ການໃຊ້ຜ້າອັດປາກ-ອັດດັງ ສຳລັບເດັກໃນຊ່ວງໄລຍະໂຄວິດ-19 ມີດັ່ງນີ້:

 • ເດັກທີ່ມີສຸຂະພາບປົກກະຕິ ສາມາດໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ອັດດັງທົ່ວໄປໄດ້ ໂດຍທີ່ບໍ່ແມ່ນຜ້າອັດປາກ-ອັດດັງທາງການແພດ ເຊີ່ງແບ່ງຕາມໄວອາຍຸດັ່ງນີ້:
 • ເດັກອາຍຸຕໍ່າກ່ວາ 5 ປີ ບໍ່ຄວນຖືກບັງຄັບໃຫ້ໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ອັດດັງ.
 • ເດັກອາຍຸ 6-11 ປີ ຄວນປະເມີນວ່າມີການລະບາດເປັນວົງກວ້າງໃນບໍລິເວນບ່ອນທີ່ເດັັກອາໃສຢູ່ ຫຼື ບໍ່?  
 • ອາຍຸ 12 ປີຂື້ນໄປ ຄວນໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ອັດດັງ ຕາມເງື່ອນໄຂດຽວກັນກັບຜູ້ໃຫຍ່ ໂດຍສະ ເພາະແມ່ນເວລາທີ່ບໍ່ສາມາດຮັກສາໄລຍະຫ່າງຈາກຜູ້ອື່ນໄດ້ ແລະ ຢູ່ໃນບໍລິເວນທີ່ລະບາດ.
 • ເດັກຄວນເຮັດຕາມຫຼັກການດຽວກັນກັບຜູ້ໃຫຍ່ ກ່ຽວກັບການໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ອັດດັງ ພ້ອມທັງລ້າງມືກ່ອນໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ອັດດັງທຸກໆ ຄັ້ງ.
 • ຜູ້ໃຫຍ່ຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າຜ້າອັດປາກ-ອັດດັງ ທີ່ກຽມໄວ້ໃຫ້ເດັກຕ້ອງມີຂະໜາດເໝາະສົມກັບດັງ, ປາກ ແລະ ຄາງຂອງເດັກ ແລະ ຄວນສອນວິທີສວມໃສ່, ຖອດອອກ ໃຫ້ເດັກຢ່າງປອດໄພ ພ້ອມທັງສອນໃຫ້ເດັກສຳຜັດກັບຜ້າອັດປາກ-ອັດດັງດ້ານໜ້າ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ດືງລົງມາໄວ້ລຸ່ມຄາງ ຫຼື ປາກ.
 • ຄວນມ້ຽນຜ້າອັດປາກ-ອັດດັງ ໄວ້ໃນກະເປົາ ຫຼື ບ່ອນອື່ນໆ ແລະ ບໍ່ຄວນໃຊ້ຜ້າອັດປາກ-ອັດດັງ ຮ່ວມກັບຄົນອື່ນ.
 • ຕ້ອງປະເມີນການໃຊ້ຜ້າອັດປາກ-ອັດດັງ ຂອງເດັກທຸກໄວ ທີ່ມີການພັດທະນາຜິດປົກກະຕິ, ຄວາມພິການ ຫຼື ມີບັນຫາສຸຂະພາບອື່ນໆ… ໂດຍຜູ້ປົກຄອງ ຄູ ຫຼື ແພດຜູ້ທີ່ໃຫ້ບໍລິການເດັກຄົນນັ້ນ.
 • ສຳລັບເດັກທີ່ມີພະຍາດປະຈຳຕົວເຊັ່ນ: ໂລກຫອບຫືດ, ມະເຮັງ ຄວນໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ອັດດັງ ທາງການແພດ ແລະ ຄວນປຶກສາແພດກ່ອນ ເພາະຜ້າອັດປາກ-ອັດດັງທາງການແພດສາມາດຊ່ວຍປົກປ້ອງ ແລະ ປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດໄປສູ່ຜູ້ອື່ນໄດ້ດີ ແລະ ແນະນຳໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຈາກພະຍາດປະຈຳຕົວໄດ້ນຳອີກ.
 • ເດັກທີ່ມີອາການໂຄວິດ-19 ຄວນໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ອັດດັງ ທາງການແພດໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້ ແລະ ຄວນແຍກເດັກຈາກຜູ້ອື່ນນຳ ພ້ອມທັງສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ຜູ້ເບີ່ງແຍງໃກ້ຊິດເດັກປ່ວຍ ເວັ້ນໄລຍະຫ່າງຕໍ່າກ່ວາ 1 ແມັດ ຄົນຢູ່ໃນເຮືອນກໍ່ຄວນໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ອັດດັງ ເຊັ່ນດຽວກັນ.
 • ຖ້າເດັກເຂົ້າໃກ້ຄົນເຈັບຢູ່ໃນເຮືອນ ໃນໄລຍະຫ່າງຕໍ່າກ່ວາ 1 ແມັດ ເດັກ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ຄວນໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ອັດດັງທາງການແພດຕະຫຼອດເວລາ.
 • ເດັກບໍ່ຄວນໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ອັດດັງ ໃນລະຫວ່າງຫຼີ້ນກິລາ ຫຼື ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ເວລາແລ່ນ, ໂດດ ຫຼື  ຫຼີ້ນໃນສວນສາທາລະນະ ເມື່ອເວລາຈັດກິດຈະກຳເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ກັບເດັກ ຄວນມີມາດຕະການທາງສາທາລະ ນະສຸກ ສີ່ງສຳຄັນແມ່ນການຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ແມັດ ຈຳກັດຈຳນວນເດັກທີ່ຫຼີ້ນດ້ວຍກັນ ແລະ ເຕືອນໃຫ້ເດັກລ້າງມືເລື້ອຍໆ.