ລັດຖະບານແຈ້ງໃຫ້ກວດກາເຂັ້ມງວດລາຄາສິນຄ້າໄລຍະນ້ຳຖ້ວມນີ້ ຫາກກວດພົບຈະປັບ ໃໝຕາມສົມຄວນ, ທັງນີ້ກໍເພື່ອປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ໂດຍສະເພາະ ຜູ້ທີ່ກຳລັງຖືກຜົນກະທົບໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມ.

ອີງຕາມດຳລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 474/ນຍ ລົງວັນທີ 18 ພະຈິກ 2010 ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ແລະ ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ 71/ນຍ ລົງວັນ ທີ 6 ຕຸລາ 2017 ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນຳວຽກງານຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍ ລິການ.

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 1151/ອຄ.ກຄພນ ລົງວັນທີ 6 ກັນຍາ 2019 ເຖິງທ່ານ ຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າໃນທ້ອງຕະຫຼາດຢູ່ພາຍໃນ ແຂວງຂອງຕົນ ເພື່ອຫຼິກເວັ້ນການສວຍໂອກາດຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າຕາມລຳພັງໃຈໃນຊ່ວງໄລ ຍະນ້ຳຖ້ວມ.

ແຈ້ງການ

ໂດຍແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານໝູນວຽນລົງສົມທົບກັບຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງ ແລະ ຄະນະຄຸ້ມຄອງຈັດສັນຕະຫຼາດເພື່ອຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຄຸ້ມຄອງຢ່າງເປັນປະຈຳ ໂດຍສະເພາະຕະຫຼາດຫຼັກ ໃນກໍລະນີຫາກພົບເຫັນມີການລະເມີດ ຫຼື ຝ່າຝືນ ແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ ມາດຕະການຕາມໝວດທີ 6 ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນດຳລັດ 474/ນຍ ລົງວັນທີ 18 ພະຈິກ 2010 ແລະ ລະບຽບການອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ.