທົບກັບຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 7 ເມືອງ ເປົ້າໝາຍລົງສໍາຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕະຫຼາດແຮງງານຢູ່ບັນດາໂຄງການ ແລະ ຫົວໜ່ວຍແຮງງານມີ 90 ແຫ່ງ, ໃນນີ້ຂະແໜງກະສິກໍາ 6 ແຫ່ງ, ອຸດສາຫະກໍາ 38 ແຫ່ງ ແລະ ບໍລິການ 46 ແຫ່ງ ພ້ອມທັງໃຫ້ບໍລິການແກ່ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການໄປອອກແຮງງານຢູ່ຕ່າງປະເທດທັງໝົດ 110 ຄົນ, ຍິງ 46 ຄົນ. ໃນນີ້ຂຶ້ນທະບຽນຈໍານວນ 21 ຄົນ, ຍິງ 9 ຄົນ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງໂທລະສັບຈໍານວນ 89 ຄົນ, ຍິງ 37 ຄົນ ແລະ ໄດ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນແຮງງານລາວໄປອອກແຮງງານຢູ່ຕ່າງປະເທດ 5.445 ຄົນ, ຍິງ 2.440 ຄົນ, ໄປຖືກຕ້ອງ 86 ຄົນ, ຍິງ 25 ຄົນ ແລະ ໄປແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ 5.359 ຄົນ, ຍິງ 2.415 ຄົນ.

ປະຈຸບັນໃນທົ່ວແຂວງໄຊຍະບູລີ ມີຫົວໜ່ວຍແຮງງານທັງໝົດ 723 ຫົວໜ່ວຍ, ມີແຮງງານທັງໝົດ 13.745 ຄົນ, ຍິງ 3.443 ຄົນ, ມີແຮງງານລາວ 10.567 ຄົນ, ຍິງ 2.918 ຄົນ ແລະ ແຮງງານຕ່າງປະເທດ 3.178 ຄົນ, ຍິງ 525 ຄົນ. ໃນນີ້ສັນຊາດຈີນ 849 ຄົນ, ຍິງ 207 ຄົນ, ສັນຊາດຫວຽດນາມ 236 ຄົນ, ຍິງ 40 ກວ່າຄົນ, ສັນຊາດໄທ 2.070 ຄົນ, ຍິງ 272 ຄົນ ແລະ ສັນຊາດອື່ນໆ 23 ຄົນ, ຍິງ 5 ຄົນ. ໄດ້ສົມທົບກັບ ປກສ ແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການ ຮສສ ບັນດາເມືອງລົງກວດກາແຮງງານລາວ-ແຮງງານຕ່າງປະເທດໄດ້ 37 ຄັ້ງ, ມີ 246 ຫົວໜ່ວຍ, ມີແຮງງານທີ່ໄດ້ຮັບການກວດກາທັງໝົດ 3.036 ຄົນ, ຍິງ 788 ຄົນ, ມີແຮງງານລາວ 2.099 ຄົນ, ຍິງ 616 ຄົນ ແລະ ແຮງງານຕ່າງປະເທດ 937 ຄົນ, ຍິງ 172 ຄົນ ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 74% ຂອງແຜນການປີ ແລະ ຜ່ານການກວດກາພົບເຫັນແຮງງານຕ່າງປະເທດເອກະສານບໍ່ຖືກຕ້ອງຈໍານວນ 117 ຄົນ, ຍິງ 15 ຄົນ. ທ່ານຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ: ໃນປີ 2020 ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການດຸ່ນດ່ຽງອັດຕາສ່ວນແຮງງານຕາມທິດການຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ ໂດຍກໍາລັງແຮງງານໃນຂົງເຂດກະສິກໍາໃຫ້ຫຼຸດລົງຈາກ 77,1% ມາເປັນ 75,5%, ຂົງເຂດອຸດສາຫະກໍາໃຫ້ເເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 12,3% ມາເປັນ 12,8% ແລະ ຂົງເຂດການບໍລິການໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 9,7% ມາເປັນ 10,7% ແລະ ອັດຕາສ່ວນການຫວ້າງງານໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 1% ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ກໍາລັງແຮງງານລາວໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາຕາມຂະແໜງການ ແລະ ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດໃຫ້ໄດ້ 4.000 ຄົນ. ໃນນີ້ຂະແໜງກະສິກໍາ 1.000 ຄົນ, ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ພະລັງງານບໍ່ແຮ່ 2.000 ຄົນ, ຂະແໜງບໍລິການ 1.000 ຄົນ. ພ້ອມຈັດຫາງານພາຍໃນໃຫ້ແຮງງານລາວເຂົ້າເຮັດວຽກໃຫ້ໄດ້ 4.500 ຄົນ ຢູ່ໃນຂະແໜງກະສິກໍາ 1.200 ຄົນ, ຂະ ແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ພະລັງງານບໍ່ແຮ່ 2.000 ຄົນ, ຂະແໜງບໍລິການ 1.300 ຄົນ.

ຂ່າວ: ບຸນທີ.
Medialaos xayaboury.